09 juni 2017

Verklaring Fons d'Haens

Aan de gemeenteraad van Bladel.

Geachte voorzitter, geachte leden van de raad,

De dynamiek die ontstond naar aanleiding van het vrijwillige ontslag van collega Joan Veldhuizen heeft me verbaasd, boos gemaakt en teleurgesteld. Een gemeente die in rustig vaarwater een bestendige koers voer, veranderde in een stuurloos gevaarte. De nieuwe verhoudingen hebben geleid tot besluiten in de gemeenteraad van 11 mei jongstleden waarvoor ik als wethouder geen verantwoordelijkheid kan en wil dragen. Het betreft de besluiten met betrekking tot de MFA Hapert, de omgevingsvisie en het bestemmingsplan buitengebied.

Dat een gemeenteraad terugkomt op eerder genomen besluiten vind ik laakbaar. Helemaal als dit een burgerinitiatief betreft waaraan de gemeente al volledige medewerking heeft toegezegd, en waaraan zeven jaar in gezamenlijkheid is gewerkt. Met hart en ziel, inclusief instemming van de raad. De suggestie dat de kiezer hierover een uitspraak moet doen, is verwerpelijk en een populistisch excuus om de eigen verantwoordelijkheid te ontlopen. Immers, ons college werd geschraagd door partijen die het mandaat van de kiezer hebben gekregen in maart 2014, waarbij de MFA nadrukkelijk onderwerp van de campagne was.

Daarnaast heeft u als gekozen volksvertegenwoordigers het mandaat om namens de Bladelse inwoners besluiten te nemen. Door te pleiten voor een referendum loopt u weg voor die eigen verantwoordelijkheid.

Voor wat betreft de omgevingsvisie vind ik dat uw raad zich rekenschap moet geven van de reikwijdte van zijn bevoegdheid en instrumentarium. Het bestemmingsplan en de geurverordening lenen zich niet voor de doelen die de raad nastreeft. Ik ben er dan ook van overtuigd dat het amendement op de omgevingsvisie zich niet laat vertalen in een juridisch houdbaar bestemmingsplan. Hetzelfde geldt voor de geurverordening.

Het besluit om het bestemmingsplan buitengebied niet vast te stellen benadeelt belanghebbenden en is in strijd met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit besluit moet dan ook worden hersteld. Graag had ik de kans aangegrepen om in dat verband het amendement op de omgevingsvisie ter discussie te stellen, ondersteund door deskundig juridisch advies. Op die manier wilde ik de raad behoeden voor een onverstandig besluit. Helaas is die kans mij niet meer gegund.

Ik heb mij verbaasd over de wijze waarop partijen van ‘de nieuwe meerderheid’ in de raad de bestuurlijke problematiek poogden op te lossen. De vanzelfsprekendheid waarmee twee kandidaat wethouders werden gepresenteerd, zonder overleg of debat over het collegeprogramma, getuigt van weinig inzicht in de werking van het gemeentebestuur. Ik betreur het dan ook zeer dat er op deze wijze is gehandeld. Het was deze werkwijze die er toe leidde dat een motie van wantrouwen onafwendbaar was.

Met pijn in het hart dien ik mijn ontslag als wethouder in. Ik wil de gemeente Bladel, gemeenteraad, inwoners, ambtelijk apparaat en mijn directe collega’s bedanken voor de kansen die mij zijn geboden en de leerzame en plezierige periode dat ik jullie wethouder mocht zijn. Ik wens de gemeenteraad veel wijsheid, in het belang van de Bladelse gemeenschap.

Met hartelijke groet,
Fons d'Haens

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.