22 januari 2021

CDA Utrecht zet zich in voor een stad op mensenmaat

Afgelopen donderdag heeft het CDA tijdens de gemeenteraadsvergadering zich hard gemaakt voor een leefbaar Utrecht. Op verschillende onderwerpen is het College van B&W aangespoord om ervoor te zorgen dat Utrecht een stad wordt waarin iedereen zich thuis voelt.  

Een Overvecht op mensenmaat

Gisteravond is de wijkaanpak van Overvecht behandeld in de raad, waarbij het CDA een aantal moties heeft ingediend. Voor een leefbaar Overvecht moet de wijk namelijk extra aandacht krijgen van de gemeente. Een voorbeeld hiervan is dat Overvecht voorrang moet krijgen bij investeringen in de stad. Daarnaast is het van belang dat de kracht en veelvoud van initiatieven worden versterkt in de wijk. Het is hiervoor noodzakelijk dat de kloof tussen de gemeente en de inwoners van Overvecht verkleind wordt. Door het indienen van een motie over Werkplaats Overvecht roept het CDA het college op om te investeren in een betere samenwerking tussen de gemeente en Werkplaats Overvecht. De rol van dit samenwerkingsverband moet bij het maken van beleid in Overvecht verduidelijkt worden. Het CDA heeft ook aandacht gevraagd voor de rol van jongeren in deze wijk. De fractie vindt het belangrijk dat de gemeente aan jongeren in Overvecht voldoende kansen biedt om de vicieuze cirkel van armoede, werkloosheid, weinig opleiding en soms zelfs criminaliteit te doorbreken. 

Samen verantwoordelijk voor goed onderwijs

Ook nam de raad gisteren unaniem de nieuwe verordening over onderwijshuisvesting aan. CDA Utrecht is blij dat deze verordening in goede samenwerking met de schoolbesturen is opgesteld. Het CDA vroeg bij de debatten over deze nieuwe verordening steeds aandacht voor de belangrijke rol die schoolgebouwen in de buurt kunnen spelen. Schoolgebouwen zijn plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en moeten daarom goed benut worden. Schoolbesturen geven aan om graag een rol in de buurt te kunnen spelen, maar lopen tegen praktische belemmeringen aan. Het CDA zette zich daarom specifiek in op gemeentelijke ondersteuning voor scholen bij het mogelijk maken van het medegebruik van de gebouwen door bijvoorbeeld maatschappelijke of culturele organisaties. Ook vroeg het CDA of de wethouder bereid was scholen te helpen bij het beter mogelijk maken van het verhuren van gymzalen buiten schooltijden. 

Basis op orde bij nieuwbouwprojecten

Daarnaast is donderdagavond het raadsvoorstel voor het bestemmingsplan en ontwikkelkader over de 2e Daalsedijk vastgesteld. Het plan voor dit nieuwbouwproject biedt perspectief voor de huidige woningnood, maar het CDA is toch kritisch tegenover het college over een drietal punten. De woningen die volgens dit bestemmingsplan gebouwd gaan worden, zijn over het algemeen te klein en worden onbetaalbaar. Er moet gestreefd worden naar betaalbare woningen met voldoende vierkante meters voor ouderen en studenten. Daarnaast vestigde het CDA aandacht op de geluidshinder. De maximaal toegestane geluidshinder ligt nu te hoog, wat schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid. Ook heeft het CDA een motie ingediend over parkeer- en verkeersdrukte bij de Daalsedijk. Het is onwenselijk dat door het theoretisch ingeschatte parkeerbeleid overlast ontstaat in omliggende buurten. Het CDA heeft daarom het college opgeroepen om metingen uit te voeren en dit gebied actiever te monitoren. Deze gegevens kunnen tevens gebruikt worden voor nieuwbouwprojecten in de toekomst, waarmee de basis op orde blijft en dergelijke problemen voorkomen kunnen worden. Deze moties zouden volgens het CDA een goede verbetering van het plan zijn, maar helaas hebben ze geen meerderheid gehaald in de raad.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.