Tijdens de raadsvergadering van 5 juli is de kadernota 2019-2022 behandeld.
In deze vergadering heeft iedere partij een algemene beschouwing gegeven op de kadernota en het beleid voor de komende jaren.
In de beschouwing van het CDA Sluis kwamen de volgende kernpunten naar voren:
- De leegstand van de winkelpanden in Oostburg.
- Door het bijsturen en maken van goede afspraken met de zorgaanbieders kunnen de kosten in het sociaal domein dalen,
- De voetbalkooi voor de jongeren in Sluis wat een mooi voorbeeld van burgerparticipatie is,
- De hoogte van de tarieven voor de kermisattractie die een onderdeel zijn van de leefbaarheid in alle kernen.

Lees hieronder de volledige beschouwing van het CDA Sluis:

Reactie namens de CDA fractie over de kadernota 2019-2022 en de 5e pragrammawijziging 2018.

Ambitie.
Allereerst willen wij  het college en de ambtenaren complimenteren met dit duidelijke stuk waarin de gemeente Sluis zich presenteert als een gemeente met ambitie.

Werkdruk bij onze ambtenaren.
Als CDA fractie hebben we al een aantal jaren onze zorgen geuit over de werkdruk bij de ambtenaren, vooral op planologie.
Twee organisatie-bureaus onderzoeken dit momenteel. We zijn benieuwd naar de voorstellen  die hieruit voortkomen.
Ondertussen is planologie al versterkt met nieuwe mensen. Noodzakelijk in verband met de kwaliteitsslag die 16 ondernemers aan de kust willen maken.
Ook de nieuwe omgevingsvisie zal de nodige aandacht vragen.

Verbetering communicatie met onze burgers
Een goede  communicatie met de burger is belangrijk voor onze gemeente. De website is aangepast en gebruiksvriendelijker gemaakt,
maar over de beantwoording van de brieven krijgen we helaas nog steeds negatieve reacties.
Onze burgers begrijpen niet waarom ze 6 tot 8 weken moeten wachten op een antwoord. Dit speelt al jaren en moeten we dringend aanpakken.

Leegstand winkelpanden in Oostburg
Het college maakt zich zorgen over de leegstand van de commerciële ruimten in Oostburg. Deze zorgen delen wij ook, helaas kunnen we als gemeente hier niets aan doen.
Als CDA fractie willen we een oproep doen aan de eigenaren van de lege winkelpanden om te kijken naar alternatieven,
bijvoorbeeld door verhuur van hun pand voor pop-ups, eventueel tegen een lagere huurprijs, zodat starters een mogelijkheid hebben om een onderneming te beginnen.
Volgens ons is dit een win-winsituatie voor meerdere partijen.
De eigenaar ontvangt huur (al is het lager dan voordien); de starter kan met een redelijke huurprijs beginnen en de aantrekkelijkheid van een winkelstraat wordt positief beïnvloed
hetgeen een positief effect heeft op naburige winkelpanden en vooral op de koper.

Woningmarkt
In het coalitieakkoord hebben we het tekort aan starterswoningen benoemd en de mismatch op de woningmarkt.
We vragen aan het college om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.
Wij denken zelf aan de Premie Sluis woningen uit het verleden in de kern Sluis en latere in de Noordstraat te Retranchement.
Ook het gebrek aan woningen voor personeel blijft een zorg in onze gemeente. Dat moeten we ook meenemen in het onderzoek.

Verkeersveiligheid
“De gemeente Sluis heeft verkeersveiligheid hoog op het wensenlijstje staan.” Stond in de krant van 21 juni. Als CDA fractie zijn we hier heel blij mee,
we vragen al een aantal jaren aandacht voor gevaarlijke kruispunten en straten waar te hard gereden wordt. Wij streven naar een snelle aanpak.

