11 februari 2021

Schriftelijke vragen over conflict Tigray

Op 4 november 2020 brak er oorlog uit in de regio Tigray in Ethiopië. 100 dagen na het conflict lijkt de situatie verre van onder controle. Het conflict is uitgemond in een regionale oorlog en humanitaire crisis.

Zo bevindt zich een groot deel van Tigray in de laatste fase voor één hongernood, zijn er volgens de VN tot wel 20.000 erkende en beschermde Eritrese vluchtelingen verdwenen en is 80%-90% van de gezondheidscentra niet functioneel waardoor veel mensen geen toegang hebben tot zorg. Daarnaast zijn er beschuldigingen van massamoorden, martelingen en grootschalige verkrachtingen van vrouwen en meisjes.

Deze massale schending van mensenrechten kunnen we als internationale gemeenschap niet aan ons voorbij laten gaan. Daarom heb ik vragen gesteld aan onze minister hoe we dit vanuit Nederland kunnen aanpakken.

Schriftelijke vragen van het lid Van Helvert (CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de situatie in Tigray, Ethiopië 

Vraag 1: Wat kunt u vertellen over de huidige situatie in de Tigray regio in Ethiopië? (1)

Vraag 2: Bent u bekend met de berichtgeving dat er massamoorden, grootschalige martelingen en verkrachtingen van vrouwen en meisjes plaatsvinden in de regio?

Vraag 3: Klopt het dat de situatie dusdanig ernstig is dat een groot deel van Tigray zich in de laatste fase vóór een hongersnood bevindt?

Vraag 4: Klopt het dat er 20.000 door de Verenigde Naties erkende Eritrese vluchtelingen van de aardbodem zijn verdwenen? Is al enigszins duidelijk wat er met hen is gebeurd?

Vraag 5: Bent u bereid om samen met de internationale gemeenschap druk uit te oefenen op de Ethiopische en Eritrese regering om te pleiten voor een volledige en onbelemmerde toegang voor humanitaire hulp evenals de onmiddellijke en onvoorwaardelijke terugtrekking van Eritrese en alle andere buitenlandse troepen uit Tigray? Zo ja, hoe gaat u dit aanpakken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6: Is er binnen de Verenigde Naties gesproken over het stationeren van blauwhelmen in deconflictgebieden? En zo nee, is dit een voorstel waar Nederland zich hard voor kan maken?    

Vraag 7: Wordt er binnen internationale fora gewerkt aan het opzetten van bewijsgaringsmechanismen, zodat bewijsmateriaal van mensenrechtenschendingen in de Tigray regio niet verloren gaat? En zo nee, kunt u  met dit voorstel komen? 

Vraag 8: Bent u bereid om in multilateraal verband zoals de EU of de VN, te pleiten voor een onafhankelijk onderzoek om vermeende oorlogsmisdaden van alle betrokken partijen te onderzoeken?

(1) Van 'geen doden' tot 'genocide': oorlog in Tigray is groot zwart gat  | NOS

Written questions from Member Van Helvert (CDA) to the Minister of Foreign Affairs about the situation in Tigray, Ethiopia

Question 1: What can you tell about the current situation in the Tigray region in Ethiopia? (1)

Question 2: Are you aware of the reports stating that mass murders, large-scale torture and rape of women and girls is taking place in the region?

Question 3: Is it true that the current situation is so dire that a large part of Tigray is in the final stage before a famine?

Question 4: Is it true that 20.000 Eritrean refugees who are recognized by the United Nations have disappeared from the face of the earth? Is it already somewhat clear what happened to them?

Question 5: Are you willing to - together with the international community - put pressure on the Ethiopian and Eritrean governments to advocate for a full and unimpeded humanitarian access as well as the immediate and unconditional withdrawal of Eritrean and all other foreign forces from Tigray? If so, how are you going to do this? If not, why not?

Question 6: Has the option of the stationing of blue helmets in the conflict areas been discussed within the United Nations? And if not, is this a proposal that the Netherlands can push for?

Question 7: Are international forums working on establishing evidence-gathering mechanisms so that evidence of human rights violations in the Tigray region will not be lost? And if not, can you come up with this proposal?

Question 8: Are you prepared to advocate- in multilateral contexts such as the EU or the UN- for an independent investigation to investigate alleged war crimes committed by all parties involved?

  1. Van 'geen doden' tot 'genocide': oorlog in Tigray is groot zwart gat  | NOS

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.