05 april 2021

Denkrichting Omnipark Erp

Onderschrijving denkrichting Omnipark Erp

Het was in 2016 dat wij met de CDA fractie op bezoek gingen bij de verenigingen in Erp. De wens van de verenigingen was om tot een gezamenlijk sportcomplex De Brug te komen met een gedeelde horeca voorziening. Nu 5 jaar later ligt er een fantastisch plan voor. Er is keihard gewerkt door de verenigingen, Het waterschap en de Gemeente om te komen tot een al omvattend plan, - Het Omnipark Erp - In het plan wordt aan alle doelstellingen die we in het coalitieakkoord hebben gesteld voldaan.
Een visitekaartje voor Meierijstad en voor Erp in het bijzonder.

Misschien laat de naam van het raadsvoorstel al zien dat het niet om een doorsnee raadsvoorstel gaat. Doordat het voorstel investeringen behoeft die buiten onze begrotingscyclus vallen, is het niet mogelijk om de gebruikelijke, financiële onderbouwing te leveren. Dit maakt het niet mogelijk om een gefundeerde afweging te maken voor wat betreft de financiële zekerheid voor de gehele uitvoering.

In het raadsvoorstel wordt geschetst dat de eerste investering ad € 580.000 zich voordoet in 2025. Dit moet in de meerjarenbegroting worden vastgesteld.

Waarom een denkrichting en geen financieel onderbouwd investeringsvoorstel?

Kortweg omdat dit nog niet gegeven kan worden. De investeringen vinden hun hoogste waarden in 2027 met de bouw van de vervanging van Ter Aa, een gebouw dat gedeeltelijk 65 jaar oud en geheel afgeschreven is.

Er is geen partij in onze raad die een investering van 24 of, uitgekleed, 20 miljoen zal goedkeuren zonder een onderbouwde financiële dekking. Vandaar dus een denkrichting.

Met het onderschrijven van deze denkrichting hebben we een leidraad voor de voorbereidingen zoals het proces aangaan van te verwerven gronden, waar mogelijk subsidies aanvragen, noodzakelijke tussentijdse aanpassingen van de kleedaccommodatie van de voetbalclub en het periodiek onderhoud minimaliseren. Dit om het totaalbedrag van de investering zo laag mogelijk te laten zijn en maximaal te renderen.

Het voorstel is uitgerust met een knoppenmodel.

Hierdoor is het mogelijk om op de voorkeursvariant  te bezuinigen. Onze voorkeur heeft dat niet, we zien graag het hele plan tot uitvoering komen, maar mocht het in de toekomst niet geheel betaalbaar blijken te zijn dan kan aan deze knoppen gedraaid worden.

Het College heeft de afgelopen 4 jaar maximaal ingezet op leefbaarheid en welzijn van onze inwoners, Omipark Erp is hier ook een onderdeel van. Omdat de realisatie van het Omnipark deze coalitie-periode overschrijdt, en wij niet een volgend college met een gat in hun begroting op willen zadelen, ondersteunen wij deze denkrichting, zodat we een duidelijke koers hebben en we de voorbereidingen kunnen treffen In een volgende bestuursperiode, - er zijn er meerdere -  kan de komende jaren worden doorgepakt naar fasegewijze realisatie van het Omnipark Erp op een financieel verantwoorde manier.

Omnipark Erp is een voorbeeld van hoe burgerparticipatie kan werken.

Een idee vanuit de bevolking van Erp uitgewerkt met de gemeente en het waterschap. Dat verdient waardering en een vervolg in de komende jaren. Helaas kunnen wij op dit moment nog geen groen licht geven voor de gehele aanleg van het Omnipark want het betreft meerdere investeringen de komende 8 jaren.

We kunnen wel de koers ondersteunen en de verdere voorbereidingen starten.

In de toekomstige kadernota’s zal het behandeld worden en in de meerjarenbegrotingen zal de financiële ruimte gevonden moeten worden.
Wij steunen dan ook dit voorstel en hopen dat het gehele plan gerealiseerd kan worden volgens de beschreven planning.

namens de fractie,
Maarten van Bakel.

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.