18 maart 2017

CDA tegen uitstel van gemeenteraadsverkiezingen in 2018

Het CDA heeft samen met oppositiefracties PrO en PGB een brief geschreven aan de provincie tegen uitstel van de verkiezingen in 2018.

Ook aandacht in het Brabants Dagblad hiervoor: CDA Oisterwijk mengt zich in discussie over herindeling.

Onderstaande brief is door CDA gezamenlijk met PrO en PGB opgesteld en verstuurd naar de Commissaris van de Koning provincie Noord-Brabant, de heer Van de Donk:

 

Oisterwijk, 17 maart 2017

Aan: College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Onderwerp: advies Augusteijn inzake opsplitsing Haaren

 

Geacht College,

 

Als oppositiepartijen in de gemeente Oisterwijk hebben wij herhaaldelijk het College van B&W van Oisterwijk verzocht ook onze mening mee te nemen in het advies aan u over de opsplitsing van Haaren. Helaas waren het College en de coalitie niet bereid dit te honoreren. Om die reden ontvangt u dit schrijven.

 

Zoals u wellicht weet, is er door het overstappen van het CDA naar de VVD in onze raad een bijzondere meerderheid ontstaan van VVD en AB, bestaande uit 12 van 21 zetels. Naar onze mening vertegenwoordigen deze twee partijen echter niet de meerderheid vanuit het mandaat van onze inwoners. Samen komen zij immers tot 10 zetels; een minderheid dus. Wij hechten er daarom aan om, samen met het CDA in Oisterwijk, ook onze zienswijze aan u kenbaar te maken.

 

Voor ons staan democratie en betrouwbaarheid hoog in het vaandel. Wij kunnen als oppositiepartijen en CDA dan ook niet leven met een voorstel waarin de reguliere verkiezingen van maart 2018 worden uitgesteld naar november 2019. Het verlengen van de huidige bestuursperiode met bijna 2 jaar is ten eerste wettelijk gezien niet mogelijk, maar zet bovendien de kiezers buiten spel. Dat strookt in onze ogen niet met de democratische grondbeginselen van onze rechtstaat. Daarnaast blijft hierdoor voorlopig onduidelijk voor onze inwoners en voor ons als partijen of de verkiezingen volgend jaar wel of niet doorgaan.

 

Aangezien de gemeente Haaren inmiddels een andere keuze heeft gemaakt en omdat ons vanuit het Oisterwijks belang niet duidelijk gemaakt is waarom haast is geboden, kiezen wij voor een herindeling per 01-01-2022. Mocht onverhoopt blijken dat meer haast geboden is, dan kunnen wij leven met een eerdere herindelingsdatum per 01-01-2020, mits er een zorgvuldig proces wordt doorlopen (met inbreng van de inwoners) en de reguliere verkiezingen van maart 2018 gewoon doorgaan.

 

Omdat dit geluid u anders niet bereikt zou hebben, kiezen wij ervoor u gezamenlijk dit onder de aandacht te brengen. Omdat wij de consequenties van de gemaakte keuzes ernstig vinden voor de democratie in zijn algemeenheid en voor het CDA in Oisterwijk in het bijzonder, sturen wij u deze brief namens ons alle drie.

 

Graag zouden wij ons standpunt nog nader toelichten in een persoonlijk onderhoud. Wij zouden het zeer betreuren als de provincie eraan zou meewerken om onze kiezers op deze manier hun democratisch recht te ontnemen.

 

Hoogachtend,

Namens PrO,                                    Namens Partij Gemeente Belangen,       Namens CDA,

 

 

 

Ruud v/d Star                                    Carlo van Esch                                                  Noël Suurmeijer

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.