12 november 2019

CDA Kampen: Inbreng Algemene Beschouwingen

Voorzitter, aanwezigen, luisteraars,

We hebben waarschijnlijk allemaal wel eens te maken gehad met een verbouwing van het eigen woonhuis of van de zaak waar je werkt of van het eigen bedrijf. Hiervoor is dan een aanleiding en maak je een plan om het te realiseren. Zelf heb ik hier diverse keren mee te maken gehad, zowel van de eigen woning als bij het werk.

Afgelopen zomer mocht ik helpen bij het verbouwen van een rundveestal. Het was overigens niet om meer stuks vee te houden, maar om milieutechnische redenen en om het welzijn van de dieren te vergroten. Zoals in veel andere situaties gaat de bedrijfsvoering gewoon door en moet je veel regelen om elke avond het weer zo te hebben, dat het vee kan eten, naar de wei kan gaan en gemolken kan worden. Je zou kunnen zeggen, dat tijdens de verbouwing het bedrijf of als het om de eigen woning gaat, het wonen, gewoon doorgaat.

Zo heb ik het ook ervaren in het afgelopen jaar als het gaat om de financiële situatie van de gemeente.Door de vele tegenvallers in het Sociaal Domein is er sprake van een noodzakelijke verbouwing van de begroting.

Zeker de ambtenaren hebben ervaren hoe het is om te moeten verbouwen als het werk gewoon doorgaat. Alle waardering daarvoor.

Het was een waardevolle exercitie om de inwoners de gelegenheid te geven om opmerkingen te maken over de gedane voorstellen. De fracties hebben hiermee hun voordeel gedaan en met elkaar over gesproken. Het college heeft dit gehoord en besloten om een aantal aanpassingen te doen, voordat de begroting voor 2020 en de meerjarenbegroting aan de raad is aangeboden.

In algemene zin vindt het CDA dat het College een ingrijpend, maar evenwichtig pakket aan maatregelen voorstelt. Bezuinigen is nooit fijn, maar in grote lijnen staan we achter het begrotingsvoorstel. Wij vinden het terecht, dat het leeuwendeel van de tekorten wordt opgevangen in de zorg. Daarnaast zijn wij blij dat een flink deel van de economische infrastructuur intact blijft, maar hebben we zorgen over de hoge bezuinigingen op Sambiq en zijn wij tegen een aantal bezuinigingen op verenigingen en vrijwilligers.

Een verbouwing ga je normaal gesproken achteraf evalueren en je vraagt je af hoe het proces is geweest en hoe het resultaat geworden is. Het CDA heeft enkele vragen vooraf, want we moeten maar afwachten hoe de financiën er uitzien als we volgend jaar weer bij elkaar zijn. Een soort tussentijdse evaluatie. Kunnen we nog iets verwachten van het Rijk? Wat zijn de resultaten van de huidige voorstellen? Enzovoort.

De 1e vraag:

Het plan van aanpak wat opgesteld is door BMC is nog niet uitgewerkt. We hebben kunnen lezen, dat het College eind maart een actieplan wil aanbieden aan de Raad. Het College moet nu al wel maatregelen hebben uitgewerkt en in uitvoering hebben genomen;welke zijn dat?

De 2e vraag:

Het CDA wil dat dubieuze zorgaanbieders snel onder de loep worden genomen en dat daar stevige interventies op plaats vinden. Juist in tijden van tekorten moet zorggeld goed besteed worden. Graag horen we van het College welke resultaten er al bekend zijn van de Taskforce zorgelijke zorgaanbieders?En kan de raadblijvend op de hoogte gehouden worden van deze vorderingen, te beginnen in het voorjaar?

Het CDA is blij dat de economische infrastructuur intact blijft, o.a. Kampen Marketing, de Human Capital Agenda en Port of Zwolle om maar een paar van deze zaken te noemen. Daarmee investeren wij in belangrijke economische ontwikkelingen van Kampen en de regio.

De voorgestelde bezuiniging op Sambiq is erg hoog; zeker omdat niet duidelijk is of en hoe Sambiq dit kan realiseren. We willen voorkomen, dat er onomkeerbare besluiten worden genomen. Het is dan ook een goede zaak, dat het college met Sambiq in gesprek gaat en in een later stadium terugkomt bij de Raad over de hoogte van de bezuinigingen voor Sambiq.

Verenigingen en hun vrijwilligers zijn het cement vanonze samenleving. Vrijwilligers, die belangeloos veel tijd investeren in hun vereniging.

Het CDA vindt dat (sport)verenigingen en vrijwilligers zoveel mogelijk ontzien moeten worden bij de bezuinigingsronde. De OZB – verhoging leidt al tot een lastenverzwaring.Dat vinden wij al meer dan genoeg en daarom pleiten wij voor het schrappen van de tariefsverhoging voor de zaalsporten.

Veel verenigingen hebben behoefte aan ondersteuning bij hun activiteiten. Wij vinden het dan geen goed idee om het budget voor sportstimulering te verlagen. Ook willen wij ons inzetten voor evenementen die door de bezuinigingen op de tocht komen te staan. Vrijwilligers en verenigingen en evenementen moet zich kunnen blijven inzetten zonder zich zorgen te moeten maken over de financiën.

Dit zijn de redenen waarom wij voor deze zaken amendementen dan wel een motie indienen.

Wij zijn voor het herijken van de subsidies voor culturele verenigingen. De huidige verdeling is zeer ongelijk en met nieuwe criteria moet hiernaar gekeken worden. Het CDA is echter tegen het voorstel om het totale bedrag voor deze subsidies te verlagen.  Bovendien moeten nieuwe verenigingen ook de mogelijkheid krijgen om hiervan gebruik te maken.

Voorzitter, ik sluit af.

In mei 2020 vieren we het 75-jarig jubileum van de vrijheid, waar o.a. op verzoek van het CDA geld voor beschikbaar is gesteld. Alle inwoners van de gemeente kunnen genieten van de activiteiten die door de Oranjeverenigingen met al hun vrijwilligers en samen met enkele andere organisaties worden aangeboden. Het is voor het CDA belangrijk, dat op deze manier vrijheid wordt gevierd.

De verbouwing gaat nog wel even door; in de gemeente, maar ook in de samenleving.


We wensen u bij alle werkzaamheden daarbij ook in 2020 alvast Gods zegen toe.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.