Tijdens de raadsvergadering van 30 oktober 2018 stond het agendapunt 'Bestuurlijke Toekomst' op de agenda. Maar waar hebben we het dan over? Het betoog van ons raadslid Fons Peeters geeft een goede inkijk in dit onderwerp:

Vanavond staat het onderwerp 'bestuurlijke toekomst' op de agenda. Een onderwerp van discussie. Een punt dat veel emoties los kan maken, maar inhoudelijk ook erg gecompliceerd is. Waar de inwoner van Oirschot vaak primair op reageert met als uitgangspunt 'behoud van identiteit' en 'worden we niet opgeslokt door de grote stad' voeren we hier een discussie over bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden. Een complexe discussie waarbij de kernvraag wel is en blijft: wat is nu en in de toekomst het beste voor de inwoners van Oirschot en hoe kunnen we ons unieke karakter als Monument in het Groen behouden?

Wat dat betreft hebben wij eigenlijk moeite met de benaming van dit agendapunt. Bestuurlijke Toekomst suggereert dat we vanavond praten over keuzes van gemeentelijke fusies, wel of niet zelfstandig blijven of een volledige keuze op één samenwerkingsverband. Een keuze die we niet hoeven te maken, omdat onze zelfstandigheid en onze rol als scharniergemeente tussen stad en landelijk gebied is bevestigd in het rapport van de provincie.

We praten vanavond daarom over keuzes per thema, waarbij de afgelopen periode alle samenwerkingsverbanden waarin Oirschot opereert inzichtelijk zijn gemaakt. Daaruit blijkt dat we voor verschillende thema's samenwerken binnen het Stedelijk Gebied, op andere meer binnen De Kempen maar altijd binnen de overkoepelende Metropoolregio Eindhoven.

Voor het CDA is het al geruime tijd duidelijk. De samenwerking binnen de 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven is essentieel om onderwerpen aan te pakken die de gemeentegrenzen overschrijden. Dat daarbij binnen deze Metropoolregio subregio's zijn met specifieke aandachtspunten is niet meer dan logisch. Naast de samenwerking met de 21 gemeenten uit de MRE werken we subregionaal samen met de 9 gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven en op andere onderwerpen met de 5 Kempengemeenten. En laat er geen misverstand over bestaan, de vijf Kempengemeenten behoren tot de 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven en vormen daarbinnen een eigen, karakteristieke subregio met heel specifieke speerpunten. Dat onder andere de transitie naar duurzame energie en de verduurzaming van de agrarische sector in Kempenverband opgepakt worden is wat ons betreft vanuit dat oogpunt niet meer dan logisch. Daarom steunen wij de opbouw van een strategische Kempenagenda en staan wij open voor uitbreiding van die agenda met nieuwe onderwerpen.

Naast de samenwerking met de 21 gemeenten uit de MRE werken we subregionaal samen met de 9 gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven en op andere onderwerpen met de 5 Kempengemeenten. En laat er geen misverstand over bestaan, de vijf Kempengemeenten behoren tot de 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven en vormen daarbinnen een eigen, karakteristieke subregio met heel specifieke speerpunten.

Ook op andere onderwerpen werkt de gemeente Oirschot samen met andere gemeenten en samenwerkingsverbanden. Sterker nog, de onderwerpen waarop Oirschot volledig zelfstandig werkt zijn op één hand te tellen. Samenwerking is tegenwoordig essentieel om zaken efficiënt en doelmatig op te pakken. Essentieel bij al deze samenwerkingsverbanden is dat specifieke onderwerpen op het juiste schaalniveau opgepakt worden. Op MRE niveau waar het kan, subregionaal als het specifieke onderwerp daarom vraagt. Ook voor samenwerking geldt: groter is niet altijd beter. En dat altijd met als grote doel in ons achterhoofd: wat brengt het de inwoners van Oirschot?

Er is echter één onderwerp waarbinnen er nog steeds versnippering optreedt. Binnen het sociaal domein werken we deels samen met de Kempen, en voor andere delen in meer of mindere mate met de WSD in Boxtel of de gemeenten Best en Veldhoven. Een versnippering die de kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg binnen het sociaal domein niet altijd ten goede komt. En dát is nu juist in het belang van onze inwoners. Een principekeuze om de complete zorg binnen het sociale domein in één samenwerkingsverband onder te brengen kan daarom rekenen op onze steun. Om daarbij op dit moment al een keuze te maken voor een specifiek samenwerkingsverband is wat ons betreft te vroeg. Uitgangspunt moet daarbij het beleid ten aanzien van de zorg zijn waarmee nu al gewerkt wordt. Eén centraal punt voor onze inwoners tot de integrale zorg zoals nu gefaciliteerd door team WIJzer. De vraag is binnen welk samenwerkingsverband dit het beste uit te voeren is. Het raadsbesluit waar we vanavond over besluiten voorziet hier ook in, maar we zouden de randvoorwaarden voor het onderzoek naar het beste samenwerkingsverband wel scherper willen formuleren. Duidelijke randvoorwaarden waaraan samenwerkingsverbanden binnen het sociaal domein getoetst moeten worden op het vlak van samenwerking en uitgangspunten voor alle betrokken partners. Specifiek vragen we aandacht voor bundeling van beleid, uitvoering en backoffice. En daarnaast te investeren in een uniforme afstemming tussen werkgevers, sociale zaken en participatie bedrijf om op die manier toe te werken naar één gemeenschappelijke werkgeversbenadering. 

Naar aanleiding van bovenstaand betoog is door ons een amendement ingediend dat is aangenomen met steun van de fracties van CDA, Sociaal Progressief Oirschot en De Gewone Man.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.