04 februari 2022

MRA Verstedelijkingsstrategie

Bloemendaal maakt deel uit van de Metropoolregio Amsterdam, kortweg de MRA.

De samenwerking van 32 gemeenten rond Amsterdam beoogt sneller, makkelijker en krachtiger allerlei regionale ontwikkelingen op verschillende thema's gemeenschappelijk aan te pakken. Te denken valt aan woningbouw, economische groei, bereikbaarheid, recreatie, maar ook zaken als energietransitie, duurzaamheid, klimaatadaptatie, gezonde leefomgeving en sociaal evenwicht.

Bloemendaal kenmerkt zich door unieke kwaliteiten, zoals de kust, een groen landschap met prachtige landgoederen, rust, ruimte, een hoogwaardig voorzieningenniveau. Zaken om trots op te zijn en te koesteren. Anderzijds maken inwoners van Bloemendaal ook gebruik van de voorzieningen in omliggende gemeenten: winkelen in Haarlem, werken in Amsterdam, recreëren langs de kust, reizen vanaf Schiphol. Kortom: er is samenhang in de regio en dat vraagt afstemming.

Recent heeft de Metropoolregio Amsterdam (MRA) haar Verstedelijkingsstrategie ter visie gelegd bij de deelnemende gemeenten. Een van de aandachtspunten in het Verstedelijkingsstrategie betrof de kustzone: in de zienswijze van de gemeente Bloemendaal wordt gesteld dat '...voor een kwaliteitsimpuls aan de kust het belangrijk is dat de verscheidenheid van de kustplaatsen behouden blijft...'.  Bloemendaal maakt geen onderdeel uit van 'Amsterdam Beach'.  Door die marketing naam wordt de hele kuststrook op één hoop gegooid en leidt dat tot één benaderingswijze en één aanpak. 

Een ander punt betreft de voorgenomen groei: tot 2050 wordt een groei van 700.000 inwoners, 325.000 woningen en 400.000 banen verwacht. Dit vraagt zorgvuldige afwegingen v.w.b. mobiliteit, recreatie en voorzieningen. Die enorme druk om te bouwen gaat veelal ten koste van de kwaliteit en zet daarmee de leefbaarheid op termijn onder druk. De eerste zorgen worden al geuit in Haarlem Zuid-West (langs het spoor) en wat verder in Hoofddorp. Die druk leidt tot ook aanpassingen van beleid: het oude credo ‘eerst bewegen, dan bouwen’ kan niet meer worden volgehouden. 

In Vogelenzang dreigen agrarische gronden te worden opgeofferd voor natuur zoals dit door de Provincie is opgesteld in het Programma Natuurnetwerk 2020-2024. Juist daar hebben alle partijen in de raad een motie ondertekend waarin wordt opgeroepen de onteigening rond Vogelenzang te stoppen.

De antwoorden van de MRA op de ingediende zienswijzen van gemeente Bloemendaal blijven vaag en vrijblijvend, in de trant van '...met waardering kennisgenomen van constatering...’ of ‘...uitwerking concrete actie is een vervolgstap...’. 

Een zorg die wordt gedeeld met andere partijen betreft de democratische legitimiteit van de MRA: de status van de MRA kan leiden tot besluiten die niet getoetst hoeven te worden door de raden. Dat maakt het moeilijk om zonder meer akkoord te gaan met dit document omdat de uitwerking nog ruimte biedt voor andere dan door het CDA gewenste richtingen. 

Om een signaal af te geven heeft het CDA tijdens de raadsvergadering op donderdag 3 februari 2022 tegen de  Verstedelijkingsstrategie gestemd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.