08 februari 2022

Voetbalverenigingen krijgen hoopvol antwoord op gezamenlijke brief van CDA Kampen

De voorzitters van de acht voetbalverenigingen in de gemeente Kampen schreven voor de jaarwisseling een brief naar alle politieke partijen, namens de bijna 5000 voetballende leden. In de brief staan enkele wensen voor het versterken van sport in de gemeente Kampen, in de volle breedte. CDA Kampen stuurt nu een brief terug. Kandidaat-raadslid Martijn Postuma: “CDA Kampen blijft ook de komende jaren groot voorstander van het versterken van het sportklimaat in onze gemeente.”

De voorzitters van de voetbalverenigingen roepen de politieke partijen van Kampen in hun brief op om een aantal passages op te nemen in de verkiezingsprogramma’s voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De brief is ondertekend door Arend Runia (DOS Kampen), Theo Rietkerk en Roel Mateboer (Go-Ahead Kampen), Tjibbe van Dijk (KHC Kampen), Ron Diender (VV Kampen), Mannie Vaandering (IJVV IJsselmuiden), Gerdinand Fix (VV Wilsum), Piet van der Sluis (VV ’s-Heerenbroek) en het bestuur van SV Zalk. CDA Kampen laat in de antwoordbrief weten dat de aanbevelingen ‘bij de totstandkoming van het verkiezingsprogramma ter harte zijn genomen’.

In hun brief onderstrepen de voorzitters het belang van sport, bewegen en ontmoeten. ‘Sport geeft niet alleen plezier, maar draagt ook bij aan de sociale cohesie en een gezond leven in de gemeente Kampen. Daarmee heeft sport een preventieve werking’, stellen de voorzitters. Dat beaamt Martijn Postuma. “Sport moet wat CDA Kampen betreft als belangrijk onderdeel van de vitaliteitsagenda van de gemeente Kampen worden gezien. In het verkiezingsprogramma van het CDA heeft sport en bewegen een prominente plek gekregen.”

Verlaging OZB

De voorzitters benoemen in hun brief dat het primair een taak van de overheid is om zo veel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen. ‘Dat kan als sport hoog op de politieke agenda staat en er middelen worden vrijgemaakt. Daarmee kunnen de verenigingen worden ondersteund en kunnen de noodzakelijke voorzieningen worden gerealiseerd’, zo staat geschreven. Kandidaat-raadslid Robertjan de Wilde: “Omdat alle sportverenigingen een belangrijke rol spelen in onze samenleving, wil het CDA sportverenigingen ondersteunen door onder andere de OZB-tarieven te verlagen, maar ook door verenigingsondersteuning via Sportservice Kampen.”

Daarnaast wordt in de brief van de voorzitters geconstateerd dat de breedtesport gedragen wordt door de vele verenigingen die Kampen rijk is. Zij brengen de vrijwilligers samen die het sporten binnen de clubs mogelijk maken. Tegelijkertijd erkennen de voorzitters dat het een uitdaging is voor deze verenigingen om de binding aan de vereniging te stimuleren. “Om sterke sportverenigingen te houden, is het belangrijk om jeugd op jonge leeftijd al kennis te laten maken met sport en bewegen via sportstimuleringsactiviteiten. Bijvoorbeeld via de scholen of de buurtsportcoaches in de wijken”, zegt Martijn Postuma.

Verhogen sportstimuleringsbudget

Onderaan de brief staan de concrete wensen van de voorzitters van de voetbalverenigingen. Zij willen dat de gemeente eigenaar blijft van sportaccommodaties, zoals voetbalvelden en kleedkamers. Dat vindt CDA Kampen ook. Daarnaast willen de voorzitters dat de gemeente Kampen haar investeringen in het onderhoud van de sportvelden en de openbare ruimte rondom de sportvelden weer duurzaam op orde brengt. Een laatste wens is het verhogen van het sportstimuleringsbudget van de gemeente. Robertjan de Wilde erkent dat het CDA, mede op advies van de voorzitters, het verhogen van het sportstimuleringsbudget in haar verkiezingsprogramma heeft opgenomen.

“Het CDA Kampen blijft ook de komende jaren groot voorstander van het versterken van het sportklimaat in de gemeente Kampen. De sportieve inrichting van de openbare ruimte, aanjagen van de vakleerkracht voor het bewegingsonderwijs en het toegankelijk maken van sport en bewegen voor iedereen zijn enkele van onze speerpunten”, besluit Martijn Postuma.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.