08 juni 2019

Bijdrage CDA aan perspectiefnota 2019

Onlangs vroeg het college ons voor suggesties voor de perspectiefnota van 2019. Bij de reactie van Pier.

 

Geacht college,

De CDA-fractie heeft de mogelijkheid die uw college biedt om ideeën aan te dragen voor de totstandkoming van de perspectiefnota bijzonder gewaardeerd. In de hoop dat onze suggesties een waardevolle bijdrage zullen zijn wens ik u veel succes toe met de verdere samenstelling van de nota.

Vriendelijk gegroet,

Pier Rienks

Fractievoorzitter CDA Amstelveen

E: p.rienks@amstelveen.nl

M: 0646044732

 

1.     Wijkcentrum Pluspunt

Het wijkcentrum Pluspunt gelegen aan de Amsterdamseweg is toe aan een opknapbeurt. Toiletten moeten vernieuwd, de buitenkant moet geschilderd en meer van dat soort zaken. We hebben vernomen dat grootschalige renovatie in afwachting is van de verdere ontwikkelingen in de wijk (verhuizing KLM, gebied rond ANNAkerk etc). De CDA-fractie heeft begrip voor deze situatie maar vind de voorgenomen kleine onderhoudswerkzaamheden niet voldoende. De gebreken zijn te groot en de veranderingen in de wijk duren nog lang. Daarom stelt het CDA voor om extra geld te reserveren voor renovatie van wijkcentrum Pluspunt.

2.     Lief en Leedstraten

Op 15 mei gaat de CDA-fractie samen met wethouder Van Ballegooijen naar Rotterdam om zich te laten informeren over het project ‘Lief en Leedstraten’. In Rotterdam en vele andere gemeentes in Nederland is dit sociale initiatief een groot succes. De CDA-fractie zou graag zien dat er in de perspectiefnota geld en menskracht wordt gereserveerd voor de start van ‘Lief en Leedstraten’ in Amstelveen. Op basis van het bezoek op 15 mei a.s. kan een goed inschatting worden gemaakt welke middelen daarvoor nodig zijn.

3.     Cruijff-Court

Bij de Michiel de Ruyterschool bestaat de wens om een zogeheten Cruijff-court aan te leggen naast de flat bij Tiengemeten vlakbij de Beneluxbaan. School en omwonenden zijn positief. Een Cruijff-court vervult een sportieve en sociale functie in de wijk. Er kan ook na schooltijd gebruik van worden gemaakt. De Michiel de Ruyterschool heeft een beperkte buitenruimte. Voetballende kinderen kunnen niet goed gelijktijdig buiten spelen met de andere kinderen. Daarom is een Cruijff-court ideaal. De kinderen kunnen de court bereiken zonder de weg over te hoeven steken. De CDA-fractie zou graag de haalbaarheid van een Cruijff-court laten onderzoeken.

4.     Klimaatadaptatie

In het kader van de klimaatadaptatie wordt in Amstelveen subsidie verleent voor zogeheten groene daken. Graag zou de CDA-fractie in navolging van o.a. de gemeente Nijmegen deze subsidiemogelijkheid willen uitbreiden. Deze groene subsidie zou ook moeten gelden voor waterdoorlaatbare verharding (tegels of grind). planten als men aan kan tonen dat er tegels uitgaan, een regenton bijvoorbeeld. Waterdoorlaatbare verharding is er in vele vormen.

5.     RWZI in de Middelpolder

Amstelveen loost met de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in de Middelpolder vervuild water in de Amstel. De afgelopen jaren zijn er plannen geweest voor verbouwing en renovatie van RWZI. Het plan was om de verouderde slib- en gasverwerking en de procesautomatisering met voorrang te vervangen. Deze ingreep bleek echter veel duurder dan aanvankelijk werd ingeschat. De renovatie zorgt ervoor dat de RWZI zou blijven functioneren tot 2035. De ‘Amstel-prop’ (vies water dat door de langzame stroming heel lang ter hoogte van Amstelveen in de Amstel blijft drijven) zou dan ook blijven tot 2035. Andere keuzes zijn om de RWZI te verplaatsen of te kiezen voor uitbreiding met een extra zuivering van het gezuiverde water, met een zogenaamde extra zuiveringstrap. De extra zuivering kost minder. De CDA-fractie wil er bij het college op aandringen dat zij haar invloed aanwend om bij het Waterschap er voor te pleiten dat deze extra zuivering versneld wordt gerealiseerd.

6.     WOZ-waarde ‘bevriezen’

Inwoners die wonen in de directe nabijheid van grote en langdurige bouwactiviteiten in Amstelveen (A9, Beneluxbaan) ondervinden veel overlast en een sterk verminderd woongenot. Gesteld kan worden dat hun woning tijdens de bouwactiviteiten minder goed verkoopbaar en dus minder waard is. Het voorstel van de CDA-fractie is om gedurende de bouw de WOZ-waarde van de woningen niet aan te passen maar te bevriezen op de waarde van voor de start van de bouwactiviteiten. Middels een verhoogde WOZ-waarde betalen zij immers ook meer inkomstenbelasting. De bevriezing van de hoogte van de waarde van het huis is van tijdelijke aard. Naar verwachting zal de waarde weer stijgen als de bouw klaar is.

