16 december 2019

Het Kamper Sportakkoord

Op donderdag 12 december is door de gemeenteraad het Kamper Sportakkoord vastgesteld. Een lokaal sportakkoord is een set afspraken tussen gemeente, lokale sportaanbieders, maatschappelijke partners en eventueel het bedrijfsleven over de sport in de nabije toekomst. Het moet stimuleren dat binnen een gemeente iedere bewoner met plezier een leven lang kan sporten en bewegen. Het moet vooral verbinden en aanzetten tot samenwerken en uitvoering. Geen papieren tijger, maar een concreet manifest, ondertekend door betrokken partijen met een richtinggevend toekomstbeeld en een aantal praktisch uitvoerbare maatregelen.

De gemeente Kampen is één van de eerste gemeenten met een lokaal sportakkoord. Een akkoord dat tot stand is gekomen met veel vertegenwoordigers uit de sport. Het is mooi dat het breed gedragen wordt. Het akkoord bestaat uit zes deelakkoorden, met verschillende thema’s, waarin doelen en actiepunten zijn opgenomen.

Voor de uitvoering van het akkoord is aanvullend op de rijksbijdrage van €90.000 nog €100.000 beschikbaar gesteld door de gemeenteraad van Kampen. Het is belangrijk dat het geld dat de gemeente beschikbaar heeft gesteld zo goed mogelijk wordt ingezet en het CDA Kampen heeft hierbij nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de rol die juist verenigingen kunnen spelen om de ambities te realiseren. Wij zijn blij met de toezegging van wethouder Geert Meijering omaandacht te hebben voor de rol van verenigingen en de rol die verengingen spelen bij het realiseren van de ambities die in het akkoord staan.

Sporthelpt je ontdekken waar jouw talent ligt, wat je gezonder maakt en waar je energie van krijgt. Ieder op zijn eigen niveau en met een eigen doel. In de wijken en kernen zien we veel activiteiten van onder andere de verenigingen. Het CDA Kampen is ervan overtuigd dat sport niet alleen belangrijk is voor sportieve prestaties. Sport heeft ook een andere functie: het brengt mensen samen en maakt mensen weerbaar.

Sport speelt ook een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn, zoals teambelang, respect voor de ander, samenwerken, omgaan met teleurstellingen, om er zo maar een paar te noemen. Dat merk ik persoonlijk in het kleine dorp ’s-Heerenbroek waar ik woon. Nagenoeg iedere jongere die wil voetballen, wordt in hetzelfde team geplaatst omdat er simpelweg te weinig mensen zijn om meerdere teams te vormen. Dat is soms lastig, maar het heeft ook mooie kanten. Want zo ontdek leer je ook de waarde van iemand die misschien een minder goede techniek heeft, maar wel een harde werker is of voor de humor in het team zorgt. Sporten brengt samen, het verbindt mensen.

Ook heeft het CDA aandacht gevraagd voor duurzaamheid van (sport)accommodaties en de rol die de Provincie zou kunnen spelen. Het is mooi dat de gemeente Kampen in haar kleedkamerbeleid al duurzaamheidsmaatregelen stimuleert.

Het CDA Kampen is ook blij met het groot aantal vrijwilligers die er binnen de gemeente Kampen actief zijn. Vrijwilligers zijn over het algemeen doeners. Juist in deze tijd, waarin het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden vindt het CDA het belangrijk dat verenigingen ondersteund kunnen worden. Wij hebben daarom een aantal weken terug tijdens de begrotingsvergadering een amendement ingediend om niet te bezuinigen op sportstimulering.Sportstimulering ondersteunt onder andere aangepast sporten, jeugd in beweging, sportstimulering senioren, maar ook verenigingsondersteuning (zoals bijvoorbeeld een cursus sociale hygiëne of omgaan met moeilijk gedrag). Wij zien dat sportstimulering de Kamper samenleving zijn vruchten afwerpt.

CDA Kampen is blij met dit sportakkoord. Sport brengt immers mensen samen, maakt weerbaar en speelt een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn, zoals teambelang en respect voor de ander!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.