Verdiepingsopdrachten

Wil jij op een laagdrempelige manier betrokken zijn bij de lokale politiek in onze stad? Veel onderwerpen die in Utrecht spelen vragen om een scherpe analyse. Kun jij met jouw nieuwsgierige houding en focus op inhoud die verdieping helpen aanbrengen? Dit komt ons werk in de gemeenteraad enorm ten goede. Waar raadsleden in de drukte en waan van de dag allerlei debatten en werkbezoeken afleggen, ontbreekt het hen soms aan tijd om hier tot in detail op te studeren. Daarom zijn we op zoek naar jou! Hieronder staan allerlei opdrachten die jouw kritische blik en creatieve ideeën goed kunnen gebruiken. Je gaat zelfstandig te werk en levert jouw eindproduct op aan de fractie! Per opdracht staat ook de praktische informatie beschreven, dus meld je vooral aan via de knop weergegeven bij de opdracht.

Krijg je hier ook een vergoeding? Ja! Het is wel zo dat je vooral aan de slag wilt omdat je affiniteit hebt met CDA Utrecht. Tegelijkertijd vinden wij het wel fair dat je ook een beloning krijgt voor de tijd en energie die je erin stopt. Hiervoor hanteren wij 18 euro per uur (excl. BTW). 

Startdata zijn in overleg.


Verdiepingsopdracht #1 - Analyse van het politieke speelveld in Utrecht 

Beschrijving: Er zijn momenteel 15 partijen in de raad van Utrecht. Dat maakt het politieke veld - afhankelijk van hoe je ernaar kijkt - divers of versnipperd. Juist in zo'n landschap is het extra prettig om een overzicht te hebben van standpunten van andere partijen en hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? Hoe verhouden wij ons tot deze standpunten, op welke onderwerpen kunnen we andere partijen opzoeken en op welke onderwerpen kunnen we als CDA-fractie een onderscheidend geluid laten horen? Maak een overzicht (vormvrij) van de standpunten van andere partijen en presenteer deze aan de fractie. Je mag natuurlijk enkele onderwerpen uitkiezen en daar over de verschillende standpunten verzamelen. Presenteer het overzicht aan de fractie en geef concrete aanbevelingen die we kunnen gaan uitvoeren.  

Indicatie van uren: 30 uur 

Doorlooptijd: 3 maanden 

Contactpersoon vanuit de fractie: Harm Dijkstra 


Verdiepingsopdracht #2 - Opstellen van een lokale woonzorgvisie  

Niet meer beschikbaar

Beschrijving: Het college heeft op de planning staan om dit jaar een lokale woonzorgvisie te presenteren. Als fractie willen wij hier goed op voorbereid zijn en met eigen inhoudelijke analyse en voorstellen komen. Dat begint bij een gedegen visie op het onderwerp, aansluitend bij ons gedachtegoed en verkiezingsprogramma. Overigens vragen wij al langer aandacht voor ouderenbeleid en is de druk in beide werkvelden (wonen en de zorg) enorm hoog, voor jong én oud! Denk ook aan de decentralisatie van beschermd wonen, die we eerder al bespraken, en het landelijke beleid waar Hugo de Jonge druk mee is. Veel ontwikkelingen die in samenhang bekeken moeten worden. En zo'n woonzorgvisie, die zou ook een antwoord moeten zijn op veel verschillende behoeften van inwoners. Welke uitdagingen komen we daarbij tegen? En wat is de rol van de gemeente bij de diverse oplossingsrichtingen?  

Indicatie van uren: 50 uur 

Doorlooptijd: 6 maanden 

Contactpersoon vanuit de fractie: Jantine Zwinkels 


Verdiepingsopdracht #3 - Hoe bereiken we concreet meer gemeenschapszin in de stad?  

Beschrijving: We leven in een tijd van toenemende individualisering, waarin het 'ik' steeds meer centraal komt te staan ten koste van de gemeenschap. Dit is een problematische ontwikkeling en rijmt niet met de diepste identiteit van het CDA, waarin deze gemeenschapszin juist de basis hoort te zijn. Goede verbindingen tussen inwoners onderling is een essentieel onderdeel hiervan. Echter blijkt het moeilijk om de vertaalslag te maken van abstracte termen als 'verbinding' en 'sociale cohesie' naar de dagelijkse praktijk.  

