06 november 2021

Begroting 2022

Begroting 2022

Afgelopen dinsdag 2 november is in de raadsvergadering de Begroting 2022 aangenomen. Door sommigen de belangrijkste raadsvergadering van het jaar genoemd, omdat in de begroting alle plannen, projecten en activiteiten van de gemeente Oirschot samenkomen en bekeken wordt of het ook financieel haalbaar is. Dit jaar kent de begroting de titel “Vooruitkijken naar een uitdagende toekomst”. Waar de afgelopen jaren de begrotingsbehandelingen in het teken stonden van (mogelijke) bezuinigingen, ligt er nu een gezond en stabiel financieel plaatje.

Dit jaar dus geen grote bezuinigingen en ook geen extra lastenverzwaringen. De OZB groeit slechts met de jaarlijkse inflatie.

Zo’n gezond plaatje is voor de raad natuurlijk fijn, maar geen reden om achterover te leunen. De raad liet tijdens de begrotingsbehandeling zien de stabiele begroting en financiële ruimte niet te willen gebruiken voor nieuwe ambities en projecten, maar heeft op een aantal punten toch haar ambities en visie uitgesproken.

Recente raadsbesluiten

De afgelopen maanden zijn er belangrijke besluiten genomen in de raad. Besluiten over een IKC op de Klep, een doorstart voor de Enck. Met de genomen besluiten ontstaat er een mooie toekomst voor het onderwijs in de Beerzen en de toekomst van De Enck in Oirschot. De financiële consequenties van deze besluiten zijn in de begroting opgenomen.

Toekomst voor cultuur en sociale initiatieven

De afgelopen periode ontstond er onrust over de toekomst van ’t Bint en de 4 Quartieren. Het CDA is er trots op dat in de begroting deze sociaal-maatschappelijke organisaties toch hun plekje hebben gekregen en dat er daarmee weer een toekomst is voor deze belangrijke initiatieven. Recent heeft de culturele sector bij de gemeenteraad aan de bel getrokken met hun zorgen over het cultureel beleid in onze gemeente. We zijn blij te kunnen melden dat er nu in de begroting middelen zijn vrijgemaakt om het komende jaar aan de slag te gaan met een nieuw kunst- en cultuurbeleid.

Preventiebeleid Alcohol en Drugs

Er zijn grote zorgen over het alcohol- en drugsgebruik door jongeren in de kleine kernen van de gemeente Oirschot. De gemeenteraad wil dat er binnen het lokale gezondheidsbeleid prioriteit wordt gegeven aan het hoge alcohol- en drugsgebruik in Oirschot. Daar moeten, naast jongerenwerkers, huisartsen, GGD en lokale verenigingen, ook de horeca en de politie in worden betrokken.

Onze fractie heeft, samen met De Gewone Man, Sociaal Progressief Oirschot en D66, een motie ingediend om hier werk van te maken. We zijn er trots op dat de gemeenteraad zich unaniem achter de motie heeft geschaard om meer prioriteit te geven aan een actieplan rond ‘alcohol en drugs onder jongeren’.

https://www.ed.nl/kempen/cokegebruik-in-oirschot-wordt-met-de-mantel-der-liefde-bedekt-vooral-in-de-beerzen-is-het-problematisch~aa46d0d6/

OZB voor verenigingen

Het CDA is trots op het feit dat onze gemeente zo’n rijk verenigingsleven heeft. Dit willen we graag houden en waar mogelijk versterken. Zo wil het CDA voor verenigingen met een eigen gebouw een lager tarief hanteren voor de Onroerend Zaak Belasting (OZB). Dit kan sinds 2019, nadat de Tweede Kamer een CDA-voorstel aannam over de belastingwetgeving. Daarmee kunnen gemeenten voor verenigingen en sociaal belang-behartigende instellingen een lager belastingtarief hanteren, dan het tarief zoals dat ook geldt voor bedrijven. Zo houden de vrijwilligersorganisaties meer geld over voor hun activiteiten en helpt dat contributies betaalbaar te houden.

De CDA fractie heeft met succes een motie ingediend om (net als afgelopen jaar) de 42 organisaties in Oirschot, Spoordonk en De Beerzen die het betreft, te compenseren in lijn met het lagere OZB-tarief. Dat scheelt al gauw enkele tientallen tot honderden euro’s per organisatie. Het gaat niet alleen om sportverenigingen, scouting, gilden en buurthuizen, maar bijvoorbeeld ook om de bibliotheek, museum De Vier Quartieren, vakantiehuis De Sprinkhaan en het Bijna Thuis Huis. Een mooie opsteker voor deze vrijwilligersorganisaties!

Daarnaast hebben wij opnieuw gepleit voor het structureel invoeren van deze OZB-korting. Helaas was daar nog geen meerderheid voor in de gemeenteraad. Dit komt mede omdat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (om theoretische risico’s) adviseert te wachten totdat de Gemeentewet is aangepast. Naar verwachting gebeurt dit volgend jaar. In de nu aangenomen motie is opgenomen dat, zodra wet- en regelgeving zijn aangepast, er een voorstel komt richting raad hoe deze korting structureel ingevoerd kan worden. Wat ons betreft kan dit niet snel genoeg het geval zijn. Tot die tijd houden wij contact met onze Tweede Kamerfractie om de voortgang van de wetswijziging te bewaken.

Vrijstelling bijstand giften

Recent verschenen in de media berichten over mensen in de bijstand die gekort werden als gevolg van het ontvangen van giften in natura (bijvoorbeeld boodschappen). Het CDA vindt het niet wenselijk dat mensen in de bijstand gekort worden op hun uitkering voor het ontvangen van dergelijke (kleine) giften. Inmiddels heeft ook de Tweede Kamer zich hiertegen uitgesproken en is een wetswijziging in de maak. Vooruitlopend hierop is door onze fractie, samen met D66 en Sociaal Progressief Oirschot een motie ingediend om ook in onze gemeente soepel om te gaan met dergelijke giften en een vrijstelling tot € 1.200,- mogelijk te maken. Deze motie is tijdens de begrotingsbehandeling aangenomen. Enkel de VVD en De Gewone Man waren tegen.

Kwaliteit Dienstverlening

De fractie van het CDA maakt zich grote zorgen als het gaat om de dienstverlening naar onze burgers toe. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de grote vertragingen op lopende projecten en onvoldoende ruimte om burgerinitiatieven goed te faciliteren. Ditzelfde geluid horen we ook op straat van inwoners die lang moeten wachten op vergunningen of een antwoord op een schrijven. Steeds duidelijker wordt hoe kwetsbaar onze organisatie is. Een kleine gemeente als Oirschot kent veel éénpitters die hard werken, maar door een ambitieuze raad en burgers die steeds meer eisen, omkomen in het werk. Onze fractie is daarom blij dat we extra geld beschikbaar stellen voor capaciteit op het gebied van participatie en eerder al op het gebied van wonen. De fractie van het CDA vraagt zich wel hardop af hoe lang deze situatie nog houdbaar is. Vandaar dat wij middels een motie het college opgeroepen hebben om nog dit jaar met een plan van aanpak te komen om zowel de organisatie als haar samenwerkingsverbanden onder de loep te nemen. Dit met als doel om de dienstverlening naar onze burgers op peil te houden.

https://www.ed.nl/kempen/oirschot-beraadt-zich-over-regionale-samenwerkingen-zelfs-herindeling-is-weer-een-optie~aa8ebaa2/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.