03 februari 2017

Schriftelijke vragen van het CDA, over de nieuwe wijze van afvalinzameling

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Conform artikel 36 van het Reglement van Orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder 2010.

Den Helder, 3 februari 2017.

Schriftelijke vragen, over de nieuwe wijze van afvalinzameling.

Geacht college,

Het CDA heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en is dan ook in beginsel voorstander van een verdere scheiding van huisafval. Voorwaarde is echter wel dat maatregelen daartoe zorgvuldig worden voorbereid en gecommuniceerd, zodat op voldoende draagvlak gerekend kan worden. Zonder draagvlak dreigt immers het omgekeerde effect te worden bereikt. Uit de reacties van onze inwoners valt op te maken dat zij zich overvallen voelen, de regeling onduidelijk vinden, adequate faciliteiten ontberen. De betrokkenheid ontbreekt aldus en de beoogde afvalscheiding zal in veel gevallen niet worden nageleefd. De beoogde beleidswijziging schiet daarmee zijn doel voorbij. Dit is voor het CDA Den Helder een zeer ongewenste situatie.

Naar aanleiding hiervan legt het CDA de volgende vragen aan u voor:
1.     Bent u het met ons eens dat de bovenstaande situatie ongewenst is?
2.     Kunt u toelichten waarom u kiest voor snelheid boven zorgvuldigheid?
3.     Kunt u uitleggen waarom de inwoners niet eerder, breder en duidelijker zijn geïnformeerd?
4.     Heeft u overwogen om eerst zorg te dragen voor de benodigde faciliteiten (oranje afvalbak voor plastic), alvorens de verdere afvalscheiding verplicht door te voeren?
   a.     Zo nee, waarom niet?
   b.     Zo ja, heeft u dan ook de nadelen van de voorlopige oplossing met plastic zakken in uw          overwegingen betrokken?
In het bijzonder het ongewenste effect van:
   i.     Vervuiling van het straatbeeld
   ii.     Zwerfzakken als gevolg van de wind
   iii.     Opengescheurde zakken
   iv.     Onhygiënische bewaarwijze
   v.     Demotivatie en nalatigheid in het gebruik

5.     Bent u bereid om in het licht van het bovenstaande de invoeringsdatum van uw beleidsmaatregel te verplaatsen tot het moment waarop de gewenste faciliteiten en informatievoorziening op orde zijn?

De fractie van het CDA,
C.M. Bazen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.