14 juli 2018

Rekenkamerrapport: Participatiewet

 

Rekenkamerrapport Uitvoering Participatiewet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

In de afgelopen week is in de commissie bestuur en middelen het rapport van de rekenkamer over de doeltreffendheid en doelmatigheid van de uitvoering van de Participatiewet in de gemeente Kampen besproken.

Een helder en duidelijk rapport waaruit bleek dat Kampen weliswaar op de goede weg is maar dat er nog wel stappen gezet moeten worden om tot een duidelijk en toekomstbestendig beleid te komen.

 Eén van de zaken die opvielen in dit rapport is dat Kampen te weinig ‘gebruikt’ maakt van het ‘eigen’ werkbedrijf, IMpact.

In plaats van de reintegratietrajecten via IMpact te laten lopen worden vaak commerciële reintegratiebureau’s ingeschakeld. Dat heeft ons als CDA verbaasd, temeer omdat de gemeente Kampen er alle belang bij heeft dat haar ‘eigen’ werkbedrijf goed blijft draaien.

 De rekenkamer heeft n.a.v. dit onderzoek een drietal aanbevelingen geformuleerd:

1. kom met een nieuw raadsvoorstel voor de nieuwe vorm van de uitvoeringsorganisatie, waarbij het volgende wordt aangegeven:

* wat zijn de doelen, taken en verantwoordelijkheden van de daarin participerende organisaties Kampen, Dronten en IMpact;

* maak expliciet hoe de doeltreffendheid, doelmatigheid en de beheersing van de (financiële) risico’s worden geborgd.

2. Waak voor uitholling van het “eigen” werkbedrijf IMpact door taken over te hevelen naar de gemeentelijke organisatie of naar marktpartijen. IMpact moet voldoende ”massa” houden om goed te kunnen presteren. Uiteraard zal IMpact de opdrachten marktconform moeten aanbieden en verwerven, maar IMpact moet die opdrachten ook krijgen.

3. Draag zorg voor het vaststellen van volumedoelstellingen en spreek af op welke wijze dit gemonitord wordt.

 Als CDA Kampen zijn wij blij met het feit dat het college heeft aangegeven deze aanbevelingen op te pakken en uit te werken.

Belangrijk daarbij vonden wij ook dat het college heeft aangegeven te willen borgen dat de huidige dynamiek binnen de organisatie, die sterk verbeterd is de afgelopen periode, behouden blijft en er voor wil zorgdragen dat kennis en kunde wordt vastgehouden.

 Op verzoek van het CDA komt er een periodieke evaluatie van de resultaten van de nieuwe aanpak en zullen deze in de commissie behandeld worden. Op deze wijze kan de raad een vinger aan de pols houden en controleren of de uitkomsten van het rekenkameronderzoek op de goede wijze worden opgepakt.

 Al met al is het CDA Kampen blij met het rapport en de wijze waarop deze ons inzicht heeft gegeven in de huidige werkwijze en de verbeterpunten van deze werkwijze!

 Wordt ongetwijfeld vervolgd….

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.