14 december 2017

Toespraak nestor 2017

Zoals te doen gebruikelijk heeft de nestor van de gemeenteraad, Cor Adema, tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar een kersttoespraak gehouden. Zijn kersttoespraak is hieronder te lezen:

Beter een gelijmd hoofd vol goede wil, dan een stel hersens vol berekening; beter een gebroken hart dan een hart van steen; beter vuile handen, dan handen die nog nooit naar een ander zijn uitgestoken

"Mijnheer de voorzitter, dames en heren,

Het is voor mij een bijzondere gebeurtenis u te mogen toespreken in de laatste raadsvergadering van het jaar. Zoals u weet kijken we terug op wat in de afgelopen periode aan de orde is geweest in commissie- en raadsvergaderingen. Daarnaast zijn er enkele aanbevelingen en bespiegelingen.

Belangrijke agendapunten in 2017 zijn geweest:

 • Rekenkamerrapport Zwembad;
 • Reeve en het voorbereiden van een ontwerp-bestemmingsplan voor het dorp Reeve;
 • Stadskazerne;
 • Pacht Kampereiland;
 • Onderhoud Stadsbrug;
 • De verplaatsing van de manege;
 • Het Verkeerscirculatieplan;
 • Bolwerk/Buitenwacht;
 • De invulling van het Groene Hart.

Tijdens de internationale Hanzedagen in onze stad hebben we werkelijk laten zien hoe we bezoekers gastvrij kunnen ontvangen.Wat een geweldig feest was het voor inwoners en bezoekers. Collegeleden, ambtenaren onder leiding van Jan Goedegebure, en inwoners die hier een bijdrage aan hebben geleverd, grote dank hiervoor.

In de raad en college zijn wijzigingen opgetreden: Wethouder Martin Ekker heeft ontslag genomen, Marieke Spijkerman is benoemd tot wethoudere en Harry Bruins is toegelaten tot de raad. Suat Azer heeft de overstap gemaakt van de PvdA naar Gemeente Belang Kampen. Bas Rooyen (SP) is gestopt als commissielid en ook Annemarie Ponte heeft afscheid genomen als commissielid. 

Dit jaar is ziek zijn niet aan raads- en collegeleden voorbijgegaan: De zoon van Bort en Anneke Koelewijn heeft opnieuw een zware operatie moeten ondergaan. Bruno Karel en Andre Klumpje hebben in het ziekenhuis gelegen, evenals Gerinus Klooster, hij heeft daardoor als commissielid een half jaar de vergaderingen niet kunnen bijwonen. De dochter Erik van Raalte is ziek geweest. Wij wensen een ieder een voorspoedig herstel toe.

De raad heeft in 2017 13x vergaderd in de tijd van 34 uur en 20 minuten. Vanavond is daar ongeveer 4 uur bijgekomen.

 • De commissie Ruimtelijke ontwikkeling heeft 11x vergaderd en daar in totaal 44 uur en 10 minuten over gedaan.
 • De commissie Inwoners heeft 9x vergaderd en daar in totaal 22 uur en 10 minuten over gedaan.
 • De commissie Bestuur en Middelen heeft 10x vergaderd en daar in totaal 26 uur over gedaan.

Het is aan te bevelen om nog eens kritisch te kijken naar de agenda/vergaderdruk van de commissie Ruimtelijke ontwikkeling, evenals naar de wijze van vergaderen. Laten we met elkaar zorgen voor een goede en prettige vergader- en discussiesfeer. Er zijn raads- en commissieleden die bij menig onderwerp te pas en te onpas anderen in de rede vallen, het zogenaamde interrumperen. Elkaar laten uitpraten; luisteren naar wat de ander zegt komt ten goede aan het zakelijk, plezierig en effectief vergaderen.

Elkaar laten uitpraten; luisteren naar wat de ander zegt komt ten goede aan het zakelijk, plezierig en effectief vergaderen.

