27 maart 2021

Verslag vanuit de raad

Donderdag 25 maart stond er weer een digitale raadsvergadering op de agenda voor de gemeente Alphen-Chaam. Op de agenda stond onder andere wederom het bestemmingsplan Centrum Chaam. Vanwege het algemene belang van de gemeente heeft het CDA voor dit bestemmingsplan gestemd omdat het risico op het uitkeren van een substantieel planschadebedrag een te grote financiële last voor onze gemeente kan vormen. Wel hebben wij aandacht gevraagd voor de belangen van de omwonende en ondernemers aan het Brouwerijplein. Het instemmen met het bestemmingsplan gaat gepaard met een bereidheid tot mogelijke onteigening van de erfdienstbaarheid van de dubbele inrit. 

Voordat het CDA daadwerkelijk bereid is om tot onteigening van de erfdienstbaarheid over te gaan willen wij dat het college eerst onderzoekt of de extra parkeerplaatsen op de dubbele inrit wel daadwerkelijk noodzakelijk zijn. Tevens moet de verkeersveiligheid van zowel de huidige als de mogelijk toekomstige situatie worden onderzocht. Als laatste moet het college alle alternatieven onderzoeken voor het inrichten van de gewenste parkeerplaatsen. Wanneer het bestemmingsplan definitief wordt vastgesteld is de raad vervolgens aan zet over de mogelijke onteigening, dit besluit is nog niet meegenomen en dankzij de unaniem aangenomen motie van het CDA wordt de raad eerst volledig geïnformeerd voordat het daadwerkelijk zover komt.

Een andere discussie tijdens de vergadering zag op de regionale energie strategie (RES). Op verzoek van het CDA is deze doorgeschoven naar de volgende vergadering omdat wij nog te veel onduidelijkheden hebben en we onszelf niet aan een bod willen conformeren voordat deze onduidelijkheden zijn weggehaald. In het hele traject zijn kritische vragen laat en nog onvoldoende beantwoord naar onze mening. In de Quickscan van de Groene Rekenkamer worden ook diverse vraagtekens bij de huidige RES gesteld. De volgende vergadering komen wij hier zeker op terug maar dit geeft ons de tijd om met bezorgde inwoners in gesprek te gaan over de RES. Dat de regio wel degelijk in de tussentijd een bod weglegt wil nog niet zeggen dat we hier dan maar mee in moeten stemmen.

 

Er zijn uiteraard nog meerdere onderwerpen de revue gepasseerd. Zo is er door ons tevens aandacht gevraagd voor de stikstofdepositie rondom het Ulvenhoutse Bos en de gevolgen voor toekomstige bouwplannen in onze Gemeente. Naar onze opvatting moet het college hier bovenop zitten en actief mee bezig zijn. Dit geldt ook voor alternatieve, collectieve woonvormen. Het wordt tijd dat we daar actief mee aan de slag gaan in onze gemeente. Wilt u de volledige raadsvergadering terugzien dan is dat mogelijke via onderstaande link:

Raadsvergadering 25-03-2021 gemeente Alphen-Chaam on Vimeo

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.