12 november 2020

Inbreng Algemene beschouwingen 2020

De onderstaande tekst werd op dinsdag 10 november uitgesproken door fractievoorzitter Jan Marskamp tijdens de Algemene beschouwingen in de raadszaal van het stadhuis van Kampen.

 

Voorzitter, aanwezigen, luisteraars,

Vorig jaar sloot ik de algemene beschouwingen af met de opmerking, dat we in mei het 75-jarig jubileum van de vrijheid zouden vieren; een jaar van herdenken en van vieren. Het is helaas heel anders gegaan. Het is een heel ander jaar 2020 geworden dan dat we ons hadden voorgesteld. We zijn allemaal vastgezet door het covid-19 virus. Alle vaste gewoonten werden anders en veel ervan vielen weg. Na een periode van een beetje normaal in de zomer is het nu weer bijna een lock – down. Dat geldt voor ons allen persoonlijk, maar ook maatschappelijk moeten we er mee leren omgaan. Met vallen en opstaan en het in acht nemen van de regels pakken we ons leven op. We zijn op zoek naar nieuwe vastigheden en zekerheden. Helaas weten we nog niet hoelang dat gaat duren.

We hebben als CDA - fractie met waardering kennisgenomen van de aangeboden meerjarenbegroting. We complimenteren de ambtenaren en het college voor alle inspanningen om deze begroting te kunnen presenteren. Het ziet er gelukkig aanzienlijk beter uit dan vorig jaar rond de rigoureuze bezuinigingen. Het college is hard aan de slag gegaan om deze bezuinigingen te realiseren. We zijn dan ook blij, dat we het kunnen hebben over een duurzaam sluitende begroting. Het college heeft in de begroting veel stelposten opgenomen en diverse posten ruim begroot. Wij steunen nu de behoedzame lijn van het College. De laatste jaren moesten we immers telkens weer tegenvallers incasseren. Het is goed, dat er nu meer ruimte in de cijfers zit.

We weten ook niet hoe het Sociaal Domein zich verder gaat ontwikkelen. Het is daarom veel beter om eerst een vol jaar af te wachten. Het is de vraag of het actieprogramma volgens de planning verloopt en of er straks nog na - ijleffecten van Covid-19 zijn. Ook van belang is de verwachte, maar onzekere autonome groei van het Sociaal Domein.

Voorzitter, ik begin met enkele beschouwingen en rond af met drie concrete verzoeken aan het College.

We nemen alvast een voorschot op een tweetal onderwerpen waarover de raad binnenkort een besluit moet nemen. In de eerste plaats is dat de walstroom. Na schriftelijke vragen in het voorjaar van het CDA heeft het college een voorstel gemaakt om walstroom mogelijk te maken voor cruiseschepen. Dit draagt bij aan verduurzaming van de scheepvaart, stimuleert het toerisme én beperkt de overlast voor omwonenden. Het CDA is blij met dit voorstel.

Een tweede onderwerp is de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente. Nederland heeft meer woningen nodig. In Kampen merken we dit ook duidelijk. Vooral de prijzen van seniorenwoningen stijgen enorm ten gevolge van schaarste. Maar ook voor starters en voor gezinnen moet er voldoende aanbod zijn.

Daarnaast is er behoefte aan ruimte voor duurzame economische groei. Dat gaat over nieuwe bedrijventerreinen, maar ook over opwaardering van de bestaande.

Via de NOVI (de nationale omgevingsvisie) wil het Rijk regionale ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maken. Wij vinden het belangrijk dat Kampen hier zelfbewust positie inneemt en dat het college met ons als raad ook het gesprek voert hoe wij de totale toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Kampen zien.

Sparen is uitstekend, dat moet ook om in de toekomst tegenvallers op te kunnen vangen, maar overheden, waaronder zeker ook de gemeentes hebben een rol in het aanjagen van investeringen, het aanjagen van de economie en het zorgdragen voor de inwoners. Juist nu. Daarom willen wij bij de perspectiefnota opnieuw afwegen of dit extra sparen echt nodig is, of dat het beter is taakstellingen af te schalen dan wel te investeren in onze samenleving.

Dan kom ik nu bij drie concrete verzoeken aan het College:

Ten eerste over verenigingen. Verenigingen en hun vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. Vrijwilligers, die belangeloos veel tijd investeren in hun vereniging. Verenigingen op alle terreinen van cultuur, sport en maatschappelijk leven hebben het zeer moeilijk. Leden weten niet of ze wel lid blijven of hebben zelfs al bedankt. Het duurt allemaal veel te lang. Inkomsten vallen weg, maar vaste uitgaven gaan wel door. Er zijn geen wedstrijden, geen uitvoeringen en ook de kantine – inkomsten zijn weggevallen. Veel verenigingen hebben zich nog wel een tijdje kunnen redden, maar de rek is eruit. Ons verzoek is of het College in het eerste kwartaal van 2021 met een beknopte integrale aanpak komt hoe verenigingen door deze crisis geholpen worden.

Ten tweede hebben de afgelopen zomers nog maar eens duidelijk gemaakt, dat er behoefte bestaat aan strandjes. D66 heeft hier ook al aandacht voor gevraagd. Het strandje aan de IJssel wordt door velen bezocht en het is volgens ons niet veilig genoeg. Wij vragen het college dan ook om de mogelijkheden voor de aanleg van een strandje in het Reevediep te onderzoeken en dit onderzoek met een financieel plaatje voor te leggen aan de raad. Wij hebben over dit punt een motie voorbereid.

Ten derde - hoe kan het ook anders - de horeca. Die heeft het onnoemelijk zwaar vanwege Corona. De Koninklijke Horeca Nederland benoemt al jaren dat Kampen een duidelijke horecavisie ontbeert. Is het dan niet juist nu belangrijk om voor de stad een horecavisie op te stellen? Zeker omdat ook voor corona allerlei initiatieven voor horeca op de Koggewerf en het oude stationsgebouw niet van de grond kwamen en Kampen Partners bezig is met de herstructurering van de binnenstad. Daarom vragen wij het College in 2021 een horecavisie op te stellen en die aan de raad aan te bieden. Ook hiervoor hebben wij een motie voorbereid.

Voorzitter, ik rond af.

Als we kijken naar het coalitieprogramma Nieuwe Energie kunnen we vaststellen, dat er al veel gerealiseerd is. Alle waardering daarvoor.

Ik hoop en wens van harte, dat we volgend jaar weer, wellicht langzaam, maar zeker terug kunnen naar de vastigheden in ons persoonlijk en in het maatschappelijk leven. Weer zelf sporten of als supporter langs de lijn staan; weer zelf muziek maken of ernaar luisteren; weer samen ……vul zelf maar in, maar bovenal weer elkaar als familie en vrienden ontmoeten en dicht bij elkaar zijn.

We wensen u bij alle werkzaamheden ook in 2021 alvast Gods zegen toe.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.