De gemeente Kampen heeft onder andere door een roemrijk Hanzeverleden, de sigarenindustrie en als stad voor academies, een rijke en eigen cultuur. Veel monumentale gebouwen en een bloeiend verenigingsleven verwijzen daar vandaag de dag nog naar. Het CDA Kampen vindt het belangrijk dat dit bewaard blijft en overgedragen wordt op nieuwe generaties inwoners en toeristen. Kunst en cultuur zijn van groot belang voor het welzijn van onze inwoners. Daarom zet het CDA Kampen zich de komende periode in voor:

 1. Een breed toegankelijk cultureel en religieus erfgoed, zoals ook is verwoord in de Erfgoednota.
 2. De beschikbaarheid van investeringen voor monumenten. Niet uitsluitend via grote restauraties, maar bijvoorbeeld ook door kleine kredieten te verstrekken aan particulieren voor het restaureren van kleinere maar even waardevolle cultuurhistorische elementen.
 3. Een kwalitatieve en toegankelijke expositie van de IJsselkogge.
 4. Een vaste plaats voor het behoud van kerkgebouwen en andere beeldbepalend religieus erfgoed in het beleid van de gemeente.
 5. Een verbindende rol van de gemeente bij het realiseren van passende invullingen van leegkomende kerkgebouwen. Bijvoorbeeld door een meewerkende houding ten aanzien van bestemmingsplanwijzigingen of het cofinancieren van bijzondere projecten.
 6. Het inhoud geven aan het rijksbeleid voor spreiding van cultuur over het land. Hier hoort ook bij verstevigen van de relatie met toonaangevende musea, zoals het Rijksmuseum. Het realiseren van een dependance van dit museum in Kampen is een levende ambitie.
 7. Het borgen van de belangrijke maatschappelijke positie van cultuurdragers zoals Quintus, de Stadsgehoorzaal, het Stedelijk Museum, het Gemeentearchief en de openbare bibliotheek. De gemeente moet hun culturele ondernemerschap stimuleren en faciliteren door subsidies en de inzet van haar netwerk. Daarbij vraagt het CDA bijzondere aandacht voor projecten om ons brede culturele aanbod toegankelijk en aantrekkelijk te houden voor nieuwe generaties.
 8. Het ondersteunen van het bijzondere Ikonenmuseum om een permanente en gezonde positie binnen het culturele landschap van Kampen te bewerkstelligen.
 9. De blijvende toegankelijkheid van culturele verenigingen via bijvoorbeeld het jeugd cultuurfonds.
 10. Aandacht voor onze waarden en tradities in het beleid ten aanzien van statushouders. Het gaat dan bijvoorbeeld om Nederlandse kernwaarden zoals tolerantie, gelijkwaardigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid. Maar ook om een ‘rondje Kampen’ langs de iconen van onze gemeente.
 11. De jeugd stimuleren om betrokken te zijn en te blijven op cultureel gebied, bijvoorbeeld museumbezoek voor schoolklassen aantrekkelijk te maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.