24 maart 2023

Raadsvergadering 9 maart 2023; Bouwplannen in Galder en de N639 vrij van vrachtverkeer in Chaam?

In alle hectiek als gevolg van de aardverschuiving die plaatsvond tijdens de verkiezingen van de Provinciale Staten zou je bijna vergeten dat de CDA–fractie lokaal samen met de achterban zijn best doet om de belangen van de burgers in onze gemeente te behartigen. De geplande raadsvergadering op 9 maart had op het oog niet zo’n interessante agenda ware het niet dat wederom onze kern in Galder terecht de nodige aandacht vroeg.

De avond begon met het spreekrecht van de burger waar in dit geval mevrouw Vermeeren gebruik van maakte. Met duiding en niet mis te verstane woorden liet zij namens de inwoners van Galder haar ongenoegen blijken over de hele gang van zaken rond het bouwen van woningen in hart van Galder.

Met voorbeelden wordt aangegeven dat een ontwikkelde Structuurvisie, het Bestemmingsplan Buitengebied en de ontwikkelde Woonvisie terzijde worden geschoven door de projectontwikkelaar en dat bovendien van burgerparticipatie geen sprake is.

Deze inleiding gaf in elk geval voldoende context voor het agendapunt in deze vergadering waar het ontwerpbestemmingsplan voor Galder werd behandeld. Tijdens de behandeling hiervan en het debat wordt het college o.a. aangesproken op het feit dat de projectontwikkelaar al volop zijn gang kan gaan terwijl de besluitvorming nog moet plaatsvinden. De wethouder onderkent dat dit niet past binnen de gemaakte afspraken en gaat in gesprek met de projectontwikkelaar. Op verzoek van de CDA-fractie zal het wederzijds vertrouwen van dit proces ter sprake worden gebracht.

Om alles nog kracht bij te zetten wordt door de CDA-fractie, samen met GSU, een motie unaniem aangenomen waarin wordt gesteld dat bij het ontwikkelen van dit project wel degelijk de verschillende visies moeten worden gerespecteerd.

Een ander belangrijk punt is dat de druk die de CDA-fractie heeft opgevoerd naar het college om de Adviesraad Sociaal Domein serieus te nemen heeft geleid tot een Verordening Adviesraad Sociaal Domein waarin naast de samenwerkingsafspraken met het college de taken, bevoegdheden, samenstelling, positionering en facilitering zijn vastgelegd. Met aanpassing op detail niveau is nu alles formeel vastgelegd.

Tot slot een belangrijke zaak waarbij het belang van een lokale partij die ook provinciaal/landelijk is vertegenwoordigd duidelijk wordt gemaakt. Het betreft de uitdrukkelijke wens van veel inwoners in het centrum van Chaam om de N639 in de kom van Chaam te verbieden voor het doorgaande vrachtverkeer. Door het sturen van een brief aan Gedeputeerde Staten, die door alle fracties in de Raad is ondertekend, en een stevige lobby van het CDA bij de CDA fractie in Provinciale Staten hebben we de toezegging van de provincie binnen om met een proef te beginnen waarbij doorgaand vrachtverkeer in het centrum van Chaam wordt geweerd. Wij zullen de voortgang nauwlettend volgen.

Ben je nieuwsgierig naar het gehele verloop van de gemeenteraadsvergadering van 9 maart 2023, kijk deze dan terug op de site van de gemeente Alphen-Chaam.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.