06 juli 2023

Inbreng Voorjaarsnota 2023

"Tijdens de algemene beschouwingen zei ik al dat het college met deze Voorjaarsnota lijkt te zeggen “dit overkomt ons”. Nu, na de commissiedebatten, is het beeld er niet veel fraaier op geworden. Als CDA Utrecht hebben wij meerdere grote fouten ontdekt in de gepresenteerde budgetten en ontbrak transparantie. Van mobiliteit en energietransitie tot de CAO-berekening en afvalcontainers. We hebben onze controlerende taak uitgevoerd en we danken de ambtenaren voor alle toelichting. Dit college heeft de basis niet op orde en we hopen dat dit echt bij de Programmabegroting weer flink is hersteld. Voorzitter, over naar de inhoud. Ik heb u beloofd mij te houden aan een aantal principes, en dat ga ik dan ook doen. Ik had u ook beloofd het aantal voorstellen te beperken, daar hebben wij echt ons best op gedaan maar dat is weer niet gelukt.

Kracht van de samenleving meer benutten

We zien dat Welzijn onder druk staat, en nieuwe oplossingen, zoals informele zorg en maatschappelijke initiatieven de ruimte moeten krijgen en hard nodig zijn. Ik begin met een voorstel Motie Reinaerde. Daarnaast zien we dat er steeds meer beroep wordt gedaan op zorg. Er wordt steeds sneller naar de overheid gekeken, maar we vinden dat ook moet worden gekeken wat binnen de samenleving kan worden opgevangen. Daarom de volgende motie Motie “Zoek oplossingen met Utrechtse samenleving”. Verder zijn we niet overtuigd van de wel erg brede afbakening waar Jeugdzorg en WMO onder vallen. Daarom het voorstel Motie “Zoek oplossing binnen sociaal domein”. Verder schrokken wij van de bezuinigingen op sport. Een programma waar we juist een achterstand (tekorten) moeten zien weg te werken door flink te gaan investeren. En we zouden het verenigingsleven juist ook goed moeten ondersteunen, bijvoorbeeld met een fonds voor clubs die onevenredig hard worden geraakt door de OZB verhoging. Daarom met die strekking het voorstel Amendement “OZB-vergoeding sportverenigingen”.

Prioriteit bij herinrichtingen is verkeersveiligheid, in heel Utrecht

Inwoners van Utrecht maken zich ernstig zorgen om de verkeersveiligheid en de verharding van gedrag in het verkeer. Wij zien graag dat de gemeente hier meer in doet en investeert. Bij de Programmabegroting zullen wij opnieuw met voorstellen komen en we kijken uit naar het eerstvolgende commissiedebat. In onze ogen wordt dit thema alleen nog maar belangrijker, kijkend naar de toenemende drukte op onze fietspaden en de gehaastheid. Het raakt aan het zachte karakter dat Utrecht als stad heeft, dat wij juist willen koesteren. Ouderen en gezinnen hebben steeds meer moeite om hier ook aan deel te nemen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het vrijhouden van de blindegeleidelijn en oversteekplaatsen.

Betaalbaar en prettig wonen

Voorzitter, we roepen als CDA vaker om in te zetten op bijbouwen, meer middenhuur, doorstroming en de combinatie van een passende woning en zorg voor o.a. ouderen. We zullen zonder getwijfel moeten gaan starten met het bouwen in Rijnenburg, daarom het voorstel Motie "Woningbouw in Rijnenburg voor 2035”. Prettig wonen vraagt ook om goede nabije voorzieningen. Daarom het voorstel Motie "Proactieve houding gemeente bij het herontwikkelen van winkelcentra in diverse buurten".

Meer inzetten op samenwerking, niet alles in en met de eigen organisatie willen doen

Voorzitter, we zien graag dat de gemeente dienstbaar, benaderbaar en betrouwbaar is. We willen een overheid die de menselijke maat overziet. Dit onderstrepen wij met het voorstel Motie “Basis op orde bij Publieksdienstverlening”. Daarnaast vinden we het niet op z’n plaats om trouwen in Utrecht duurder te maken. Daarom ons voorstel Amendement “Zie af van verhoging huwelijksleges”.

En we willen een overheid die thuisgeeft en rechtdoet. Met het voorstel Amendement "Handhaving bouwvergunningen" verwijderen we het zinnetje dat we hier geen prioriteit aan gaan geven. We zijn sowieso van mening dat gezien het tekort we juist de handhavingscapaciteit willen vergroten. Daarom steunen we het amendement van de VVD. Een ander beleidsveld dat onderbezet is en een bezuiniging krijgt, is economische zaken. Dat terwijl de Rekenkamer onlangs nog flink veel verbeterpunten had. Ondertussen gaat het college weer veel geld stoppen in nieuwe locatieprofielen. Dat lijkt ons niet juist. Vandaar het voorstel Amendement “Niet bezuinigen economische uitvoering”. Verder willen wij oppassen met plannen om de gemeentelijke organisatie te laten groeien. Een grotere gemeente met meer ambtenaren is niet per sé slagkrachtiger, daadkrachtiger of met meer regie. Wij zien meer in de samenwerking, bijvoorbeeld als het gaat om eigenaarschap en betrokkenheid in de buurt, samen met lokale comités en maatschappelijk middenveld. Hiertoe hebben we het voorstel Amendement “Fatsoenlijke ondersteuning voor zelfbeheerders van openbaar groen”. Dat brengt mij bij het volgende punt.

Verduurzamingsinitiatieven stimuleren

Voorzitter, zoals u weet willen wij inspanningen van inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen ondersteunen. Dit komt ook de gemeenschapszin ten goede. Of het nu gaat om energiebesparing, laadinfrastructuur, circulaire economie of klimaatadaptatie. En knelpunten zoals netcongestie moeten we in afstemming met Stedin en andere partners oplossen. Wij zien graag ook participatie in de energietransitie, en dan niet alleen met koplopers maar ook de grote middengroep van mensen die wel willen meedoen, maar er niet altijd aan toe komen. Wij denken aan een fonds gericht op het creëren van een levendig lerend netwerk, waarmee we langdurige relaties opbouwen.

Op dit moment hebben wij eigenlijk maar één voorstel en dat is ons aanbod om vrijgekomen fractiegeld beschikbaar te stellen voor de Groene Verantwoordingsdag, waarover we dit najaar nog komen te spreken. Daartoe dien ik het voorstel Amendement "Een startbudget voor de Groene Verantwoordingsdag" in.

Tot slot de twee laatste principes, namelijk de kwaliteit en dus geen versobering van onze openbare ruimte, die voor ons een ontmoetingsplek is. En de combinatie van veiligheid/handhaving en preventieve zorg, waarvan Lucasbolwerk een recente aanleiding is geweest voor deze discussie. We blijven de burgemeester oproepen initiatief te nemen om online handhaving mogelijk te maken, zoals eerder bedacht met onze aangenomen motie. Dit keer geen losse voorstellen op deze twee punten, maar mogelijkerwijs maken we wéér een Tegenbegroting dit najaar, waarin we wederom in samenhang laten zien dat het ook anders kan voor Utrecht. Wij willen keuzes die meer richting geven en in onze ogen passender zijn in de huidige onzekere tijd waarin we zitten. En nee, we kunnen niet overal maar extra geld aan uitgeven. Wij staan voor een stad op mensenmaat die schoon en toegankelijk is, waar we met elkaar goed voor blijven zorgen en iedereen zich thuisvoelt."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.