Speerpunten CDA Alphen Chaam

Algemeen:
● Respecteer voor grootschalige projecten de zonneladder waar zon op dak voorkeur heeft boven zonneweiden. Geen grote windmolens!
● Weren van doorgaand vrachtverkeer in Chaam en omleiden van landbouwverkeer in Alphen
● Ondersteunen van vrijwilligers en voorkomen van bezuinigingen bij de lichtere vormen van zorg en ondersteuning als huishoudelijke hulp, Effe Buurten, een moderne bibliotheek en culturele centra ● Positieve houding tegenover initiatieven van burgers
● Realisatie IKC Chaam met sporthal
● Een passend aanbod van woningen realiseren; o.a. door een woon(zorg)visie vast te stellen met betrokken partijen.

Afwisselend landschap:
● Respecteer voor grootschalige projecten de zonneladder waar zon op dak voorkeur heeft boven zonneweiden. Geen grote windmolens!
● Particuliere initiatieven voor duurzame energie faciliteren
● Landelijk beleid afwachten voor overschakeling op lokale zelfvoorziening van energie. Daar gebruiken we ons CDA-lijntje voor.

Groene kernen:
● Ruimte voor groen bij inbreidingslocaties
● Groen beheerbeleid, zoals het stimuleren van initiatieven als tegelwippen, groendaken en -gevels
● Niet vasthouden aan inbreiding, maar juist uitbreiden om groene kernen te houden
● Bermen en sloten onderhouden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid met oog voor verkeersveiligheid, -overlast en ecologie.

Leefbaarheid:
● Veelzijdige mobiliteitsoplossingen met behoud van openbaar vervoer in alle kernen, ook in Galder
● Weren van doorgaand vrachtverkeer in Chaam en omleiden van landbouwverkeer in Alphen
● Rode loper verder uitrollen, dus stimuleren van fysieke toegankelijkheid voor iedereen in openbare gebouwen, stoepen en beweegplekken en openbaar vervoer
● Veiligheid vraagt om aandacht van ons met de medewerking van de politie en BOA’s
● Goede fietsverbindingen hebben onze prioriteit, o.a. tussen Galder en Strijbeek

Moderne samenleving:
● Het maatschappelijk belang van verenigingen ondersteunen en stimuleren
● Ondersteunen van vrijwilligers en voorkomen van bezuinigingen bij de lichtere vormen van zorg en ondersteuning als huishoudelijke hulp, Effe Buurten, een moderne bibliotheek en culturele centra

Woningbouw:
● Een passend aanbod aan woningen realiseren in iedere kern; o.a. door een woon(zorg)visie vast te stellen met betrokken partijen.
● Bestaande bebouwing en leegstaande (agrarische) panden waar mogelijk en niet strijdig met bedrijfsontwikkeling herontwikkelen naar woningen/appartementen of andere nieuwe bestemming
● Niet proactief duurzaam, maar bestendig duurzaam.
● Hofje in Galder met zorgaanbod.

Voorzieningen:
● Realisatie talentencentrum Chaam (school met sporthal)
● Behoud van zorg- en welzijnsvoorzieningen, digitaal én analoog

Plattelandsgemeente:
● Een zelfstandige groene gemeente met zelfbeschikking
● Dichtbij de burger, passende en persoonlijke contactmogelijkheden met ambtenaren en bestuurders
● Ambtelijke samenwerking binnen ABG blijft behouden, maar wel met een verantwoord financieel beleid
● De onroerend zaakbelasting laten we niet gebruiken als sluitpost op de begroting.

Samen:
● Positieve houding tegenover initiatieven van burgers
● Heldere communicatie met de ondernemers
● Dienstbare (grond)houding van het bestuur
● Plaatselijke regelgeving kritisch bekijken en waar mogelijk schrappen en ambtelijke werkprocessen efficiënt inrichten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.