22 januari 2020

CDA stelt vragen over huisvesting arbeidsmigranten in Koekoekspolder

Huisvesting arbeidsmigranten in Koekoekspolder in IJsselmuiden

Tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling van 20 januari jongstleden werd gevraagd om in te stemmen met de bouwsteen huisvesting arbeidsmigranten als onderdeel van de omgevingsvisie en een tiental beslispunten die deze materie betreffen. Met negen van de tien beslispunten kon het CDA direct instemmen. Het CDA had moeite met het kiezen voor complexgewijze huisvesting van 880 arbeidsmigranten op vier locaties in de Koekoekspolder, zo dicht mogelijk bij de locaties waar de arbeidsmigranten doorgaans aan het werk zijn. Inmiddels wordt uit de reacties vanuit de samenleving al wel duidelijk dat niet iedereen daar blij mee is. Er wordt gevreesd voor toenemende verkeersdrukte en overlast door de bewoners in het gebied.

De vragen van het CDA

Volgens ons commissielid Hardy Wellenberg is op geen enkele manier duidelijk gemaakt hoe groot de behoefte aan (aanvullende) huisvesting van arbeidsmigranten is. De keuze voor min of meer grootschalige huisvesting op een viertal locaties in de Koekoekspolder wordt ingegeven door de wens van de gemeente om verdringing op de woningmarkt en ongewenste huisvestingslocaties tegen te gaan of te voorkomen, maar nergens wordt de huidige of toekomstige omvang van dit probleem in de stukken nader uitgewerkt. Dat roept de terechte vraag op hoe groot het probleem van de verdringing op de woningmarkt en ongewenste huisvestingslocaties op dit moment is en daarmee ook hoe zich dat in de toekomst zal gaan ontwikkelen.

Het CDA kon dan ook niet eerder met dit voorstel akkoord gaan dan dat er duidelijkheid is over het exacte aantal arbeidsmigranten dat op dit moment werkzaam is binnen onze gemeentegrenzen, hoe dat aantal zich naar verwachting in de komende jaren zal gaan ontwikkelen, wat de huidige huisvestingssituatie van de in de gemeente Kampen werkzame arbeidsmigranten is en wat precies de aard en omvang is van de problemen van verdringing op de woningmarkt en ongewenste huisvestingssituatie is.

Het antwoord van wethouder Holtland

Wethouder Holtland antwoordde dat het zeer vermoedelijk om 450 arbeidsmigranten gaat. Hij moet afgaan op de getallen die door de ondernemers versterkt worden, omdat onduidelijk is hoeveel arbeidsmigranten geregistreerd staan. Deze arbeidsmigranten willen het liefst een nette woning in het gebied waar zij werkzaam zijn. In andere steden waar dezelfde situatie aan de orde van de dag is, wonen de arbeidsmigranten met maximaal vier personen in een unit met een eigen slaapkamer en een gezamenlijke keuken, woonkamer en badkamer.

De tuinders en uitzendbureaus willen zelf investeren in de units in de Koekoekspolder, om te voorkomen dat vastgoedinvesteerders hier een verdienmodel van maken. Daarom wil de wethouder deze kans aan de eigen ondernemers in de glas- en tuinbouw gunnen. De wethouder denkt de kosten terug te kunnen verdienen door de grond die daarvoor nodig is ter beschikking te stellen. In eerste instantie zet wethouder Holtland in op twee pilots van in totaal 240 slaapplaatsen. De wethouder hoopt dan dat er een beter beeld komt van de werkelijke vraag en de werkelijke aantallen. Deze slaapplaatsen zijn bestemd voor migranten die nu elders in het dorp gehuisvest zijn.

Na de beantwoording van de vragen door de wethouder heeft het CDA ingestemd met het voorstel om het stuk als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van donderdag 30 januari.

<strike></strike>

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.