28 maart 2024

Raad van de maand - maart '24

Welke grote onderwerpen staan deze maand op de agenda van de Utrechtse gemeenteraad? En hoe staat het CDA Utrecht daarin?

Spoeddebat Groter tekort op inkomsten vanuit het Rijk

Vorig jaar is duidelijk geworden dat er een financieel tekort zou zijn in de begroting van de gemeente Utrecht door minder inkomsten vanuit het Rijk. Na verder onderzoek blijkt dit tekort groter te zijn dan verwacht, met een dreigend structureel tekort van 75 miljoen euro vanaf 2027. Dit kwam door een forse rekenfout pas laat aan het licht.

Daarom hebben we samen met andere partijen een spoeddebat aangevraagd. Hierin heeft Jantine een voorstel ingediend om de financiële basis op orde te krijgen en waar nodig de financiële capaciteit en kwaliteit te versterken. Ze heeft ook een motie ondersteund die oproept tot een grondige verkenning van mogelijke bezuinigingsmaatregelen.

Financiële bestaanszekerheid

In het debat over het beleid van de gemeente voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening hebben we diverse initiatieven voorgesteld. Bert heeft een motie ingediend ter bevordering van lokale initiatieven in de uitvoering van dit beleid. Daarnaast heeft hij gepleit voor budget voor het vergroten van sport- en cultuurdeelname van kinderen die opgroeien in armoede. Een belangrijk voorstel hierin is de acceptatie van de U-pas door alle sportverenigingen in Utrecht.

Wmo 'Samen leven, samen zorgen'

Met de nota 'Samen leven, samen zorgen' geeft het college vorm aan het beleid voor de Wet maatschappelijke ondersteuning van de komende tien jaar. Tijdens het debat hebben we voorgesteld om concreet te maken hoe de wachtlijsten binnen de Wmo aangepakt zullen worden. Het huidige college wil hierbij "ongelijk investeren in gelijke kansen." Ons voorstel vraagt om een gedetailleerde uitwerking van dit principe op wijkniveau en om toezicht te houden dat "ongelijk investeren" niet leidt tot verschillen in wachttijden tussen wijken. Daarnaast heeft Bert een motie ingediend om van Utrecht een stad van vrijwilligers te maken, waarbij de wethouder is gevraagd om obstakels voor vrijwilligerswerk weg te nemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.