02 juli 2020

Bruggen slaan naar nieuwe toekomst

Bijdrage CDA-fractievoorzitter Pier Rienks tijdens behandeling Perspectiefnota op 1 juli 2020

Meneer de voorzitter: Ons is gevraagd de perspectiefnota te bespreken in het licht van corona. De perspectiefnota is immers beleidsluw omdat er te veel onzekerheden zijn voor wat betreft de ontwikkelingen van de gemeentefinanciën. Noodzakelijke uitgaven moeten doorlopen maar daar waar je nog kan kiezen wordt het beslismoment uitgesteld tot de behandeling van de begroting in het najaar.

Bij het CDA hebben we een paar goede planners aan boord. Die zeiden direct; als je de begroting in de commissie in oktober wilt bespreken moet die in september al klaar zijn. Dan zit daar nog een vakantie tussen. Als je over 8 weken je huiswerk ingeleverd moet hebben voorspel ik u, dat de begroting 2021 bijna net zoveel onzekerheden zal bevatten als de huidige perspectiefnota. De heer Noomen zei het ook al. 2020 zal wel eens een verloren jaar kunnen worden.

Bruggen slaan
Voorzitter, Amstelveners konden door corona niet meer naar het buitenland, naar school of naar hun werk. Ze bezochten hun vrienden en familie niet meer. De wereld werd voor iedereen niet groter dan een klein eilandje. Maar we zijn nu aangekomen op een moment waarop we naar de toekomst moeten kijken. Hoe ziet Amstelveen eruit na corona en hoe kunnen we de schade die corona heeft aangericht herstellen? Om van ons eiland af te komen moeten we bruggen slaan naar een nieuwe toekomst en bedenken welk Amstelveen we aan de overkant willen begroeten.

Om daar een antwoord op te vinden ben ik eerst teruggegaan naar de tijd voor corona. Om precies te zijn naar 10 juli 2019, de dag dat we de perspectiefnota 2020 behandelden. Ik maakte toen melding van 16 projecten, waarvoor geen dekking was. Ik vond de presentatie van al die projecten zonder dekking niet heel chique. Je presenteert projecten alsof het jouw ideeën zijn maar je schuift de betaling door naar een volgend college. Toch waren het stuk voor stuk belangrijke projecten die horen bij een stad in beweging. Bij een stad met een hoog voorzieningenniveau en bij een stad die goed is voor álle inwoners. Het ging goed met de economie, het leek erop dat de projecten vroeg of laat gerealiseerd zouden worden maar… toen kwam corona

Tweedeling in de maatschappij
Het college ging voortvarend te werk. Er werd direct veel geld vrijgemaakt en ambtenaren maakten overuren bij het geven van hulp aan ondernemers en inwoners die in acute geldnood kwamen. Maar hoe moet het nu verder? Men zegt dat de harde klap nog moet komen. Bij de KLM gaan ontslagen vallen, veel kleine en middelgrote ondernemers gaan failliet en mensen die al een baan zochten zullen nog veel langer aan de zijlijn blijven staan.

Voorzitter, laat het niet gebeuren dat corona een verdere tweedeling van de Amstelveense maatschappij ten gevolge heeft. Een tweedeling met meer armoede en kansenongelijkheid. Juist nu zou je moeten investeren in wijkvernieuwing, in verduurzaming van wijken waar de inwoners daar zelf geen geld voor hebben. Want begrijp me goed. Als je van de gemeente subsidie krijgt voor een deel van een groot bedrag bij de aanschaf van zonnepanelen kan je vaak ook wel het hele bedrag betalen. Dat subsidiegeld zou moeten gaan naar die mensen die wel wíllen verduurzamen maar dat helemaal niet kunnen betalen. Verduurzaming zorgt niet alleen voor meer wooncomfort maar het maakt ook uit of je 100 euro bespaart op je energierekening als je weinig verdient dan als je veel verdient.

Nog meer gevolgen corona
Welke gevolgen heeft die tweedeling nog meer? Waar kunnen we die coronacrisis nog meer de schuld van geven? Ik zal het u vertellen. Groeiende onderwijsachterstand, armoede, huiselijk geweld, werkloosheid en ondermijnende criminaliteit. Daarnaast zal de groep mensen die veel hulp en ondersteuning nodig hebben: mensen zonder werk, mensen met psychische problemen, mensen die in armoede leven; die groep mensen zal groeien en een veel groter beroep doen op de gemeente en de gemeentefinanciën.

