12 maart 2022

College van B&W moet zienswijze indienen op plannen Natuurnetwerk Nederland

De afgelopen maanden is er veel te doen geweest omtrent de plannen van de provincie Noord-Holland m.b.t. het Natuurnetwerk Nederland. In deze plannen zou er sprake zijn van vernatting van de binnenduinrand van Velsen tot de grens met Zuid-Holland. Het zal betekenen dat het zo karakteristieke weidelandschap verloren zal gaan.

De plannen leidden terecht tot veel verzet. Dit verzet was en is gelukkig ook breed georganiseerd. Ook de gemeenteraad van Bloemendaal sprak zich op 4 november jl. in een tweetal moties uit tegen de plannen.

Op 26 januari heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een concept-besluit heeft genomen over een aanpassing van de grenzen van het Natuurnetwerk Nederland in Zuid-Kennemerland. In dat concept-besluit wordt voorgesteld een gedeelte van het gebied ten westen van Vogelenzang te ontgrenzen. Een groot deel van het gebied ten noorden van Vogelenzang blijft als het aan GS ligt binnen het Natuurnetwerk Nederland.

Vlak voor de raadsvergadering van 10 maart kreeg fractievoorzitter André Burger te horen dat het concept-besluit sinds 7 maart ter visie ligt. Hierop kunnen t/m 17 april zienswijzen worden ingediend. Het is belangrijk dat de gemeente Bloemendaal een zienswijze gaat indienen op de plannen. Om dit kracht bij te zetten dienden CDA en ZB gezamenlijk een motie in met daarin de opdracht aan het College van B&W een zienswijze op te stellen.

In de motie stond vermeld dat het positief is dat een deel van het gebied ten westen van Vogelenzang ontgrensd zal worden maar dat dit ook zal moeten gelden voor het gehele gebied ten noorden van Vogelenzang. Het karakteristieke weidelandschap tussen Vogelenzang en Aerdenhout moet immers behouden blijven.

De motie werd uiteindelijk ingediend door alle partijen en unaniem ondersteund. De tekst van de motie is te lezen via de volgende link

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.