We moeten af van haantjesgedrag, het doet jezelf, je partij en de raad in zijn geheel tekort. Wie de schoen past, trekke hem aan. Stel de vraag of je reactie nadat de ander is uitgesproken.

Als nestor permitteer ik mij - het is tenslotte mijn laatste toespraak als nestor - de nieuwe raad te adviseren hiervoor vergaderregels op te stellen en zich aan de afgesproken spreektijd te houden. Tijdens het kerstreces hebben we de gelegenheid ons te bezinnen waar het in het leven werkelijk om gaat. Welke waarden willen we bewaren en veilig stellen? Wellicht herinnert u zich nog de plekken waar ik, als nestor van de raad, het in de toespraken over heb gehad:

 • De zonnewijzer voor de Theologische Universiteit, nu Zorghotel, met daarop de tekst: "In Uw Licht zien wij het licht." (PS 36,10b);
 • Over de stadsengel onder de balustrade op de Schepentoren;
 • Over de kardinale en christelijke deugden die wij in beelden van onze Schepenzaal vinden.

Vanavond neem ik u een stukje verder de stad in, wij gaan naar andere beelden: vanaf de gevelsteen "Het Paradijs" op de hoek Broederstraat / Boven Nieuwstraat richting Buiten Nieuwstraat, naar de Betlehemvergadering en de O.L. Vrouwe- of Buitenkerk. Op de gevelsteen Het Paradijs ziet u hoe Adam en Eva de tuin van Eden verlaten, op de achtergrond de boom van de kennis van goed en kwaad met de slang rond de boomstam en twee honden: een naast Adam en Eva en een hond in de tuin van Eden. Als wij de Buiten Nieuwstraat inlopen, komen we op een gegeven moment bij de Betlehemsvergadering op nr 62 met een gevelsteen van het kerstgebeuren, en wat velen waarschijnlijk niet weten is dat er nog een tweede gevelsteen van het kerstverhaal aan de achtergevel is te vinden. Verder in de straat zien we de O.L. Vrouwe of Buitenkerk. In deze kerk kunt u het gehele jaar door kersttaferelen vinden: een ontroerend kersttafereel op een schilderij van Mechteld toe Boecop en het kerstgebeuren uitgebeeld in houtsnijwerk aan de altaartafel. Gelukkig heeft de parochie ook een kerstgroep, die ieder jaar in deze periode wordt uitgestald. Wellicht gaat u naar het kerstconcert op zaterdag 16 december om 13.30 uur in onze kerk en kunt u deze kerststal bewonderen.

De Mgr. Zwijsenschool, direct naast de kerk, kocht in 1997 een grote kerstgroep van 22 beelden aan. School, kerk en Betlehemsvergadering hebben een kerststal die naarmate de kersttijd nadert, meer betekenis krijgt. Met beelden, woorden en verhalen van vandaag worden kinderen en volwassenen bereikt en geraakt in hun belevingswereld. Kerst is een eeuwenoud feest met prachtige tradities, vol symboliek en betekenis. Kerstmis vraagt voorbereiding en is verlangen naar geborgenheid, licht en vrede. Waaruit bestaat nu zo'n kerstgroep en wat kan het voor ons betekenen?

Centraal in de stal staan de beelden van het Christuskind en Jozef en Maria. Door Jozef staat Jezus in de lijn van Abraham en David. Beiden waren stamvaders van het volk Israël en Maria is de moeder van Jezus. Het Christuskind ligt in een kribbe tussen de os en de ezel, In de bijbel kunnen we de plek en de betekenis achterhalen: "Een rund kent zijn eigenaar en de ezel de krib van zijn meester, maar Israël mist elk inzicht, mijn volk leeft in onwetendheid", zegt Jesaja, in zijn aanklacht tegen Israël en Jeruzalem. En in Habakuk 3.2 staat geschreven: "In het midden van twee dieren zult u gekend worden."

