23 januari 2021

Doorontwikkeling Melmerpark mag niet ten koste gaan van binnenstad

Het college heeft geconstateerd dat de vigerende bestemmingsplannen voor het Melmerpark verouderd en versnipperd zijn. Daarom wordt een nieuw en geactualiseerd bestemmingsplan voor het Melmerpark opgesteld. Voorafgaand aan opstelling van het ontwerp-bestemmingsplan is eerst een Nota van Uitgangspunten gemaakt. De insteek in de Nota van Uitgangspunten is dat het Melmerpark een locatie voor perifere en grootschalige detailhandel is en blijft. Er wordt voorgesteld om meer branches toe te staan, maar de winkels moeten voldoen aan een minimum maat. De Nota van Uitgangspunten werd besproken in de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling op maandag 18 januari.

Fractievoorzitter Jan Marskamp liet tijdens de vergadering weten dat de Nota van Uitgangspunten voor het Melmerpark op zichzelf helder is, net als de bijbehorende adviezen. Het is voor het CDA onmiskenbaar dat er iets moet gebeuren met het bestemmingsplan Melmerpark. Het huidige bestemmingsplan is niet meer actueel en aan herziening toe. Veel gronden zijn nog onbebouwd. Tegelijkertijd maken wij ons zorgen over de effecten van de voorstellen op de binnenstad en de bestaande horeca op het Melmerpark.

Het CDA staat namelijk pal voor een vitale en aantrekkelijke binnenstad. Ter voorbereiding op deze vergadering hebben wij dan ook met verschillende ondernemers uit de binnenstad gesproken. Zij hebben onze zorgen versterkt. Bovendien lezen wij in het advies van DTNP dat de voorgestelde verruiming haaks staat op de ambities van de Binnenstad, waar we het met het Stadsarrangement juist zo veel in investeren! Wij stellen overigens vast dat BRO daar op onderdelen anders tegen aan kijkt. Dat vinden wij best verwarrend.

Daarnaast maakt het CDA zich zorgen over de horeca. Deze sector heeft het nu ontzettend moeilijk. Is dít nu het moment om meer ruimte te geven aan concurrentie? Is het niet wijzer eerst de bestaande bedrijven enige jaren de tijd te geven om weer vet op de botten te krijgen? Dan hebben we ook de tijd om een goede horecavisie voor de hele gemeente Kampen op te stellen. Dit hebben we ook al gevraagd tijdens de begrotingsvergadering in november. Gelukkig kreeg het CDA nu wel steun van de andere fracties.

Het CDA snapt dat er iets moet veranderen op Melmerpark en wij kunnen instemmen met het Appingedam-Proof maken van het bestemmingsplan, het toevoegen van de branches fietsen en autoaccessoires, dierbenodigdheden en bruin- en witgoed. Over de andere voorstellen hebben wij zorgen. Gelukkig gaat het college terug naar de tekentafel voordat er opnieuw over deze kwestie gesproken zal worden.

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.