16 juli 2023

Havenvisie Den Helder

Onlangs is de Havenvisie Den Helder vastgesteld.

Stadsnieuws_week_07_2022 (denhelder.nl)

Dit was onze inbreng tijdens de commissie:

Wij mogen als inwoners van Den Helder trots zijn op het voorliggende stuk. Wij zijn positief over het doorlopen participatieproces met de gemeente, de raad en de diverse stakeholders.   
Een sterke havenvisie  met volop kansen voor onze stad. We maken onze stad aantrekkelijk voor studenten, het biedt mogelijkheden voor nieuwe werkgelegenheid. Jonge mensen kunnen zich verbinden aan onze gemeente, hiermee werken we aan een steeds aantrekkelijkere regio. 
Fijn dat in het stuk ook aandacht is voor de visserij en dat er met de vissers wordt meegedacht. Dat er wordt gekeken waar de kansen liggen voor deze helaas kleiner wordende doelgroep. 

Uit de visie

"In 2040 is er geen plaats meer voor de visserij zoals wij die kennen. Dat wil niet zeggen dat er geen aandacht meer voor zal zijn. Er wordt met onderzoeksinstituten en visserij verkend of en welke nieuwe vormen van visserij eventueel weer een plaats kunnen krijgen in Den Helder (of een van de andere zeehavens aan de Waddenzee). Wij blijven inspelen op het groeiend aantal activiteiten vanuit de wind op zee sector vanuit de toenemende ambities op de Noordzee van het Rijk. Dit doen wij trouwens niet alleen. Er is een netwerkorganisatie waar Den Helder, samen met andere havens, deel vanuit maakt en die gezamenlijk de energietransitie faciliteren en aanjagen."


Het stuk biedt goede handvaten voor verdere ontwikkeling van het havengebied. Wij zien veel kansen in de energietransitie,
Wij lezen dat het college breed inzet op het verspreiden van deze visie. We hopen dat na vaststelling van de gemeenteraad de visie ook meeneemt in haar communicatie tijdens Sail. 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.