09 november 2017

Algemene Beschouwingen 2017

Dames en heren, 

Paus Franciscus zei onlangs: “De intentie van Maarten Luther 500 jaar geleden was de Kerk te vernieuwen, niet om haar te verdelen.” De paus benadrukte het belang van theologische dialoog endat mensen steeds verder tot elkaar zullen komen in eenheid. Voorzitter, we vieren dit jaar 500 jaar reformatie, echt op een Kamper manier, net als met de Hanzedagen, met elkaar, vanuit samenleving, verenigingen en koren. Mooi!

En op de site van 500jaar reformatie Kampen las ik: “Van de reformatie leer ik dat een kritische houding tegenover instituten voortdurend is gewenst. De vraag waartoe je in het leven bent geroepen dient centraal te staan. Daarvoor zouden we in deze tijd wellicht wat meer bescheidenheid en luistervaardigheid aan de dag moeten leggen, eerst maar eens luisteren in plaats van te (ver)oordelen.” Een uitspraak van onze burgemeester dhr Koelewijn. 

Bescheidenheid en luistervaardigheid; Voorwaar geen eenvoudige opgave voor ons, lokale politici, zeker niet een half jaar voor gemeentelijke verkiezingen. Maar wel een die we ons ter harte moeten nemen. Wie vertegenwoordigen wij? Durven we open te staan voor de argumenten van de ander, afstand nemen van ‘ons eigen gelijk’? Dat is wel eens een worsteling…. Maar het is wel van belang, ook voor de geloofwaardigheid van ons, raadsleden, als volksvertegenwoordigers en bestuurders van deze gemeente. Niet ruziemakend of ruziezoekend, maar zoeken naar meerderheden en breed draagvlak voor besluitvorming tot welzijn van onze gemeente. 

Voorzitter, voor ons ligt de laatste begroting die we deze raadsperiode zullen vaststellen. Een begroting die we doorgeven en waarmee we de nieuwe raad en college op pad sturen. Wij kijken als CDA fractie terug op deze periode met tevredenheid: het was niet eenvoudig: financiële crisis, woningbouw en economische crisis, de decentralisatie van het sociaal domein, een grondbedrijf met teveel financiële lasten en gronden. En wisselingen in coalitie en college. Maar we zijn redelijk stabiel gevaren en de opgaven zijn opgepakt en aangepakt. De CDA fractie is blij dat oa gerealiseerd is:

- meer groen voor Brunnepe;

- structurele ondersteuning voor Dorpshuizen;

- aanpak van het grondbedrijf;

- vervolg van startersleningen;

- wonen boven winkels;

- kunstgrasveld s Heerenbroek;

- Uitbreiding turnzaal Wilhelmina; en

- vervolg aanpak eenzaamheid.  

En in de raad was er meer discussie, meer openheid tussen coalitie en oppositie. Ik hoop dat we dat kunnen behouden.  

We kunnen nog niet achterover leunen… nog uitdagingen genoeg: bij diverse RO projecten, het Groene Hart, Bolwer/buitenwacht, Buitenhaven, het armoede beleid, participatie. - Het voorkomen van verstening in de overgang van Brunnepe naar Hanzewijk- het zorgen dat Kampen Klimaatbestendig is en blijft, etcMaar ook de communicatie over projecten en andere vormen van burgerparticipatie en inspraak zijn onderwerpen waar we nog volop met elkaar vervolgstappen moeten maken. Lerenderwijs.  De inzet van de CDA fractie daarbij is om  Kampen blijvend te positioneren als Moderne Hanzestad; waar het goed wonen, werken en recreeren is. Dat vraagt een sterk bedrijfsleven en bereikbaarheid over weg, spoor en water, behoud van onze culturele- en sport voorzieningen en bijbehorend sterke verenigingsleven, investeringen in toerisme en recreatiemogelijkheden in binnenstad en buitengebied, en behoud van onze volksaard van omzien naar elkaar.  

