03 mei 2023

WMO-Taxivervoer

Dinsdag 25 april  is in de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling gesproken over het doelgroepenvervoer. Het ging met name over het WMO-taxivervoer. Het college wilde graag van de commissie ingrediënten horen die meegenomen konden worden in het nieuw te ontwikkelen WMO-vervoerbeleid. Op basis daarvan worden meerdere scenario’s aan de commissie voorgelegd. 

Deze afspraak volgde uit een vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 eerder aangenomen motie in de gemeenteraad over het intrekken van de vrijwillige bijdrage. De overweging bij deze motie was, dat de mogelijke financiële opbrengsten van de eigen bijdrage WMO-taxivervoer niet opwegen tegen de maatschappelijke effecten die de huidige uitvoering van het beleid met zich meebrengen. De voor te leggen scenario’s toetsen wij hieraan. 

In ons verkiezingsprogramma staat dan ook “Daarnaast blijven wij ons verzetten tegen de toenemende wildgroei aan (digitale) regeldruk. Dit betekent onder andere een aanpassing in het WMO-taxi beleid”
Toezegging 

In Nederland is het WMO-taxivervoer op verschillende manieren in gemeenten geregeld. Wij zien dan ook graag deze opties als scenario’s op tafel liggen, zodat we daarover het goede gesprek kunnen voeren over de voor- en nadelen.
Voor een goede discussie over het mogelijk maken van scenario’s is het daarnaast van belang dat de vervoersbehoeften van de gebruiker in beeld zijn. Dat was ook één van de adviezen van het onderzoeksbureau, regionaal ontbreekt dit beeld. De wethouder heeft aangegeven naar vragen van onze kant dat deze behoeften wel in beeld zijn bij de gemeente Den Helder en dat deze onze kant worden opgestuurd. 
Wordt vervolgt

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.