 • Een Engel, een hemelse boodschapper die herders de geboorte van Jezus aankondigt.
 • Herders, schapen en een herdershond, de schaapskudde staat symbool voor het volk van God
 • Drie Wijzen/koningen op kamelen en die goud als koninklijk geschenk, wierook voor aanbidding en mirre, olie die gebruikt werd om mensen te balsemen, hebben meegenomen; deze drie Wijzen, zijn de eersten buiten Gods volk; de Zoon van God komt namelijk voor alle volken.

Zij zijn zoekers naar God, navolgers van het Licht, en vinden het terug in de ogen van hen die eenvoudig zijn. Als nieuwe, andere mensen keren ze terug.Voor welk beeld van de kerstgroep zou u kiezen of willen zijn?- Jozef? Een man die de zorg op zich neemt van een zwangere vrouw- Maria, die dienstmaagd des Heren mag zijn? Het Christuskind, zoon van God die van kribbe naar kruis gaat? Of een van de herders, een van de drie wijzen of een hemelse boodschapper?

Pastoor van der Weide vertelde eens het volgende over de kerststal: "Thuis hadden we ook een kerststal die ieder jaar van zolder werd gehaald. En als je de doos openmaakte, zag je dat sommige gipsen beelden een kop, een hand of voet waren kwijt geraakt. Voorzichtig werd er dan een gaatje in het gips geboord en werden de kop of een van de ledematen van het beeldje met luciferhoutjes en lijm op of aan de romp bevestigd. Zo werden ieder jaar de zwakke broeders en zusters uit de Kerststal gelijmd en maakten we er weer hele mensen van. Maar er werd nooit eentje weggegooid. Integendeel, de beeldjes die het meest gehavend waren, werden met de meeste omzichtigheid behandeld. Soms denk je dat wij mensen, u en ik, heel wat voorzichtiger omspringen met de beelden van de kerststal dan met de beelden van God."

En dan heb ik het over ons allemaal: de beelden die allemaal gemaakt zijn naar Zijn beeld en gelijkenis. "En op degenen die het meest beschadigd waren, waren we het zuinigst" zei ik zonet. Dat is in tegenspraak met wat we dagelijks doen, zien en horen! In ons dagelijks leven regeren de machtigen der aarde, zoals Trump en Poetin. In de tijd van Jezus' geboorte was het al niet anders. Toen regeerde keizer Augustus en koning Herodes. De geboorte van Jezus in de stal van Betlehem maakt ons duidelijk dat God niet kiest voor de machtigen.Nee, God kiest de kant van de kleine, zwakke mens. Niet voor niets mogen herders, die letterlijk en figuurlijk aan de rand van de samenleving verkeren, als eersten het pasgeboren kind aanschouwen.

En op degenen die het meest beschadigd waren, waren we het zuinigst

Voor hen, mensen aan de rand, wordt een hemels concert opgevoerd. Het blijft ieder jaar een groot wonder dat miljarden mensen met kerst in beweging komen op zoek te gaan naar het Licht. Iets van dat Licht kunnen we zelf ervaren, wanneer wij ons verbonden weten met alles wat klein en kwetsbaar is.We mogen ons wensen, mensen te worden die licht in de duisternis brengen, die mensen doet opengaan voor datgene wat het leven de moeite waard maakt: vrede, liefde, vriendschap, vertrouwen.

Tenslotte...

Ik weet niet of u dit jaar de beelden van uw kerststal heeft moeten lijmen, maar ik geef u het volgende mee: Beter een gelijmd hoofd vol goede wil, dan een stel hersens vol berekening; beter een gebroken hart dan een hart van steen; beter vuile handen, dan handen die nog nooit naar een ander zijn uitgestoken.

Welkom in de stal aan alle mensen van goede wil. Zij die niet weggooien wat gehavend is; zij die helen wat gebroken is."Dat wij medemensen mogen zijn, net zoals Hij dat is geweest voor gebroken mensen van Zijn tijd.In die geest wens ik u allen gezegende Kerstdagen, gezondheid, geluk en Gods zegen voor 2018

Cor Adema
December 2017

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.