23 december 2017

Groene Hart: Stadspark voor iedereen!

Het einde van 2017 nadert snel! Het nieuwe jaar, 2018, is voor de politiek het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Op 21 maart aanstaande bepaalt u welke Kampenaren (weer) plaatsnemen in de gemeenteraad voor de komende 4 jaar. Het CDA Kampen heeft onlangs haar kandidatenlijst voor de verkiezingen vastgesteld. Een afwisselende lijst met 30 betrokken Kampenaren: ouderen en (opvallend veel!) jongeren, ervaren raadsleden en nieuwelingen, mensen uit de stad en mensen uit de dorpen. Een lijst om fris en verstandig de verkiezingen mee in te gaan!

Het jaar 2017 was een interessant jaar. De Raad heeft onder meer beslissingen genomen over woningbouw in Reeve (het zogenaamde 'Go-besluit'), de verplaatsing van de manege van de Deltaruiters, de villa aan de Bovenhavenstraat en vele andere besluiten.

Groene Hart: stadspark voor iedereen!
In december hebben we het Groene Hart, ofwel het Stadspark, besproken. De raad heeft belangrijkekeuzes gemaakt over onder meer een voedselbos, een open weide voor evenementen - zoals het Full Color Festival - en sport- en speeltoestellen, en het opknappen het Skatepark. Voor het CDA is het daarbij belangrijk dat het Groene Hart toegankelijk blijft voor alle inwoners, dus ook voor hen die minder valide zijn en afhankelijk zijn scootmobielen en rollators. Het is belangrijk dat we werken aan de verkeersveiligheid bij Korteweg/ Flevoweg, zodat er geen gevaarlijke situaties meer ontstaan. En dat de gemeente in gesprek blijft met alle 'bewoners', verenigingen en betrokkenen bij het Groene Hart om samen door participatie tot een uitwerking van de plannen te komen. Een mooi en levendig Groen Hart voor alle Kampenaren: jong en oud, uit de stad en van buiten de stad.

Armoedebeleid
Ook is in december het armoedebeleid vastgesteld! Het beleid biedt een goede basis om mensen die het minder hebben, om welke reden dan ook, te ondersteunen. Het CDA heeft de afgelopen periode vooral aandacht gevraagd voor het ondersteunen van kinderen en het tegemoet komen van chronisch zieken en gehandicapten. Meerdere partijen hebben initiatief genomen om de tegemoetkoming van 150 euro te verhogen: dat is nu met instemming van alle politieke partijen verhoogd naar 250 euro.De CDA-fractie kijkt met een goed gevoel terug op het afgelopen jaar. We hebben ons onder meer sterk gemaakt voor de aanpak van eenzaamheid, laaggeletterdheid, solide overheidsfinanciën,(verkeers)veiligheid, goede bereikbaarheid van Kampen, meer groen in Brunnepe en continuering van de startersleningen. Kortom, we hebben gewerkt aan een gemeente waar het voor iedereen goed wonen, werken en ontspannen is. We hebben ons best gedaan voor 'Ons Kampen'. En ook in 2018 en daarna zullen we dit uiteraard blijven doen!

Ik wens u gezegende kerstdagen toe, die u - naar ik hoop - samen met uw geliefden mag doorbrengen. Ik wil u een mooie en veilige jaarwisseling toewensen. En bovenal wens ik u een prachtig, goed en gezond 2018 toe!

Gerben de Koning Gans
Raadslid CDA Kampen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.