28 januari 2021

Motie Gemeenten in nood

Tijdens de raadsvergadering van 28 januari besloot de gemeenteraad de motie “Gemeenten-in-nood-fonds” van de gemeente Zoetermeer mede in te dienen op de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op 12 februari 2021. Op 19 januari ontving de raad van de gemeenteraad van Zoetermeer een voortgangsnotitie van het Actiecomité Raden in Verzet. 

In de motie wordt het bestuur van de VNG verzocht aan het kabinet over te brengen dat de gemeenten - in afwachting van de structurele verbeteringen in het gemeentefonds en naast de compensatie voor de coronaproblematiek - een extra bedrag in het gemeentefonds nodig hebben van minimaal 2 miljard euro voor 2021 en minimaal 2 miljard euro voor 2022. Daarnaast wordt verzocht aan het kabinet te laten weten dat de gemeenten, zolang er onvoldoende structurele financiële middelen zijn, geen nieuwe taken, ook niet de taken die nu al onderweg zijn richting de gemeenten, kunnen oppakken. En tevens aan het kabinet te laten weten dat verder overleg met het Rijk – op alle niveaus - over nieuwe taken zal worden opgeschort, als bij de meicirculaire niet blijkt dat gemeenten voldoende middelen krijgen om de huidige taken uit te voeren, waardoor er tussen VNG en Rijk uitsluitend nog gesproken kan worden over de onderwerpen die van belang zijn voor de kabinetsformatie. 

De CDA-fracite steunt de motie Gemeenten-in-nood-fonds. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.