12 maart 2022

Ons motto, “Samen voor balans”, is ons op het lijf geschreven

De afgelopen weken heeft u kennis kunnen maken met acht kandidaten van onze kieslijst. Samen hebben wij aandacht gevraagd voor onderwerpen als het niet plaatsen van grote windmolens in Alphen-Chaam, de bouw van het IKC met sporthal, onze plattelandsgemeente die voor onze inwoners staat, passende woningbouw, zeker ook voor onze jeugd, het belang van onze vrijwilligers, het vinden van balans in het buitengebied, het veilig en bereikbaar maken van onze kernen en Alphen-Chaam als de plek waar we onszelf kunnen zijn, elkaar kunnen ontmoeten en waar we ons kunnen ontplooien.

Het is nogal wat dat we als gemeente op ons bord krijgen. Klimaatproblemen, de energietransitie, woningschaarste, het zijn allemaal onderwerpen die zich ook afspelen in onze gemeente. Wat ons bezig houdt is hoe vinden we nu samen de balans in aan de ene kant het oplossen van deze problemen en aan de andere kant onze gemeentelijke kernkwaliteiten als rust, ruimte, kleinschaligheid en saamhorigheid.

We zijn de afgelopen weken met onze neus op de feiten gedrukt, dat een balans wreed verstoord kan worden. De oorlog in de Oekraïne werpt weer een ander licht op de vele keuzes die we gemaakt hebben en nu opnieuw samen moeten maken. Balans in de basisbehoeften: wonen, energie en voedsel verdienen een zorgvuldige afweging van alle belangen. De energietransitie komt dichterbij en het belang van voedselproductie in de nabijheid wordt nu zichtbaarder dan ooit. Afhankelijkheid van derden is risicovoller geworden. Koester de eigen voedselproductie, we doen hier vaak te luchtig over. Het is bijna onmogelijk om simpel te kiezen. We zullen samen slimme oplossingen moeten bedenken, zonder zaken uit te sluiten.

In het buitengebied is een fragiele balans opgebouwd en daar moeten we zorgvuldige besluiten over nemen. Samen met alle betrokkenen, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners moeten we er uit zien te komen. Daarom zijn wij lid van het CDA. Wij willen er tussen staan om op deze manier te helpen. Dus niet aan de zijlijn roepen maar er middenin staan en alle belangen meewegen!

Wat hebben wij de afgelopen jaren bereikt:

De afgelopen raadsperiode hebben we ons als CDA Alphen-Chaam ingezet op diverse onderwerpen. Dit resulteerde in een aantal moties en amendementen welke zijn aangenomen door de raad. Dan hebben we het o.a. over:

· De Rode Loper: Veilige, herkenbare en toegankelijke looproutes door de centra van onze kernen naar onze vele voorzieningen.

· Het formuleren van een visie op zowel het sociaal domein als het onderwijs, met een definitieve keuze voor het nieuwe IKC in Chaam.

· Transitie van het sociaal domein naar de regio “Hart van Brabant”.

· Goede ideeënfonds.

· Uitbreiding mogelijkheden pre-mantelzorgwoningen.

· De fietsallee: een prachtig fietspad waar zowel inwoners als toeristen goed gebruik van kunnen maken, ook naar Alphen.

· Cittaslow; de gezonde basis: hierin wordt een oproep gedaan om initiatieven te ontplooien, zoals een uitnodigende leefomgeving waardoor we gezond ouder kunnen worden.

· De Jeugd heeft de Toekomst: hierin is opgeroepen om jongeren uit onze gemeente een platform te bieden waarin zij hun wensen ten aanzien van de gemeente kunnen laten horen en hun vragen kunnen stellen. De Trendrede (Toekomstvisie AC 2030) is een zichtbaar resultaat hiervan.

· Wonen: creatiever kijken naar VAB-locaties en andere initiatieven vanuit de samenleving. Voor ouderen moet het mogelijk blijven om te investeren in het levensloopbestendig maken van hun woning. Meer inzet voor ouderen huisvesting.

· Groenvoorzieningen: het mogelijk maken van het zelf onderhouden van groenvoorzieningen in de buurt.

· Polonaise Achteruit: deze gaat over de toekomst van Chaam en de N639, ga nu eens daadwerkelijk aan de slag met de provinciale weg!

· Galder: voor toekomstige woningbouw sterk inzetten op starters en ouderen.

· Verlagen woonlasten: eindelijk weer aandacht voor de financiële lasten van de inwoners.

Wat willen wij als CDA bereiken:

Ook de komende 4 jaar hebben we weer een ambitieus verkiezingsprogramma. Op onze website www.cda.nl/noord-brabant/alphen-chaam kunt u ons complete verkiezingsprogramma lezen.

Hieronder hebben we een aantal speerpunten weergegeven.

· respecteer voor grootschalige projecten de zonneladder waar zon op dak de voorkeur heeft boven zonneweiden. Geen grote windmolens in onze gemeente, deze passen niet in ons landschap

· we willen veilige wegen door het centrum van Alphen en Chaam, dus weren van het doorgaande vrachtverkeer in Chaam en omleiden van landbouwverkeer in Alphen

· we willen bouwen voor senioren en jonge mensen in Alphen, Chaam en Galder, vooral jongeren moeten meer aan bod komen voor een woning

· de bouw van het IKC in Chaam met een sporthal moet gerealiseerd worden

· we ondersteunen vrijwilligers en voorkomen bezuinigingen bij de lichtere vormen van zorg en ondersteuning als huishoudelijke hulp, Effe Buurten, een moderne bibliotheek en culturele centra

· we verwachten een positieve grondhouding vanuit de gemeente tegenover initiatieven van burgers

· en het CDA wil dienstbare en ondersteunende bestuurders en ambtenaren waar we op kunnen bouwen; wat zou het geweldig zijn om snel vergunningen te hebben!

Dit willen we samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners van onze mooie gemeente bereiken.

Doet u mee? Stem dan op het CDA. Samen voor Balans.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.