7.     OZB

De CDA-fractie wil dat vrijwilligersorganisaties in Amstelveen minder onroerendezaakbelasting (OZB) gaan betalen dan bedrijven. Sinds kort kunnen gemeentes ervoor kunnen kiezen om vrijwilligersorganisaties zoals sportclubs, scoutingverenigingen, dorpshuizen en buurthuizen niet langer het hoge OZB-tarief voor zogenoemde ‘niet-woningen’ oftewel bedrijven hoeven in rekening te brengen. In plaats daarvan zouden deze organisaties het lagere OZB-tarief voor 'normale' woningen kunnen gaan betalen. Het gaat hierbij om organisaties met een maatschappelijke of socialiserende functie. Op eerdere vragen van de CDA-fractie hierover aan het college werd niet direct afwijzend gereageerd. Nader onderzoek was nodig. Het CDA in Amstelveen wil het college op vragen om met een gedifferentieerd OZB-tarief in 2020 te gaan werken. Een onderzoek naar de implicaties en verdere voorbereidingen kunnen nu al in de perspectiefnota worden opgenomen.

8.     Extra politie

Volgens het CDA in Amstelveen is er nog steeds te weinig politie zichtbaar aanwezig in de stad. Het college heeft succesvol een beroep gedaan op ex-politiemensen voor het opsporen van inbrekers en aanwezigheid. Dit verhoogd direct het gevoel van veiligheid maar het is nog niet genoeg. Voor het inzetten van extra politie is Amstelveen afhankelijk van Amsterdam. Het idee is om het wijkbureau ‘ ‘s nachts te sluiten om zodoende een tweede auto op de weg te hebben. De CDA-fractie wil dit college vragen om ondanks alle genomen en voorgestelde maatregelen, en op het moment dat Amsterdam niet extra politie-inzet in Amstelveen faciliteert, om als gemeente zelf extra geld beschikbaar te stellen voor politie op het bureau, in de auto en op straat. Het CDA stelt een reservering voor van een miljoen euro per jaar voor deze extra inzet (bijvoorbeeld: openhouden bureau, extra auto op de weg, extra politie op straat)

9.     Toegang toetsing dyslexie

Een kind met dyslexie leert minder makkelijk en loopt kans op achterstand te komen op school en niet het onderwijs te kunnen volgen dat hij of zij cognitief wel aankan. Het CEDA heeft opgemerkt dat niet alle kinderen in aanmerking komen voor een dyslexieonderzoek. Soms voldoet een kind nog net niet aan alle criteria waar aan moet zijn voldaan. Een particulier onderzoek wordt niet vergoed door de verzekeraar en hierdoor dreigt een ongelijkheid te ontstaan in kansen tussen kinderen van meer en minder draagkrachtige ouders/verzorgers. Het CDA pleit ervoor dat de gemeente het onderzoek vergoed als ouders/verzorgers hier om vragen en de school een taal-leerachterstand bij het kind mogelijk acht in de toekomst. De CDA-fractie vraagt het college hier geld voor te reserveren.

10.     Beweegtuinen bij Noordelijke Poeloever

Een beweegtuin bestaat uit beweegtoestellen en een beweegvriendelijke ingerichte buitenomgeving. Vaak gesitueerd bij of in de nabijheid van een woonzorginstelling/verpleeghuis, buurtcentrum of gezondheidscentrum in de wijk. Door haar situering op een goed toegankelijke openbare plek is een beweegtuin bijzonder laagdrempelig en vormt daardoor aantrekkelijk voor iedereen. Bewegen is belangrijk voor jong en oud. Door bij voorkeur 2x per week extra te bewegen in de buitenlucht treedt er een fysieke verbetering op en neemt ook de sociale interactie toe. De CDA-fractie is al lang pleitbezorger van aanleg van beweegtuinen in Amstelveen. Een van de eerste plekken die daarvoor nu al geschikt is, is de Noordelijke Poeloever maar ook op veel andere plekken is er ruimte en behoefte aan een beweegtuin. Inrichting en onderhoud van een beweegtuin is relatief goedkoop als je dat afzet tegen de opbrengsten op het gebied van fysieke verbetering en sociale cohesie. Het CDA vraagt het college de mogelijkheden te onderzoeken naar een beweegtuin op de Noordelijke Poeloever en tevens te kijken naar andere plaatsen in Amstelveen die daarvoor geschikt zijn, nu en in de toekomst.

11.     Urbanuskerk | Parel aan de Poel

De Urbanuskerk in Bovenkerk moet worden herbouwd. In het verleden zijn er ook plannen gemaakt voor de verplaatsing van het Noorddamcentrum naar een plek vlak naast de kerk. Het project met de naam ‘Parel aan de Poel’ zou worden uitgewerkt. Een intentieverklaring is daartoe opgesteld in februari 2018. De gemeente heeft gelden gereserveerd voor realisatie van het project maar dit is niet voldoende. De CDA-fractie stelt voor dat het college in de perspectiefnota meer duidelijkheid geeft over ‘Parel aan de Poel’. Behoort verkoop van het Noorddamcentrum tot de mogelijkheden, wat is de rol van de kerk, van de Parochie en onder welke voorwaarden en tot welk bedrag is de gemeente bereid financieel bij te dragen.

12.     Verkeersveiligheid rond scholen

Het CDA in Amstelveen is sterk betrokken bij de verkeersveiligheid rond scholen. Volgens het CDA moet elke school op dezelfde uitgebreide manier als schoolzone herkenbaar zijn. En moeten kinderen gedurende alle jaargetijden veilig van en naar school kunnen gaan. Vaak zijn eenvoudige middelen voldoende. Soms is er meer nodig. Na een grondige inventarisatie pleit het CDA ervoor dat de gemeente budget reserveert om deze voorzieningen zo snel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.