In dit onderzoek ga je op zoek naar concrete stappen die ondernomen kunnen worden om meer gemeenschapszin in de stad te bereiken.  

Indicatie van uren: 25 uur 

Doorlooptijd: 3 maanden 

Contactpersoon vanuit de fractie: Bryce Renkema 


Verdiepingsopdracht #4 - Het uitdaagrecht, van landelijke wetgeving naar lokale uitvoering 

Niet meer beschikbaar

Beschrijving: We leven in een tijd van toenemende individualisering, waarin het individu steeds meer centraal komt te staan ten koste van de gemeenschap/samenleving. Dit is een problematische ontwikkeling en rijmt niet met de diepste identiteit van het CDA, waarin deze gemeenschapszin juist de basis hoort te zijn. Goede verbindingen tussen inwoners onderling en bestuur zijn essentieel in de democratie. Mede hierom is het extra interessant om nader te kijken naar het uitdaagrecht.  

Het uitdaagrecht (Right to Challenge) biedt inwoners van een gemeente de mogelijkheid om taken van overheden over te nemen indien zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Dit uitdaagrecht sluit daarmee aan bij het gedachtegoed van het CDA, waarin uit wordt gegaan van de kracht van de samenleving, gespreide verantwoordelijkheid en solidariteit. Het uitdaagrecht kent een aantal doelen:  

  • Het verkleinen van de kloof tussen politiek/gemeente en burger;  

  • Het vergroten van draagvlak;  

  • Het creëren van eigenaarschap;  

  • Recht doen aan de behoefte, kennis en kunde van de maatschappij.  

Als CDA onderschrijven wij het idee van het uitdaagrecht volledig, echter zijn wij benieuwd naar de praktische uitwerking hiervan. Hoe gaan lokale overheden (en specifiek de gemeente Utrecht) om met dit principe van uitdaagrecht en hoe wordt de gemeenschap geactiveerd om hier ook daadwerkelijk mee bezig te gaan?  

In dit onderzoek ga jij op zoek naar best-practices uit de praktijk en stel je een rapport op met belangrijkste aanbevelingen en/of suggesties voor de fractie om mee te nemen naar de gemeenteraad. Dit allemaal met als doel om het uitdaagrecht in de praktijk zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen en de samenleving in zijn kracht te zetten.  

Indicatie van uren: 30 uur  

Doorlooptijd: 2 maanden 

Contactpersoon vanuit de fractie: Rens Brouwer 


Verdiepingsopdracht #6 - Aansluiting van ons gedachtegoed bij een diverse stad 

Beschrijving: Het CDA is een volkspartij die relevant is in de stad. Dat hebben de laatste lokale verkiezingen in Utrecht laten zien. Toch zien we een algemeen wantrouwen ten aanzien van de (gevestigde) politiek, zeker landelijk. Maar ook in Utrecht zien we grote verschillen in stemgedrag als we kijken naar de verschillende wijken. Het is een grote uitdaging om de stem van alle inwoners in de stad mee te nemen en ook te horen. En juist vanuit het CDA willen we een benaderbare partij zijn die alle bevolkingsgroepen in de stad bereikt. Graag kijken we kritisch naar onszelf om te leren welke stappen we op dit vlak kunnen zetten en hoe we met het gedachtegoed van het CDA aansluiting kunnen vinden bij die groepen die zich niet gehoord voelen. 

Dit is een traject dat met de stad tot stand komt, door het doen van interviews en een analyse van de inwoners van Utrecht. Doel is om als CDA meer zichtbaar te zijn in de stad als geheel en nog beter aansluiting te vinden voor wie het CDA misschien niet heel bekend is, maar wel een aantrekkelijk gedachtegoed heeft. Daarnaast willen we uit dit traject voorstellen halen voor in de gemeenteraad om betrokkenheid van inwoners bij beleidsvorming te vergroten. 

Indicatie van uren: 40 

Doorlooptijd: 6 maanden 

Contactpersoon vanuit de fractie: Bert van Steeg  


Verdiepingsopdracht #7 - Analyse van media en netwerken, welke platforms zijn in ontwikkeling? 

