10 juni 2017

Situatie op Duin en Rooiseweg moet snel veiliger, aldus CDA-fractie

CDA Meierijstad ontving signalen van burgers over de onveilige verkeerssituatie, met name op drukke koopdagen, in de omgeving van campingzaak De Wit en warenhuis Van Cranenbroek in Schijndel. Daarmee ging zij naar het college en stelde kritische vragen. En voegde daarbij het dringende verzoek om een snelle aanpak. Begin juni '17 antwoordde het college van Meierijstad in de persoon van wethouder Van Rooijen het volgende: 

CDA Meierijstad: bent u bekend met de problematiek?

Van Rooijen: ja, we zijn bekend met de problematiek.

CDA Meierijstad: wanneer komt er een onderzoek om de situaties/oplossingen in kaart te brengen?

Van Rooijen: er is onderzoek geweest. De situaties:

Van Cranenbroek heeft een parkeerterrein waarop eenrichtingsverkeer geldt. Het terrein is met

een inrit en een aparte uitrit ontsloten aan de Duinweg. De inrit ligt relatief dicht bij de rotonde. De

uitrit ligt iets verder van de rotonde af.

Meteen op het terrein moet het verkeer een richting kiezen. Die keuze leidt tot twijfel bij de

automobilist, waardoor de doorstroming van het verkeer kan stagneren. Deze situatie kan

uitstraling hebben op de afwikkeling van het verkeer op de Structuurweg, met name als het druk

is, bijvoorbeeld op zaterdagen, en dan vooral in het voorjaar.

We hebben legio oplossingen die we met Van Cranenbroek in het eerstvolgend bestuurlijk overleg

willen bespreken. U kunt dan denken aan de inzet van een verkeersregelaar bij de ingang van het

parkeerterrein, het wegnemen van de keuzemogelijkheid, ontsluiting van het terrein via de

Huygensweg, etc.

In de Duinweg zijn over de periode 2014/2016 4 ongevallen geregistreerd. De beschikbare

gegevens bieden nog niet de mogelijkheid de ongevallen te analyseren. De daarvoor

noodzakelijke aanvullende gegevens komen later.

De Wit

De Rooiseweg ter hoogte van De Wit is in beheer bij de provincie. Naar aanleiding van diverse

verzoeken heeft de provincie, enkele jaren terug, de noodzaak van een zogenaamde linksafstrook

nader onderzocht. Dat onderzoek wees uit dat een linksafstrook niet noodzakelijk was. Destijds is

wel een voorziening aangelegd voor doorgaand verkeer richting Sint-Oedenrode, en is de

routering van het verkeer op het parkeerterrein bij De Wit gewijzigd.

In de periode 2014/2016 zijn in het wegvak ter hoogte van De Wit 4 geregistreerde ongevallen

gebeurd. Ook hier geldt dat de beschikbare gegevens nog niet de mogelijkheid bieden om de

ongevallen te analyseren. Als de analyse daar te zijner tijd aanleiding toe geeft, zullen we opnieuw

met de provincie in gesprek gaan. Zaaknummer 194827763 Pagina 3 van 3 datum 29 mei 2017

CDA: wat gaat u op korte termijn doen om de overlast aan te pakken en de verkeersveiligheid

te verbeteren?

Van Rooijen: zoals hierboven omschreven zullen we met beide partijen legio oplossingsmogelijkheden

bespreken om te komen tot een door alle partijen gedragen oplossing.

 

CONCLUSIE: CDA Meierijstad heeft hiermee geen antwoord op de vraag wat de aanpak voor de overlast (en dus de onveiligheid!) op korte termijn is. Fractielid Jankees Schwiebbe overweegt nieuwe stappen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.