27 april 2023

Verslag raadsvergadering 13 april: de Bestuurszetel, Het Sas en de Kadernota ABG 202

Raadsvergadering 13 April 2023; de Bestuurszetel, Het Sas en de Kadernota ABG 2024.

 

Een avond om toch wel naar uit te kijken want in elk geval één agendapunt dat de gemoederen binnen de gemeente nogal bezighoudt.

Overigens, vooraf mochten we een aantal “gasten van de raad” verwelkomen waarmee één afgevaardigde van elke partij in gesprek ging. In dit geval 6 personen die de cursus “Politiek-Actief” volgen. Een groep die enthousiast is en serieus nadenkt om in de toekomst politiek actief te worden. Goed om dit te zien want over de hele linie is er behoefte aan nieuwe instroom. Wat dit voor CDA A/C betekent? Laten we hopen dat één of meerdere kandidaten zich aansluiten bij onze partij.

Het gevolg van dit alles is dat er een goedgevulde publieke tribune was waar ook de achterban van het CDA goed was vertegenwoordigd.

Een raadsvergadering met in elk geval één belangrijk agendapunt: waar komt de bestuurszetel?

Het lijkt een gelopen race. Immers het ingediende voorstel van het college is helder: de bestuurszetel wordt gevestigd in Alphen en daarvoor wordt een budget van € 250.000,= gevraagd aan de gemeenteraad. Een voorstel tegen beter weten in want achter de schermen heeft de CDA-fractie samen met GBSV een amendement voorbereid met als doel het tij te keren en toch te kiezen voor Chaam en specifiek het IKC als plaats te duiden waar de bestuurszetel gevestigd moet worden. Dit is de meest logische keuze omdat het grootste gedeelte van onze inwoners een centrale ligging voor de burger de hoogste prioriteit geeft. Dit dus in tegenstelling tot het voorstel van het college dat inzet op een centrale ligging voor de ambtenaren binnen de ABG-gemeente. Overigens speelt hier ook een financiële afweging een rol omdat realisatie in Alphen ook financieel aantrekkelijk is en niet op de nodige mitsen stuit wat betreft het bestemmingsplan.

Dit alles wel gebaseerd op berekeningen die zeker niet met zekerheid gesteld kunnen worden. Het amendement wordt ingebracht en helder maar ook kritisch toegelicht door de CDA-fractie. Met betrekking tot het proces en de beschikbaar gestelde informatie (tijdigheid en volledigheid) zijn er zeker verbeteringen te duiden waardoor de raad sneller en adequaat in staat was geweest om de noodzakelijke stappen te zetten.

Het ingediende amendement is een coproductie van het CDA en GBSV. Dit alles afgestemd met alle partijen in de gemeenteraad waardoor er een raad breed akkoord is op het amendement. Deze wordt dan ook aangenomen met in het kort het volgende resultaat:

Ø Het IKC-Gilzeweg in Chaam wordt aangewezen als de locatie voor de bestuurszetel

Ø Voor de voorbereiding wordt een krediet beschikbaar gesteld van € 250.000,=

Ø Er wordt bij de provincie de planologische haalbaarheid over deze locatie gevraagd en hierover wordt voor 1 september 2023 de raad geïnformeerd.

Wat betreft de bestuurszetel zijn we er dus nog niet maar er is wel een belangrijk principe besluit bijgesteld en nu verankerd in het verdere verloop van dit, zo mag je het toch wel noemen, hoofdpijndossier.

Met de behandeling van dit dossier zou het verdere verloop van de vergadering in elk geval bij het college de nodige rust brengen. Dit in theorie want in de praktijk liep dat even anders.

De wijziging van het bestemmingsplan Het Sas 3 en 13 in Alphen houdt de gemoederen bezig. De realisatie van een aardappel bewaarloods op Het Sas 13 stuit op bezwaren van de omwonenden. Dit is kenbaar gemaakt d.m.v. schriftelijke duiding door de bewoners aan de raad maar ook de opdrachtgever heeft zijn mening gegeven. Duidelijk is dat de verkeersintensiteit op Het Sas en de andere (ontsluiting) wegen toeneemt met zwaar

vrachtverkeer. Dit gaat naar de mening van de omwonenden ten koste van de verkeersveiligheid voor met name de fietsers. De omgeving is immers onderdeel van het fietsnetwerk. Het college bij monde van de wethouder kan ondanks aandringen van de raad en de omwonenden geen harde toezegging doen om wegen zodanig aan te passen dat de verkeersveiligheid wordt geborgd. De wethouder is duidelijk dat de bal dan ook bij de Gemeenteraad ligt om hierover te beslissen. De CDA-fractie is van mening dat de verkeersveiligheid zwaarder weegt dan het individuele belang van de ondernemer. Een stemming over het voorstel is noodzakelijk. De CDA-fractie stemt unaniem tegen het voorliggende bestemmingsplan. Echter, zij zijn duidelijk in de minderheid. Slechts één ander lid van het GBA stemt op persoonlijke titel ook tegen het bestemmingsplan. Het is duidelijk dat het bestemmingsplan met overgrote meerderheid helaas wordt goedgekeurd.

De ogenschijnlijke rust keert terug in de vergadering tot de behandeling van de “Kaders 2024 voor de ABG-organisatie”. De CDA-fractie zich niet onbetuigd hierover (overigens als enige) de nodige opmerkingen te plaatsen. Dit in eerste instantie over het proces (het betreft een raadsinformatiebrief waardoor inbreng en bijsturing c.q. zienswijze onmogelijk wordt gemaakt) en vervolgens inhoudelijk over de hernieuwde vraag (nu dus opdracht) om de komende jaren extra geld vrij te maken voor de bijdrage aan de ABG-organisatie. Dit variërend van €964.000,= in 2024 tot €1.698.000,= in 2027.

Tijdens het betoog en de vragen van de CDA-fractie was al merkbaar dat het college zich wat ongemakkelijk voelde. De nodige non-verbale communicatie leidde tot ieders verrassing tot een schorsing van de vergadering op verzoek van de voorzitter. Het college, dus inclusief de burgemeester, voelde zich genoodzaakt om samen met de gemeentesecretaris zich terug te trekken om gezamenlijk een reactie op de inbreng van de CDA-fractie voor te bereiden.

Volgens insiders een unieke situatie waarvan niemand zich kan herinneren dat dit ooit is voorgevallen.

De reactie van het college na de schorsing was niet echt overtuigend. Het college zegt toe om op korte termijn een afspraak te plannen om de kadernota inhoudelijk toe te lichten.

 

Al met al een hele constructieve Raadsvergadering waarbij met name de CDA-fractie zich heeft laten gelden. Dit ook getuige de positieve reacties van de aanwezige achterbanleden. Dank voor jullie aanwezigheid en steun.

 

Ben je nieuwsgierig naar het gehele verloop van de gemeenteraadsvergadering van 13 april 2023, kijk deze dan terug op de site van de gemeente Alphen-Chaam.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.