01 april 2019

Motie verbetering dienstverlening en verkorting doorlooptijden aanvragen bouwvergunningen

Uit antwoorden van wethouder Meijering  op door het CDA tijdens de laatste commissie Ruimtelijke Ordening  gestelde vragen was al duidelijk geworden dat de dienstverlening van de gemeente Kampen met betrekking tot het behandelen van en tijdig beslissen op aanvragen van bouwvergunningen steeds meer onder druk zijn komen te staan als gevolg van de aantrekkende bouw in de afgelopen jaren. Een aanvraag goed- of afkeuren binnen de maximaal toegestane termijn van veertien weken is daardoor steeds lastiger geworden. Dit wordt onder anderen veroorzaakt doordat vacatures langdurig open blijven staan door de krappe arbeidsmarkt en het feit dat er sprake is van langdurige afwezigheid door ziekte, zonder dat daarvoor achtervang beschikbaar is . Het gemiddelde aantal dossiers dat een ambtenaar onder zijn hoede heeft  is hierdoor  van 20 naar 30 opgelopen.

De doorlooptijd van aanvragen is inmiddels onacceptabel lang waardoor het risico levensgroot aanwezig is dat een aanvraag waarop niet tijdig wordt beslist, van rechtswege dient te worden verleend, waardoor rechtsongelijkheid op de loer ligt. Het CDA had daarom samen met de ChristenUnie in de raadsvergadering van donderdag 28 maart een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend, waarin het college werd verzocht om bij de behandeling van de Perspectiefnota voorstellen te doen om de druk op de afdelingen die zich bezighouden met behandeling van aanvragen voor bouwvergunningen te doen afnemen, maar ook op korte termijn maatregelen te nemen waardoor de grootste druk van de ketel zou worden genomen. Hoewel wethouder Meijering de toezegging deed dat hij bij de behandeling van de Perspectiefnota in 2020 met concrete voorstellen zou komen om de formatie uit te breiden, werd de motie toch in stemming gebracht om daarmee te benadrukken dat het college zich tot het uiterste dient in te spannen om ook op korte termijn zodanige maatregelen te nemen dat de meest acute problemen als gevolg van de onderbezetting van de betreffende afdelingen effectief worden aangepakt. Uiteindelijk werd de motie met steun van de coalitiepartijen aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.