08 juli 2022

Algemene beschouwing

 

Donderdagavond, 7 juli, was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Tijdens deze vergadering hebben we de jaarstukken, de kadernota brief en de meicirculaire behandeld. Ook heeft iedere partij de mogelijkheid om een algemene beschouwing te houden. Dit was de inbreng van onze fractievoorzitter Patricia van de Vijver.

Voorzitter,

Voor ons liggen de kadernota brief en de meicirculaire, waarbij we een doorkijk maken hoe onze gemeente er de komende jaren uit zal zien. Bij de begroting zal dit verder uitgewerkt worden in programma’s, speerpunten en beoogde planning.
Als het aan het CDA ligt, is Sluis een gemeente waar de inwoner centraal staat en waar het goed wonen, werken en leven is voor iedereen.

Heel wat inwoners in onze gemeente hebben het moeilijk om iedere maand financieel rond te komen. Ook corona heeft er financieel ingehakt bij veel ondernemers. De hoge energie kosten raakt iedereen. Als CDA hadden we willen kijken bij de begroting of er een lasten verlaging voor onze inwoners mogelijk is. Dit hadden we willen dekken met een deel van de €4mln van het overschot van 2021. Echter deze coalitie ziet liever dat de belastingen gelijk gesteld worden op het landelijke gemiddeld. Wij vragen ons als CDA af welk effect dit zal hebben op onze inwoners. Ook vragen we ons af hoe we het tekort van €1mln n.a.v. de meicirculaire gaan wegwerken, welke lasten hiervoor verhoogd zullen worden of welke uitgaven we niet gaan doen?

Voorzitter, als CDA waren we in februari heel kritisch over de verordening “leningen duurzaam en langer thuis Sluis”. Wij waren van mening dat er een subsidieregeling moet komen voor onze inwoners zodat ze hun huis kunnen verduurzamen. Toen kom dat niet omdat de bijdragen van de zonneparken niet toereikend zijn. We zijn dan ook positief verrast dat het nu wel mogelijk is. We vragen ons af wanneer we de kaders van dit beleid gaan mogen bespreken, hoe de maatschappelijke discussie er uit zal zien. Of de aanleg van het zonnepark bij Oostburg hierin ook mee genomen wordt.
Naast het verduurzamen van woningen zijn we als CDA heel benieuwd naar het integraal woonbeleid. We hopen dat er snel duidelijkheid komt voor onze inwoners, wat betreft 2e woningen en toeristische verhuur. Wat wel kan? Waar? En hoe gaat er gehandhaafd worden? Of waar inwoners terecht kunnen met hun klachten?

Willen we als gemeente meer innovatieve industrie aantrekken, zodat we onze economie kunnen verbreden, dan zullen we moeten zorgen dat er voldoende huisvesting is voor hun werknemers, dus ook voor jonge starters. Daarnaast moeten we zorgen voor een goede verbinding tussen onze ondernemers, het onderwijs of de jongeren. Het is belangrijk dat jongeren weten welke verschillende banen we hier in onze gemeente hebben.
Als CDA zijn we blij dat er eindelijk stappen gezet zijn voor het uitbreiden van het industrieterrein in Eede en dat de gemeente dit in eigen beheer gaat op de markt zetten. Probeer bij het inrichten van het terrein ook te kijken naar onderhoudsvriendelijke diversiteit van groen.
In onze huidige economie is thuiswerken steeds meer vanzelfsprekend geworden. Hiervoor is een goede digitale bereikbaarheid, ook in het buitengebied, van groot belang. Als CDA blijven we ons zorgen maken over de rol die Delta in dit geheel speelt. Wanneer Glasdraad niet aan de 40% komt, is dit funest voor het buitengebied. We zijn wel blij dat Woongoed alle hun huizen heeft aangemeld waardoor de teller nu op 25% staan.

Het plan Vitaal West Zeeuws Vlaanderen zal een effect hebben de voorzieningen in onze kernen. Het is een integraal plan waarbij we kijken naar de zorg, het onderwijs en de woningen. Als CDA willen we dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen kern kunnen blijven wonen. We zijn benieuw naar de verder uitwerking van dit plan, welke gevolgen en financiële consequenties dit zal hebben voor onze inwoners.

Tot slot voorzitter, nog een aantal punten die niet in de kadernota staan, maar wel van belang zijn. De agrarische sector heeft een grote opgave te verwerken, opgelegd door Den Haag. Kijk als gemeente waar de knelpunten zitten voor onze boeren m.b.t. het stikstof gebeuren. Waar kan de gemeente hun bijstaan? Inventariseer, ga in overleg en zoek oplossingen. We mogen niet vergeten dat de diversiteit aan landbouwteelten een toegevoegde waarde is voor ons landschap en toerisme.
De onrust in de maatschappij neemt toe, de verdraagzaamheid neemt af. Het gezin en de samenleving komt onder druk te staan. Het verenigingsleven heeft het moeilijk, vrijwilligers worden een uitstervend ras lijkt het wel. Kijk wat je daar als gemeente aan kan doen. Versoepel de regelgeving waar kan, denk mee, wees begripvol. Geef het goede voorbeeld aan de samenleving.
Landelijk kunnen ze de problemen blijkbaar niet oplossen. Laat ons dan als gemeente van onderop het voortouw nemen en het vertrouwen terug winnen.

Voorzitter, als gemeente en raad hebben we nog veel uitdagingen voor ons liggen de komende jaren. We hopen dat we hier gezamenlijk op een constructieve manier met elkaar uit te komen. En dat we de inwoner centraal blijven stellen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.