Denk onorthodox
Zoals ik al eerder opmerkte; het college heeft het voortvarend opgepakt maar post-corona vraagt om een langdurige uitbreiding van de bezetting binnen het sociaal domein en specifieke investeringen om de groeiende problemen het hoofd te bieden. Een paar suggesties. Subsidieer bijles om een dreigende leerachterstand te voorkomen.

Betaal het lidmaatschap van de sportclub omdat sport niet alleen voor de beweging maar ook sociaal belangrijk is. Verlaag de drempel voor schuldhulpverlening nog veel verder en denk na over de mogelijkheid om mensen die in de problemen zijn geraakt door corona voorrang te geven bij het vinden van een huis. Laten we, als de crisis echt veel dieper wordt dan we ons nu kunnen voorstellen, als de wiedeweerga honderden tiny houses bouwen om in tijdelijke woningen te kunnen voorzien. Denk onorthodox en ga de confrontatie met Den Haag aan door die huisjes tijdelijk in het LIB-gebied neer te zetten.

Nood breekt wet
Nood breekt wet zou ik zeggen. Investeer daarnaast met voorrang in die projecten die er voor zorgen dat de tweedeling in de Amstelveense maatschappij niet verder toeneemt. Die opgave ziet het CDA als de zoektocht naar het financiële vaccin voor de bestrijding van de coronacrisis. Natuurlijk is dit college al onderweg in die zoektocht.  Daarbij nodigt dit college alle partijen uit om met ideeën te komen.

Het CDA heeft hier altijd dankbaar gebruik van gemaakt. We zullen dat ook nu weer graag doen. Een raadsbreed akkoord vindt het CDA dan ook niet nodig zoals BBA voorstelt. Daarvoor liggen de standpunten van partijen teveel uitelkaar. Een raadsbreed akkoord veronderstelt de gedachte dat meer verschillende meningen een betere oplossing voor deze crisis betekent. Die gedachte ondersteunt het CDA niet.

Hoe gaan we dit betalen?
Voorzitter, het CDA was zeer verheugd te lezen in deze perspectiefnota dat dit college een verhoging van de OZB-belasting niet langer als taboe beschouwt. Het CDA heeft dit idee als eerste geopperd. Ik stelde voor de OZB te verhogen in tijden van economische opgang omdat je het dan kan verlagen in crisitijden. Helaas is dat niet gelukt. We stelden niet voor de OZB te verhogen omdat we graag meer belasting betalen maar omdat je als gemeente geen andere keus hebt wil je de hoge kwaliteit die Amstelveen heeft op vele gebieden in stand houden.

 

Nu zitten we midden in de coronacrisis, er zijn sterk oplopende beheeropgaven, er is herontwikkeling nodig van binnenstedelijk gebied, er zijn investeringen nodig in bovenwijkse voorzieningen zoals een zwembad. Dan vraagt het CDA zich af; hoe gaat het college dit betalen? Wat betekent de opmerking in de nota dat de spankracht van de huidige systematiek is bereikt. Kan de wethouder meer inzicht in geven in de manier van financiering in de toekomst van al deze plannen en ambities?

Grenzen aan de groei

En dan ter afsluiting nog een opmerking over de motie van de Christenunie; een leefbaar Amstelveen. Het CDA is geen voorstander van die motie. Er ligt een bestuursbesluit om uit te zoeken wat de gevolgen zijn voor de groei van de stad. De uitkomsten daarvan zijn zeer interessant. Om te weten wat je wilt maar ook om te weten wat je niet wilt. Wij zijn als CDA helemaal geen voorstander van bouwen in de polder maar weten ook niet hoe je kan groeien naar 125.000 inwoners zonder afbreuk te doen aan groen, bereikbaarheid en leefbaarheid. Laat het onderzoek dit maar uitwijzen. Pas dan kunnen we waarschijnlijk zien dat 125.000 inwoners alleen passen als je de polder aantast. Als dat de uitkomst is dan weten we tenminste zeker dat er voor Amstelveen duidelijke grenzen aan de groei zijn.

 

   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.