15 juli 2019

Algemene beschouwing juli 2019

Tijdens de raadsvergadering van 4 juli heeft Patricia van de Vijver een algemene beschouwing gehouden over de kadernota 2020-2023. Hierbij heeft ze aandacht gevraagd voor de woningbouw in onze gemeente, het onderwijs, de verkeerssituatie in Boerenhol en Zuidzande ed. Hieronder kunt u het hele verhaal lezen.

Algemene beschouwing 4 juli 2019

Dank u wel voorzitter,

Allereerst wil ik het college en de ambtenaren bedanken voor deze duidelijke kadernota.

Afgelopen periode is een woelige periode geweest voor de raad en de coalitie. Na de zomer gaan we weer compleet zijn en kunnen we ons focussen op een gemeente Sluis waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Als we terugkijken op het afgelopen jaar, hebben we niet stilgezeten en zijn er ook verschillende dingen opgestart. In Aardenburg zijn er nu concrete plannen voor het nieuwe schoolgebouw en voor de Haven hebben zich al potentiële kopers aangemeld. We hopen dat de bouw van deze huizen niet lang op zich laat wachten. Als CDA blijven we van mening dat we ook in de kleine kernen moeten bouwen voor onze eigen inwoners.
Ook denken we aan de Peurssensstraat, Woongoed heeft de huizen gesloopt en we gaan er vanuit dat ze deze gaten snel opvullen met nieuwe woningen, dit in samenspraak met de ondernemer in die straat is gevestigd.
Wij zijn dan ook benieuwd naar de uitwerking van het onderzoek van RIGO, naar de woningbehoefte, en van Stec-groep, over de woningvoorraad, in de herziening van het visiedocument Krachtig Verbonden.
In mei hebben we een presentatie gekregen over de afwegingskaders van nieuwe bouwtitels in het buitengebied. Inwoners wachten nu al een lange periode op de uitwerking van dit beleid, zodat ze verder kunnen met hun bouwplannen

Naast wonen is de gemeenste Sluis ook een mooie gemeente om te werken. We hebben als gemeente een van de laagste werkloosheidscijfers. Dit is te merken aan het tekort aan werknemers in verschillende sectoren. We zijn dan ook benieuwd naar het toekomstig beleid over de huisvesting van werknemers van buitenaf.
De samenwerking tussen Scalda en het bedrijfsleven onderschrijven we en het ontstaan van een aantal nieuwe opleidingen voor onder andere de horeca- en toerismebranche.
Ondanks deze positieve noot, blijven we ons wel zorgen maken over het onderwijs in onze gemeente, vooral het primaire en voortgezet onderwijs, wat belangrijk is voor de leefbaarheid in de gemeente. We vinden dat de gemeente ook best wat tijd en middelen mag spenderen om het onderwijs in een positief daglicht te plaatsen, na de wervingsactie van onze zuiderburen. We hopen dat de extra middelen van € 165.000 voor de startgroepen het beoogde resultaat oplevert en de verloop naar België kan tegenhouden. De Benelux school zou een positieve invloed kunnen zijn voor het behoud van leerlingen en extra voeding voor het voorgezet onderwijs. Alles begint bij het primaire onderwijs.

Naast een gemeente voor onze eigen inwoners, zijn we een toeristische gemeente. Mede door de toeristen kan een deel van de voorzieningen in onze gemeente in stand blijven. En we mogen ook niet vergeten dan 1 op 5 inwoners werken in de toeristische sector of een baan hebben die hieraan gerelateerd is.
Wij zijn blij dat het college ons voorstel voor een extra differentiatie in de toeristenbelasting heeft overgenomen, zodat er een beter verhouding is tussen de overnachtingsprijs en de toeristenbelasting. Ook zijn we blij met de toezegging van de wethouder dat de inflatie correctie meegenomen is, ondanks dat het niet vermeld staat in de kadernota.
Maar de extra drukte die ontstaat omdat we een toeristische gemeente zijn, ervaren niet alle inwoners als positief. Denk maar aan de verkeerssituatie die is ontstaan in Boerenhol door het wegvallen van de Langeweg en het verkeer in Zuidzande. We willen dan ook aan het college vragen om dit zo vlug mogelijk op te pakken en een oplossingen te vinden in overleg met het waterschap, de Provincie en de inwoners van de kernen.
Onze mooie stranden is een van de redenen dat de vele bezoekers naar de gemeente komen. Een goed onderhouden strand, dat voldoende groot is voor recreatie is belangrijk. Alleen vragen we ons wel af of de jaarlijkse bijdrage van €225.000 aan het fonds voor de zandsuppletie nodig is en dit niet op een andere manier kan. Daarom willen we het college verzoeken om een extra inforaad te organiseren, waarin we meer uitleg ontvangen over dit onderwerp en het convenant met de andere gemeentes. Zodat we bij de begroting van 2020-2023 een gedegen besluit kunnen nemen. Nu blijven er voor ons te veel vraagtekens staan en we vragen ons af of het niet verstandig is om hier een pm-post van te maken.

We zullen als gemeenteraad nog voor enkel grote uitdagen komen te staan. Ik denk hierbij aan de nieuwe omgevingswet, het klimaat akkoord met de daaruit voortvloeiende Regionale Energie Strategie. Iedereen is er zich van bewust dat we iets met duurzaamheid moeten doen, alleen hebben we vaak allemaal een andere visie hoe dit moet gebeuren en wie de zwaarste lasten moet betalen.
Als CDA vinden we het belangrijk dat we als gemeente het goede voorbeeld geven en daarom hebben we de motie ingediend, waarin we vragen aan het college om te onderzoeken naar de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op de gemeentelijke parkeerterreinen. De komende jaren zullen er meer elektrische auto’s rijden en zal er een grotere vraag zijn naar oplaadpalen. Deze kunnen we dan onder andere voorzien van duurzame stroom via de zonnepanelen. Ook denken we aan een plek voor het opladen van de elektrische fietsen. Als gemeente moeten we dit niet zelf exploiteren, maar in samenspraak met een ondernemer, zoals we nu ook hebben gedaan met de laadpalen in de gemeente. Of via het uitzetten van een prijsvraag, zoals bij de zonneweiden op de bedrijventerreinen.  Dit biedt ook de mogelijkheid voor het opstarten van een Postcoderoos. Al bij al zien wij op dit moment alleen duurzame voordelen en we hopen dan ook dat de collega raadsleden deze ook zien.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.