08 november 2020

CDA gaat akkoord met de begroting 2021

Op donderdag 5 november 2020 werd er tijdens de raadsvergadering gesproken over de begroting 2021. De basis voor deze begroting vormde de Kadernota 2021. Aanvankelijk stonden daar veel ombuigingsvoorstellen in, die zouden leiden tot een ware kaalslag op de voorzieningen.

Op initiatief van het CDA werd er begin juli een breed gedragen amendement aangenomen waarin behoud van voorzieningen centraal stond.

Om de begroting sluitend te krijgen stelde het college een extra opbrengst van de OZB voor.

Bij deze begroting werden 19 nieuwe voorstellen gepresenteerd. De CDA-fractie liet zich hier bij monde van fractievoorzitter André Burger positief over uit met uitzondering over de voorstellen omtrent het opknappen van het strandplateau aan de Kop van de Zeeweg en de mogelijke sluiting  van het loket Burgerzaken in het Centraal Servicepunt in Bennebroek.

De CDA-fractie belichtte tijdens de Algemene Beschouwingen vanuit haar uitgangspunten een aantal thema’s: de financiële situatie, de bestuurscultuur, loket Burgerzaken in Bennebroek, beheer en onderhoud van gemeentelijke gebouwen, duurzame mobiliteit en de kosten in de jeugdzorg.

Daarnaast werden er door het CDA één amendement en twee moties ingediend: één amendement met als onderwerp “Openingstijden loket Burgerzaken in Bennebroek”, één motie met als onderwerp “Meerjarenonderhoudsplannen gemeentelijk vastgoed” en één motie met als onderwerp “Toekomstbestendig OV in de MRA”.

Na een debat van bijna 6 uur ging de raad vrijwel unaniem akkoord met de begroting voor het komende jaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.