22 oktober 2016

Doet de belastingdienst illegaal duizenden bezwaren af?

Als je per brief een bezwaar indient bij de belastingdienst, dan moet de belastingdienst je een ontvangstbevestiging sturen. Belangrijker is nog dat zij het besluit, waartegen je bezwaar maakt, serieus moet behandelen: dat besluit kan dan gegrond zijn of ongegrond.
In dat proces heb je wettelijk het recht om gehoord te horen: daarop kun je je voorbereiden en dan worden argumenten uitgewisseld.

Reporter Radio ontdekte dat de belastingdienst zich niet aan de wet houdt. Zij belt mensen op als zij bezwaar maken, blijkt uit stukken van de belastingdienst. En het doel van het gesprek lijkt dan te zijn dat mensen hun bezwaar intrekken (terugluisteren: http://www.nporadio1.nl/reporter-radio/onderwerpen/378752-belastingdienst-handelt-in-strijd-met-de-wet)

Als de belastingdienst dan constateert dat je het bezwaar hebt ingetrokken, noteren ze dat. Je krijgt er standaard niet eens een brief over. Dat gebeurt natuurlijk alleen bij mensen die bezwaar maken tegen toeslagen en de inkomstenbelasting en die dat zonder adviseur doen. Die kunnen zich dan behoorlijk onder druk gezet voelen. 

Vandaar deze onderstaande vragen. Als deze werkwijze klopt, dan staan volgens de wet deze bezwaren nog gewoon open als niet afgedaan. Vandaar dat ik heel precies wil weten om hoeveel bezwaren het gaat en hoe Wiebes dit gaat oplossen:

Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over het telefonisch

 

intrekken van bezwaren. (ingezonden 20 oktober 2016)

 

1

 

Heeft u kennisgenomen van de documenten die via een WOB-verzoek aan de Belastingdienst

 

over de werkinstructies telefonisch horen op 27 september jl. openbaar zijn gemaakt?

 

 

 

2   

 

Heeft u kennisgenomen van de volgende werkinstructie over het bellen van mensen door de

 

Belastingdienst na het indienen van het bezwaar: “Een vastlegging van het telefoongesprek in

 

de systemen is dan voldoende. Er hoeft in deze gevallen geen brief meer door bezwaarmaker

 

naar ons te worden gestuurd waarbij hij zijn bezwaarschrift intrekt. Ook sturen wij geen

 

bevestiging meer om de intrekking te bevestigen tenzij de klant daarom verzoekt. Dat kan in

 

de vorm van een email”?

 

3     

 

Deelt u de mening dat het van groot belang is om bij formele procedures, zoals het afhandelen

 

van een bezwaarschrift, duidelijk en ondubbelzinnig te communiceren en dat bij de

 

communicatie hierover tussen belastingplichtige en Belastingdienst ten alle tijden de wet

 

nauwgezet gevolgd moet worden?

 

4  

 

Bent u ervan op de hoogte dat de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ondubbelzinnig

 

voorschrijft in artikel 6.14, eerste lid, dat: “1. Het orgaan waarbij het bezwaar- of

 

beroepschrift is ingediend, bevestigt de ontvangst daarvan schriftelijk."

 

5  

 

Bent u ervan op de hoogte dat artikel 6.21 Awb en de jurisprudentie voorschrijven dat een

 

bezwaar alleen schriftelijk ingetrokken kan worden of mondeling tijdens een hoorzitting?

 

6    

 

Deelt u de mening dat bij de in vraag 2 genoemde instructie sprake is van contra legem

 

beleid? Is dit beleid door u vastgesteld of is dit beleid van de Belastingdienst zelf?

 

7

 

Zijn de telefoongesprekken, waarnaar verwezen wordt in de instructie Behandelen bezwaar

 

informeel/slimmer werken, formele gelegenheden tot horen als bedoeld in artikel 7.2 Awb?

 

Zo ja, zijn mensen van te voren op de hoogte gesteld dat het een hoorzitting was, konden zij

 

zich voorbereiden en is aan alle zorgvuldigheidseisen voldaan, zoals die gesteld zijn in de

 

artikelen 7.2 en 7.4 van de Awb?

 

 

In hoeveel gevallen is een proceskostenvergoeding betaald voor het horen bij intrekking en

 

gegrondverklaring van het bezwaar?

 

 

Indien de telefoongesprekken formele hoorzittingen waren als bedoeld in artikel 7.2 Awb, zijn

 

er dan ook altijd verslagen verstuurd naar de indieners van het bezwaar?

 

10 

 

Indien de telefoongesprekken geen formele gelegenheden tot horen waren, klopt het dan dat

 

de werkinstructie in strijd is met artikel 6.21 Awb?

 

11

 

Bij hoeveel mensen is deze manier van werken toegepast sinds het verschijnen van deze

 

instructie?

 

12 

 

Hoeveel mensen hebben hun bezwaar volgens de systemen van de Belastingdienst telefonisch

 

ingetrokken in 2015 en in 2016? Kunt u hierbij een uitsplitsing maken naar verschillende

 

soorten belastingplichtigen, zoals particulieren IB, Grote Ondernemingen, mkb-

 

ondernemingen en aangeven hoeveel procent van de belastingplichtigen waarvan het bezwaar

 

telefonisch is ingetrokken werd bijgestaan door een adviseur, advocaat of gemachtigde?

 

13

 

Hoeveel mensen hebben geen schriftelijke bevestiging gekregen dat hun bezwaar telefonisch

 

ingetrokken is in 2015 en 2016?

 

14

 

Indien u de antwoorden op de vorige vragen niet weet, is er dan wel sprake van zorgvuldige

 

verslaglegging, zoals ook in de memo wordt opgelegd (“De bezwaarbehandelaar legt ieder

 

telefonisch contact en iedere afspraak vast bij de behandeling in het logboek van GBV”,

 

pagina 5 van de instructie Behandelen bezwaar, informeel/slimmer werken)?

 

15

 

Hoe gaat u belastingplichtigen informeren dat de Belastingdienst van mening is dat hun

 

bezwaar is ingetrokken? Bent u bereid hen in de gelegenheid te stellen aan te geven dat deze

 

bezwaren niet zijn ingetrokken, zodat er alsnog een uitspraak op het bezwaar komt?

 

16

 

Is telefonisch horen toegestaan in het fiscale recht? Zo ja, sinds wanneer en op basis van welk

 

besluit?

 

17

 

Op welke wijze zijn de procedures over horen aangepast naar aanleiding van de Kamervragen

 

van het lid Siderius over het schenden van de hoorregels bij bezwaarprocedures inzake de

 

kinderopvangtoeslag 2)? ​

 

18  

 

Kunt u deze vragen beantwoorden voor de eerste termijn van het wetgevingsoverleg over het

 

pakket Belastingplan 2016 op 31 oktober aanstaande?

 

 

 

1)  Pagina 4 van de instructie “Behandelen bezwaar, informeel/slimmer werken” van 4

 

februari 2016, document 9 van het besluit op het WOB-verzoek.

 

2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2015-2016, nr. 1892 (antwoord op vraag 2 tot en

 

met 4)​

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.