Financiën

Een financieel gezond dorp:

De Woudenbergers worden geconfronteerd met enorme tekorten die zijn ontstaan in de afgelopen raadsperiode door:

• hogere uitgaven in het sociaal domein;

• bezuinigingen vanuit het rijk op het gemeentefonds;

• te weinig toezicht op het financieel beleid;

• hoge kosten door problemen met het heffen van de gemeentebelastingen.

Door vele samenwerkingsverbanden is het inzicht in de uitgaven erg ingewikkeld geworden en ook hier moet beter de vinger aan de pols gehouden worden, zodat het geld uitgeven wordt aan de doelen waarvoor het bestemd is. Processen en afspraken in de zorg moeten duidelijk zijn en het moet duidelijk zijn voor de inwoners wat wel en niet kan. Ook moet goed gekeken worden naar welke onderzoeken er echt nodig zijn en of er wel zoveel externen ingehuurd moeten worden. De pot met geld is eindig, dus keuzes zijn noodzakelijk, maar dan moet je wel de juiste maken. Als er bezuinigingen nodig zijn, dan moet dat niet ten koste gaan van de handen die het werk doen. Daarnaast hebben de afgelopen jaren bewezen dat een goede controle op de gemeentelijke belastingen essentieel is. Keer op keer bleef de CDA-fractie vragen stellen over aanslagen die niet verstuurd werden of die gewoonweg niet klopten. Na afloop van de vorige raadsperiode waren de financiën prima op orde. Amper drie jaar later staan we onder verscherpt toezicht van de provincie. Het is nu noodzakelijk dat er financiële stabiliteit komt om ook in de toekomst goede voorzieningen te kunnen blijven bieden en Woudenberg prettig en leefbaar te houden. Dit betekent ook scherpere controle op de inkomsten en uitgaven van de gemeente.

 

Wij willen ons inzetten voor

  • Woudenberg weer financieel gezond maken;
  • Scherpe controle op de inkomsten en uitgaven van de gemeente;
  • Inning van de gemeentelijke belastingen op orde krijgen en houden;
  • Duidelijke keuzes in de begroting en deze goed communiceren met inwoners.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.