Deze week werd er voor het eerst in de Tweede Kamer gedebatteerd over de nieuwe pensioenwet. Een belangrijk onderwerp voor de toekomst van ons land en voor het CDA.  Palland: ‘’Ons pensioen is niet slechts een financiële aangelegenheid, het waarborgt de solidariteit tussen verschillende generaties in onze samenleving.’’

Na tien jaar overleg tussen werkgevers en werknemers sloten de vakbonden en werkgeversverbonden in 2019 een breed gedragen pensioenakkoord. De doelstellingen uit het akkoord zijn vervolgens uitgewerkt in een de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). In maart van dit jaar stuurde minister Schouten de nieuwe pensioenwet naar de Tweede Kamer. Na drie dagen waarin diverse deskundigen en belangenorganisaties hun input konden leveren en twee schriftelijke ronden, vond afgelopen maandag een eerste debat over de pensioenwet plaats. Met het wetsvoorstel wordt niet over één nacht ijs gegaan. De wetsbehandeling zal de komende weken verder worden vervolgd.

Het CDA staat positief tegenover de doelstellingen van de wet. Woordvoerder Hilde Palland: ‘De wet schept ruimte voor nieuwe pensioencontracten die eerder perspectief bieden op een koopkrachtig pensioen. Het nieuwe stelsel, dat uitgaat van premieregelingen en een leeftijdsonafhankelijke premie inleg, past beter aan bij de veranderde arbeidsmarkt, sluit logischer aan bij economische omstandigheden en biedt meer inzicht in wat er voor jou als deelnemer is opgebouwd en zorgt zo voor meer vertrouwen.  Als het goed gaat met de economie, dan gaat het verwachte pensioen of de uitkering sneller omhoog. Gaat het economisch slechter? Dan kan het ook omlaag gaan. Door slimme maatregelen zoals het spreiden van rendementen over een aantal jaren en de solidariteitsreserve in het contract worden verlagingen zoveel mogelijk voorkomen.’

Nieuwe Wet Toekomst Pensioen
Het CDA heeft enkele zorgpunten uitgesproken en een aantal verbetervoorstellen voor de wet gedaan. De positie van de medezeggenschapsorganen is versterkt in het wetsvoorstel, maar wat het CDA betreft wordt ook het nieuwe wettelijk ‘’hoorrecht’’ voor gepensioneerden aangescherpt. Op die manier wordt beter recht gedaan aan deelnemers en gepensioneerden in het proces naar wijziging van het pensioenstelsel.  Daarnaast wil het CDA dat er waarborgen worden vastgelegd over de evenwichtige omzetting van het huidige pensioenvermogen naar individuele pensioenpotjes voor alle generaties. Het CDA heeft waardering uitgesproken voor de verbeteringen in het nabestaandenpensioen in de nieuwe wet, waardoor de regeling eenduidiger wordt en meer mensen hierop aanspraak zullen kunnen maken in een moeilijke situatie. Ook hierop heeft de CDA fractie enkele suggesties gedaan ter verdere verbetering.

Collectieve uitkeringsfase
Het CDA is blij met de beweging die het kabinet heeft gemaakt na onze vragen om te kijken naar een collectieve uitkeringsfase in de solidaire premie overeenkomst. ‘Dit biedt de mogelijkheid tot gelijke aanpassing van de uitkeringen van alle gepensioneerden, zonder dat volledige afdekking van het renterisico nodig is. Hierdoor kunnen schokken beter worden opgevangen en is de regeling meer solidair. Dit vereenvoudigt de administratie, zijn er lagere kosten en leidt dit tot een hoger pensioen en een betere uitlegbaarheid van het nieuwe pensioenstelsel’ aldus Palland.

De wetsbehandeling wordt de komende weken verder vervolgd. Een algemene introductie over de voorgestelde wijziging van het pensioenstelsel vindt u via deze link van de Rijksoverheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.