Beschrijving: Het CDA wil een brede volkspartij zijn. Het is belangrijk om als fractie goed in contact te blijven met alle netwerken in de stad. Dat betekent dat je niet alleen op plekken met de ‘usual suspects’ zichtbaar bent, maar ook nieuwe netwerken, plaatsen, platforms je laat zien. De vraag is: op welke plekken ‘gebeurt het’ en heeft de fractie al die plekken in beeld? Hierbij is te denken aan zowel online als live plaatsen. De verdiepingsopdracht is om voor de fractie inzichtelijk te maken welke nieuwe netwerken er zijn in de stad en hoe wij onze zichtbaarheid als fractie kunnen vergroten.  

Indicatie van uren: 20 

Doorlooptijd: 3 maanden 

Contactpersoon vanuit de fractie: Harm Dijkstra 


Verdiepingsopdracht #8 - De politieke dimensies van een bestemmingsplan  

Beschrijving: Bestemmingsplannen zijn de plannen, waarin bepaald wordt hoe de grond en de daarop staande gebouwen gebruikt worden. De gemeenteraad is het orgaan dat in een gemeente die plannen vaststelt. In Utrecht zijn bestemmingsplannen met name politiek interessant om de woningbouwopgave die de stad heeft. Utrecht heeft veel, vooral duurzame en betaalbare, woningen nodig. Het CDA zet zich in Utrecht in voor een stad op mensenmaat. Dat wil zeggen dat we woningen willen bouwen, maar dat de stad tegelijkertijd leefbaar blijft, dus niet te veel mensen op te weinig grond en voldoende groen en faciliteiten voor oude en nieuwe bewoners. Met deze opdracht is het de bedoeling dat uitgezocht wordt of en in hoeverre bestemmingsplannen een rol kunnen spelen bij het verwezenlijken van niet alleen meer woningen als ambitie, maar ook een leefbare stad. 

Indicatie van uren: 30 uur 

Doorlooptijd: 3 maanden 

Contactpersoon vanuit de fractie: Hessel Stellinga 


Verdiepingsopdracht #9 - Het verbeteren van de kwaliteit/leesbaarheid van de Programmabegroting 

Beschrijving: Vanuit de a-politieke adviescommissie Controle en Financiën bespreken raadsleden met elkaar én de ambtenaren hoe de Programmabegroting verbeterd kan worden. Het richtinggevend en kaderstellend document dat ieder jaar in het najaar naar de gemeenteraad toekomt, telt een flink aantal pagina's en de technische, droge inhoud is niet altijd even begrijpelijk en navolgbaar. Het kost een (met name nieuw) raadslid veel tijd om hier doorheen te gaan en de juiste dingen eruit te pikken. Dit heeft te maken met de “beïnvloedbaarheid” en “sturingsmogelijkheden” van de begroting, waarvan veel onderdelen al vastliggen omdat het een wettelijke verplichting is of meerjarige afspraak bevat. Een nieuwe versie van de Programmabegroting moet hier dus meer inzicht in gaan verschaffen. Ben jij een dossiervreter die er graag eens induikt? Durf jij veel vragen stellen en met frisse ideeën te komen? Dan moeten we jou hebben voor deze klus! Het fijne is dat je niet vanaf nul begint, maar al kennis kunt nemen van de verbetersuggesties die voortkomen uit het lopende traject. En tot slot: niet alleen het CDA, maar de gehele gemeenteraad kan gebaat zijn bij jouw werk. 

Indicatie van uren: 30 uur 

Doorlooptijd: 3 maanden 

Contactpersoon vanuit de fractie: Jantine Zwinkels 


Verdiepingsopdracht #10 - Opschalen en ondersteunen van zelfbeheer van openbaar groen  

Beschrijving: CDA vindt een groene en frisse uitstraling van de stad belangrijk. Daarnaast draagt groen bij aan de biodiversiteit en duurzaamheid in de openbare ruimte. CDA moedigt buurtbewoners aan om dat groen te beheren en wil dat we daar als gemeente ook de mogelijke ondersteuning voor bieden. Want burgers die zelf het initiatief nemen om hun buurt te vergroenen, dragen ook bij in het versterken van de sociale verbangen. Daarmee zijn ze een aanjager van betrokkenheid in de eigen buurt, het sociale contact en ontmoetingen en hebben meer eigenaarschap over de eigen leefomgeving. We zetten daarom in op het zo veel mogelijk onderhoudt door zelfbeheer.  

