10 juli 2020

Armoedebeleid

In de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie heeft de gemeenteraad het voorstel actieprogramma aanpak armoede vastgesteld. Het vaststellen van het actieprogramma was niet makkelijk. Het pakket aan bezuinigingen raakt één van de meest kwetsbare groepen in de samenleving.  Inwoners die het financieel al moeilijk hebben, kunnen nog meer geraakt worden door deze bezuinigingen. Aan de andere kant hoeven bezuinigingen niet alleen maar negatief te zijn. Het dwingt ons kritisch naar onze werkwijze te kijken. Wat is echt nodig en wat niet?

Het CDA onderschrijft het belang om de huidige armoederegelingen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten voor alle inwoners die het nodig hebben. Naast het feit dat we als gemeente met grote tekorten te maken hebben, is er ook de gerede kans dat in de toekomst meer inwoners gebruik zullen moeten maken van deze armoederegelingen. Door de coronacrisis zullen meer mensen het financieel lastiger krijgen. We zullen onze schaarse middelen daarom zo goed mogelijk moeten verdelen over een naar verwachting steeds groter wordende groep.

Kindregelingen

Over de nieuwe kindregelingen zijn wij hoopvol en positief gestemd. In Kampen groeien ongeveer 1400 kinderen onder de 18 jaar op in armoede. Kinderen zijn de toekomst. Wanneer kinderen die opgroeien in armoede er gewoon bij horen en zich kunnen ontwikkelen, neemt de kans af dat zij als volwassenen in eenzelfde situatie terechtkomen. Positief is dat in het aangenomen voorstel gewaarborgd is dat het geld voor het kind, ook echt bij het kind zelf terecht komt.

In Kampen kunnen ouders met kinderen in ieder geval vanaf 1 januari 2021 via de website www.samenvoorallekinderen.nl  een aanvraag doen voor hun kind op gebied van Sport, Cultuur, Zwemmen en School. Eerder kon dit via diverse regelingen op verschillende plekken. De regelingen zijn hiermee een stuk overzichtelijker geworden. De nieuwe kindregelingen zullen in het eerste kwartaal 2022 geëvalueerd worden. Deze snelheid vinden wij belangrijk zodat tijdig bijgestuurd kan worden als blijkt dat regelingen niet werken.

Het belangrijkste uitgangspunt voor het CDA is en blijft dat, ondanks het krappe budget van de gemeente, iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Omdat dit uitgangspunt als rode draad door het actieprogramma liep, konden wij instemmen met het complete voorstel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.