Toeristen-en forensenbelasting
In 2017 hebben we € 115.000 meer aan toeristenbelasting ontvangen dan begroot en voor de forensenbelasting betrof dit €101.000.
Aangezien de tarieven van de toeristenbelasting in 2017 aangepast zijn, gaan we niet vragen om dit opnieuw aan te passen.
We willen wel aan het college vragen om te onderzoeken of er een mogelijkheid is om ipv 2 tarieven over te stappen naar 3 tarieven en in dit onderzoek ook Sabewa te betrekken.
We denken aan een laag tarief voor campinggasten, deze mensen hebben vaak al weinig te besteden.
Een tarief voor de huurhuisjes, hier zitten vaak gezinnen in die gemiddeld 4x het tarief betalen en als laatste een tarief voor de hotels,
dit zijn vaak overnachtingen met 2 personen. Hierdoor krijg je volgens ons een eerlijker verdeling van de toeristenbelasting.
Ook hopen we dat het onderzoek naar hoogte van de woonforensenbelasting niet lang op zich laat wachten.

Het Sociaal Domein
Het sociaal domein blijft een dossier dat aandacht vraagt. Als gemeente willen we de juiste zorg leveren die de mensen nodig hebben.
Alleen de kosten, met name voor de inkoop jeugdzorg, blijven een probleem.
We moeten beter bijsturen en zorgen dat wij als gemeente de regie behouden over de zorgdossiers, zodat we een beter beeld hebben hoeveel we uitgegeven en aan welke zorg.
Goede afspraken maken met de zorgverleners en huisartsen is daar een belangrijk onderdeel van.
We zijn benieuwd naar de maatregelen die het college hiervoor zal nemen, zodat de kosten voor de inkoop jeugdzorg niet verder stijgen, maar dalen.

Duurzaamheid
In de laatste vergadering heeft deze hele raad een motie aangenomen over duurzaamheid. Volgens de CDA fractie ligt er niet alleen voor de burgers een grote opdracht,
maar ook voor de ondernemers. Wanneer we de oppervlakte van de daken op het industrieterrein bekijken, kunnen daar heel wat zonnepanelen op gelegd worden en is er een grote slag te staan.
Maar eerst gaan we ons, na de zomer, buigen over het nieuwe grondstoffenbeleid.
Door het verlagen van het aantal kilo’s restafval per inwoner, kunnen we bijdragen aan een duurzamer milieu.

Onderwijs
Het onderwijs is regelmatig in deze raad aan bod gekomen, zowel de startgroepen als het voortgezet onderwijs.
Voor deze laatste ligt er een plan tot 2020.
Als CDA hopen we dat tegen die periode de transitie in het onderwijs positieve invloeden heeft op het aantal leerlingen en de financiële situatie bij het Zwincollege.
Het budget voor de verbouwing van de Kustschool hebben we vanavond goedgekeurd.
Wanneer ze een robuuste opzet maken voor de startgroep, kan dit de weglek naar België voorkomen.

Parkeerprobleem in Sluis
Parkeren in Sluis blijft een gevoelig onderwerp. Als CDA-fractie zijn we verheugd dat er vanuit de burgers een voorstel komt .
En dat er eindelijk een oplossing gaat komen voor onder andere de parkeerproblematiek voor de mensen die in de kern Sluis werken.
Dit is een mooi voorbeeld van burgerparticipatie.

Burgerparticipatie
Over burgerparticipatie hebben we het regelmatig in de raad en ook dat we moeten luisteren naar de wensen van de burger.
Twee jaar geleden hebben de jongeren van Sluis een brief gestuurd naar de gemeente met het verzoek voor het plaatsen van een voetbalkooi bij de school.
We zeggen allemaal dat de jeugd onze toekomst is en dat we moeten luisteren naar de jeugd.
Het is de hoogste tijd dat we dit oppakken en verwachten na de zomer een voorstel van het college hierover.

Kermistarieven
De kermistarieven zijn ook een punt van aandacht volgens de CDA. Sluis is de enige gemeente die nog gebruik maakt van metertarieven.
In andere gemeentes zijn er vaste bedragen vastgelegd voor grote- en kleine attracties en de tarieven zijn de helft van wat wij rekenen.
Hiermee is het voor kermisfamilies niet rendabel meer om in de kleine kernen van onze gemeente te staan en dat betreuren we.
De kermis is voor onze eigen inwoners en wij zien het  als een onderdeel van de leefbaarheid van de kern. We vragen daarom aan het college om de tarieven aan te passen.

Ten finale
Met een quote van Alexandra Elle willen we eindigen. “when we learn how to work together versus against each other, things might start getting better”.
We hopen als CDA fractie dat dit ook van toepassing is op onze gemeenteraad voor de komende 4 jaar .

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.