Kandidaten TK21
17 mei 2022

Kamervragen over het bericht ‘Voorbereidend jaar Twente Pathway College sluit onvoldoende aan bij UT-onderwijs’

Schriftelijke vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Voorbereidend jaar Twente Pathway College sluit onvoldoende aan bij UT-onderwijs’.

  1. Wat vindt u van het artikel ‘Voorbereidend jaar Twente Pathway College sluit onvoldoende aan bij UT-onderwijs’ (1), waar onder andere in staat dat bijna 60% van de studenten dat aan een voorbereidend jaar begint het bindend studieadvies (bsa) niet haalt?
  2. Wat zijn de publieke kosten van één internationale student die zijn bsa niet haalt?
  3. Kunt u aangeven hoe een commercieel traject om meer internationale studenten aan te trekken, waar studenten tot € 15.000 per jaar voor betalen, zich verhoudt tot de passage in het artikel over ‘zorgen voor een uitputting van de UT-middelen’? Op welke wijze worden publieke middelen door de Universiteit Twente besteedt aan de commerciële activiteiten van Twente Pathway College? Kunt u tevens aangeven hoe de scheiding van de geldstromen bij deze en andere universiteiten waarbij commercieel een voorbereidend jaar wordt aangeboden geregeld is? Hoe houdt u hier toezicht op? 
  4. Is volgens u, voor (aspirant-)studenten, in voldoende mate duidelijk dat er sprake is van twee aparte organisaties (namelijk een commerciële organisatie Twente Pathway College en een publieke organisatie de Universiteit Twente), aangezien de website ‘Twente Pathway College’ volledig in dezelfde huisstijl is als die van de Universiteit Twente?
  5. Is volgens u, voor (aspirant-)studenten, in voldoende mate duidelijk dat het voorbereidend jaar een commerciële activiteit is waar geen publiek toezicht op wordt gehouden? 
  6. Vindt u het aanvaardbaar dat dit type onderwijs niet onder het toezicht van de inspectie valt, omdat de wettelijke basis hiervoor ontbreekt, mede gezien deze vorm van onderwijs leidt tot publiek gefinancierd wetenschappelijk onderwijs?
  7. Hoe gaat het met de voornemens zoals verwoord staan in de brief Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Hoe de UvA in de jacht op de internationale student de grenzen opzoekt’? (2) Kunt u hierbij in ieder geval ingaan op de volgende twee punten: de evaluatie van de Gedragscode waarbij mede vanwege de zorgplicht voor de jonge aankomende studenten wordt gekeken wordt naar de rol van private aanbieders bij voorbereidende jaren, in het bijzonder de rol van de zogenoemde agenten bij de werving; wat de stand van zaken is rondom de vergewisplicht in de Gedragscode (artikel 4.5) waarbij onderwijsinstellingen vooraf nauwkeuriger moeten nagaan in hoeverre studenten het voorbereidend jaar naar verwachting met succes zullen doorlopen? In hoeverre geldt deze plicht ook voor het bsa?
  8. Wat is volgens u de toekomst van deze commerciële voorbereidende jaren? Bent u het met de leden van de CDA-fractie eens dat het wenselijk zou zijn om hiermee te stoppen?

(1) https://www.utoday.nl/news/71420/voorbereidend-jaar-twente-pathway-college-sluit-onvoldoende-aan-bij-ut-onderwijs 
(2) Kamerstuknummer 31288-898.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.