17 augustus 2022

Schriftelijke vragen over de STAP-subsidie in relatie tot kwakzalverij en dropshopping

Vragen van de leden Palland en Van den Berg (beiden CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de STAP-subsidie in relatie tot kwakzalverij en dropshopping. 

1. Heeft u kennis genomen van het bericht (26 juli 2022) van de Vereniging tegen de Kwakzalverij inzake het STimulering Arbeidsmarkt Positie (STAP)-budget? 1)

2. Klopt de berichtgeving dat STAP-subsidie ingezet kan worden voor diverse opleidingen met een ‘therapeutisch’ karakter, zoals o.a. aura- en chakra-healing, magnetiseren, reiki-master of darmtherapeut?

3. Kunt u aangeven of van deze therapieën de effectiviteit bewezen is? Is dat, 'bewezen effectiviteit', randvoorwaarde voor het erkennen van opleidingen tot hypnosetherapeut, bach-bloesemtherapeut of handoplegger et cetera en toegang tot STAP-subsidie voor deze opleidingen?

4. Klopt het dat ook STAP-subsidie beschikbaar is voor het volgen van een cursus van (een) influencer(s) inzake e-commercie waarmee ondernemen/handel via dropshipping wordt gepromoot? 2)

5. Kunt u toelichten hoe (het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) vaststelt dat), voor mensen die dit soort opleidingen (als bedoeld bij de vragen onder 3 en 4) gesubsidieerd vanuit de overheid volgen, het arbeidsmarktperspectief structureel verbetert? Zijn daar resultaten van?  

6. Bent u van mening dat de arbeidsmarktrelevantie van deze opleidingen bewezen is en dergelijke opleidingen bijdragen aan duurzame toeleiding naar (de meest nijpende kraptesectoren van) de arbeidsmarkt?  

7. Zijn deze opleidingen opgenomen in het Scholingsregister?

8. Voldoen deze opleidingen aan het toetsingskader zoals opgenomen in de STAP-regeling? 3) Heeft de Toetsingskamer STAP hier expliciet naar gekeken? 
 Zo ja, bent u voornemens dit toetsingskader aan te scherpen zodat dit soort opleidingen niet langer onder de STAP-regeling vallen c.q. aanvragen voor STAP-subsidie hiervoor geweigerd kunnen worden?

9. Heeft u al gereageerd richting de Vereniging tegen de Kwakzalverij? Zo ja, kunt u ons over de strekking van uw reactie informeren? Zo nee, bent u bereid dit alsnog te doen?

 

1) UWV subsidieert opnieuw opleidingen tot kwakzalver

2) Hoe je op kosten van de overheid kunt leren om nutteloze spulletjes uit China door te verkopen

3) Staatscourant 2022, 3765

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.