Bij veel bewoners is er de energie en het initiatief om straatstenen om te zetten naar openbaar groen. De samenwerking in de wijk wordt gezocht en vaak worden er leuke en goede ideeën bedacht die bij de wensen en de draagkracht bij de wijk passen. Omdat mensen niet zomaar zelf de openbare ruimte mogen opbreken wordt er contact gezocht met de gemeente. Die heeft een loket, wijkopzichters en contacten die kunnen meedenken bij zelfbeheer. Maar zelfbeheer blijft lastig. Mensen kunnen desondanks vastlopen in de bureaucratische doolhof. Soms worden goede initiatieven gesmoord omdat mensen laat of geen reactie krijgen. 

We gaan ervanuit dat andere steden ook deze uitdagingen kennen, en willen die graag in kaart brengen. Concreet zoeken we naar acties die gemeente Utrecht kan ondernemen om zelfbeheer van openbaar groen op te schalen en te ondersteunen. Je kijkt naar het beleid van Utrecht en vergelijkt deze met beleid en praktijkoplossingen van een andere grote stad (of steden). Aan de hand daarvan doe aanbevelingen/suggesties voor de fractie van CDA, om mee te nemen in de Raad. Zodat jij, en wij, een constructieve bijdrage kunnen leveren aan meer openbaar groen in Utrecht door zelfbeheer.  

Indicatie van uren: 20 uur 

Doorlooptijd: 3 maanden 

Contactpersoon vanuit de fractie: Gineke Barelds 


Verdiepingsopdracht #11 - Toegankelijkheid van de overheid, een gemeente die dichtbij is 

Beschrijving: Het vertrouwen in de overheid staat onder druk. Het gevoel dat de overheid vooral bureaucratisch opereert en moeilijk benaderbaar is, leeft breed onder de Nederlandse bevolking. Als CDA staan we voor een overheid op menselijke maat die voor alle inwoners een luisterend oor heeft. Dit is een grote uitdaging in een tijd waarin de gemeente steeds meer verantwoordelijkheden op haar bordje krijgt (denk aan het sociale domein) en de samenleving ook volop in beweging is (energie, digitalisering, mobiliteit etc). Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de gemeente niet wordt gezien als regelfabriek die het contact met inwoners kwijtraakt? Hoe kan de gemeente een menselijk gezicht houden en daarbij zorgen dat alle taken die zij heeft goed worden uitgevoerd? En hoe blijft de gemeente benaderbaar voor alle inwoners? 

Deze opdracht is erop gericht om, op basis van een korte verdieping, een korte probleemanalyse te schrijven over de afstand tussen inwoner en gemeente en op basis daarvan tien voorstellen te doen om die afstand te verkleinen. Eventueel kan hiermee een stap worden gezet richting een initiatiefvoorstel in de raad. 

Indicatie van uren: 40 uur 

Doorlooptijd: 5 maanden 

Contactpersoon vanuit de fractie: Bert van Steeg 


Verdiepingsopdracht #12 - Mentale gezondheid bij jongeren 

Beschrijving: Op 21 november 2022 presenteerde de gemeente Utrecht het Utrechts Gezondheidsprofiel (UGP) 2022. De mentale gezondheid van jongeren (t/m 25 jaar) is hierin een belangrijk onderwerp. Uit de cijfers blijkt dat 32% van de kinderen en 46% van de jongeren zich vaak gestrest voelt. Dit komt vooral door school of studie en alles wat ze moeten doen. Een kwart van de jongvolwassenen heeft matige tot ernstige psychische problemen en 69% van de jongvolwassenen ervaart prestatiedruk.  

