25 mei 2022

over de Circulaire Inz. vergoedingen raadsleden met een uitkering en het borgen van inclusiviteit in de lokale democratie.

Vragen van de leden Palland en Inge van Dijk (beiden CDA) aan de ministers van Sociale Zaken enWerkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

1. Bent u bekend met de Circulaire Samenloop vergoedingen raadsleden met een uitkering? 1)

2. Bent u ook van mening dat het waardevol is en een verplichting om, ook in de lokale

democratie, inclusiviteit in de volksvertegenwoordiging aan te moedigen en te faciliteren?

3. Klopt het dat wanneer gemeenteraadsleden een Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

(WIA)-uitkering hebben, zij 75% van hun raadsvergoeding moeten inleveren t.b.v. hun recht op

uitkering?

4. Welke gevolgen heeft het hebben van een Inkomensvoorziening voor volledig en duurzaam

arbeidsongeschikten (IVA)-uitkering op het ontvangen van raadsvergoeding?

5. Klopt het dat het raadslidmaatschap voor de Participatiewet wordt gezien als een

nevenfunctie, waarbij uitkeringen vanuit de Participatiewet niet worden ingehouden op de

raadsvergoeding, maar bij een WIA-uitkering dit wel het geval is? Zo ja, waarom dit verschil?

6. Maakt het voor het inhouden van de raadsvergoeding uit of de uitkering vanuit de WIA al voor de

aanvang van het raadslidmaatschap is toegekend?

7. Heeft het inhouden van een raadsvergoeding invloed op (toekomstige) rechten op een uitkering? Zo

ja, welke invloed?

8. Kunnen gemeenteraadsleden afzien van hun raadsvergoeding, bijvoorbeeld om zo niet in de knel te

komen met een WIA-uitkering? Of om bijvoorbeeld bij het (over)sluiten van een hypotheek een vast

inkomen te kunnen overleggen in plaats van de tijdelijke raadsvergoeding?

9. Heeft het wel of niet afzien van een raadsvergoeding invloed op de WIA-uitkering of toekomstige

rechten op een uitkering?

10. Ziet u het als een mogelijke belemmering voor mensen met een (WIA-)uitkering - vanwege de angst

om gekort te worden op hun uitkering - zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraad? Zo ja, ziet u

mogelijkheden om deze belemmering te verhelpen?

11. Geeft Nederland met de wijze waarop wordt omgegaan met de samenloop van raadsvergoeding en

uitkering voldoende invulling aan het Verenigde Naties (VN)-verdrag Handicap?

12. Is de Circulaire Samenloop vergoedingen raadsleden met een uitkering uit 2015 nog wel actueel, c.q.

dient deze niet te worden herzien en geactualiseerd?

13. Bent u bereid naar een actualisatie van de Circulaire Samenloop vergoedingen te kijken in

samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Nederlandse Vereniging van

Raadsleden en daarbij tevens te betrekken mogelijkheden om inclusiviteit in de

volksvertegenwoordiging op lokaal niveau te versterken en drempels te slechten?

1) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 1 november 2019, 'Circulaire Samenloop

vergoedingen raadsleden met een uitkering'

(https://www.politiekeambtsdragers.nl/publicaties/circulaires/2019/11/01/circulaire-samenloop-vergoedingenraadsleden-

met-een-uitkering)

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.