Voorzitter, de voorliggende begroting stemt ook tot redelijke tevredenheid. Mede dankzij een gunstiger bijdrage vanuit het rijk, waardoor we net wat meer armslag hebben dan in het voorjaar leek. De starterleningen worden gecontinueerd, we brengen het grondbedrijf sneller op orde, er is rekening gehouden met een pachtprijsverlaging.  In 2018 /begin 2019 zullen ook alle werkzaamheden aan het Reevediep worden opgeleverd. Hiermee veranderd de landkaart van Kampen en worden steeds meer doelstellingen: waterveiligheid, natuurontwikkeling, (water)recreatie gerealiseerd van IJsseldelta Zuid. 

In de commissie hebben wij al diverse punten aangestipt. Voor vanavond hebben wij nog 4 punten: 

1. Culturele voorzieningen van Kampen 
De verzelfstandiging van het museum is uitgesteld. De samenvoeging van het archief met het HCO is om redenen niet doorgegaan. En binnen 6 jaar mogen wij de IJsselkogge weer in Kampen verwelkomen. Laten we geen ad hoc en stand alone plannen maken. We vragen het college middels een motie om te kijken naar de samenhang en eventuele kansen in combinatie opinierend met de raad te bespreken. 

2. fietspaden 2.0 
Het wordt drukker op onze fietspaden. Goed nieuws, maar het leidt ook tot een toename van ongelukken en onveilige situaties. Omdat er meer en meer verschillende soorten verkeersdeelnemers zijn met verschillende snelheden; voetgangers, fietsers, bakfietsen en elektrische fietsen. Onze vraag en oproep is -ook weer in een motie vervat-  om bij de aanleg van nieuwe fietspaden of bij onderhoudswerkzaamheden aan bestaande paden het groeiende en veranderende fietsverkeer letterlijk meer ruimte te geven en ongelukken te voorkomen.

3. Cameratoezicht station Zuid 
Voorzitter, er bereiken ons al vanaf het begin signalen dat mensen het gebied rond station Kampen Zuid als onprettig ervaren vooral in de donkere dagen/tijden. Ook andere fracties hebben hier eerder aandacht voor gevraagd. Meldingen van diefstal of opvallende ontmoetingen vanuit auto’s op het P&R terrein. De wat afgelegen ligging, en situering bij een hoofd/ontsluitingsweg dragen daar aan bij. Met een motie roepen wij het college op om cameratoezicht daar te realiseren. 

4. Minder validen & toegankelijkheid 
Als laatste vragen wij aandacht voor de toegankelijkheid van onze instellingen, voorzieningen en de binnenstad. Zodat minder validen ook zonder drempels zich goed kunnen voortbewegen in onze  openbare ruimte en gebruik kunnen maken van gemeentelijke functies en binnenstad.  

Voorzitter ik rond af:
De CDA fractie wil haar dank uitspreken aan de collegeleden, ook de heren die eerder afscheid namen deze periode. We bedanken onze coalitiepartners, ook de SP, en andere partijen. Met elkaar maken en zijn we de democratie. In Nederland kennen we gelukkig alle vrijheid daarin, maar dragen we ook de verantwoordelijkheid om die goed in te vullen.Om terug te komen op de reformatie: Maarten Luther zei: “Zelfs al zou ik weten dat de wereld morgen in stukken uiteenvalt, ik zou toch mijn appelboom planten.” Wij bieden als CDA fractie dit appelboompje aan en spreken de wens uit dat deze boom zich in Kamper grond wortelt, en ook in de jaren na deze raadsperiode mag groeien, vrucht mag dragen en tot bloei mag komen. Wij wensen de ambtelijke organisatie, college en collega raadsleden alle wijsheid, gezondheid en zegen voor 2018. 

Zelfs al zou ik weten dat de wereld morgen in stukken uiteenvalt, ik zou toch mijn appelboom planten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.