De raad en de gemeente zijn op zoek naar passende oplossingen voor dit groeiende probleem. Zo lanceert de gemeente in mei 2023 een campagne over mentale gezondheid die zich richt op scholieren en studenten, komt er een heus ‘faalfestival’ en start de WachtVerzachter, een initiatief om mensen te ondersteunen die op de wachtlijst staan om psychische hulp te krijgen. Deze initiatieven komen uit een budget van ruim 11 miljoen euro, beschikbaar tot eind 2024 en bedoeld om de negatieve effecten van de coronabeperkingen op kinderen en jongeren tegen te gaan. Van dat budget is nog ruimte over om aanvragen in te dienen. 

Deze opdracht is erop gericht om de oorzaken van de problematiek rondom mentale gezondheid bij jongeren in kaart te brengen en creatieve en effectieve oplossingen hiervoor te bedenken. Deze kunnen we als CDA-fractie eventueel indienen in de gemeenteraad in de vorm van een initiatiefvoorstel. 

Indicatie van uren: 20 uur 

Doorlooptijd: 2 maanden 

Contactpersoon vanuit de fractie: Merel Rotman 


Verdiepingsopdracht #13 - Wat mogen ondernemers van de gemeente verwachten? 

Beschrijving: Utrecht is een ondernemende stad. Dat betreft niet alleen de heel zichtbare en belangrijke ondernemers als winkeliers en horeca, maar ook ondernemers in de zorg, gaming en bijvoorbeeld bouw die Utrecht Rijk is. Kenmerk van ondernemers is dat zij graag zelf de handen uit de mouwen steken en niet naar de gemeente kijken om aan de slag te gaan. Op deze manier leveren ze een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan de stad. Dit betekent niet dat ondernemers de gemeente niet nodig hebben. Een sterke visie op economisch beleid geeft bijvoorbeeld een goede basis en kan ondernemers een steun in de rug geven. En nog vaak horen we van ondernemers dat de gemeente onvoldoende gevoel heeft bij de leefwereld van ondernemers. Dit leidt dan tot onnodige regels die belemmerend werken. 

Bij deze opdracht brengen we de kracht van het Utrechtse ondernemerschap in kaart. Welke stappen kan de gemeente in het economische beleid zetten om de maatschappelijke waarde van ondernemerschap voor Utrecht te versterken? En waar kan de gemeente ondernemers faciliteren en ruimte geven om dat waar te maken? 

Indicatie van uren: 40 uur 

Doorlooptijd: 6 maanden 

Contactpersoon vanuit de fractie: Bert van Steeg 


Verdiepingsopdracht #14 - Inventarisatie kwaliteit van de openbare ruimte  

Beschrijving: Op donderdag 26 januari 2023 vond er in de commissievergadering MGOR een debat plaats waar de raadsbrief ‘Versobering Openbare Ruimte’ werd besproken. Hierin zijn een aantal bezuinigingsmaatregelen aangekondigd die de staat van de openbare ruimte ten negatieve zullen aantasten. De tekst die in het coalitieakkoord is te lezen: “In het beheer van de openbare ruimte passen wij een versobering toe door te kiezen voor het standaardiseren van het materiaalgebruik en voor een lager beeldkwaliteitsniveau”.  

Een van de vier belangrijkste pijlers van het CDA Utrecht is de basis op orde. We hebben recent gezien, met de staking van de afvaldiensten, wat voor gevolgen dit kan hebben voor een stad als Utrecht.  

Hieronder is een selectie te vinden van de bezuinigingsmaatregelen die het college wenst te treffen:  

  • Openbare verlichting aanpassen – minder branduren;  

  • Uitstellen groot onderhoud elementverharding;  

  • Het ambitieniveau met betrekking tot het schoonhouden van de openbare ruimte omlaag brengen 

  • Uitstellen vervanging civiele constructies  

Jij als onderzoeker gaat je buigen over de vraag hoe het op dit moment eigenlijk gesteld is met de kwaliteit van de openbare ruimte in Utrecht. Denk hierbij aan leefbaarheid en veiligheid van buurten. Uiteindelijk lever je een rapport op met aanbevelingen/suggesties voor het CDA om mee te nemen in de Raad, zodat wij hier als partij een constructieve bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van de openbare ruimte in Utrecht.  

Indicatie van uren: 20 uur 

Doorlooptijd: 3 maanden 

Contactpersoon vanuit de fractie: Rens Brouwer 


Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van (één van) de opdrachten? Neem dan contact met ons op!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.