Optreden provincie zorgt voor verdeeldheid

De gemeente Sluis hoeft geen nieuwe natuur meer. Op 10 november 2016 nam de gemeenteraad van Sluis met algemene stemmen een motie
aan tegen de uitbreiding van nog meer bos/ natuur in onze gemeente. Daarmee nam de raad duidelijk stelling,
alleen destijds waren er verschillende percelen grond in de gemeente al voorbestemd om van bestemming te wijzigen, om natuur te worden.
En een van die gebieden lag in de Strijdersgatpolder.

Reeds in 2016, voor de eerdergenoemde motie door de raad werd aangenomen, besliste de provincie al om 33 hectare landbouwgrond in de Strijdersgatpolder toe te voegen
aan het bestaande Bos van Erasmus en een deel in te richten als waterloop en weiland. Het nieuwe gebied wordt toegankelijke natuur en wordt onderdeel van het Natuur netwerk Nederland.
De provincie Zeeland legt het gebied aan en Staatsbosbeheer draagt zorg voor het beheer straks.
Om een en ander mogelijk te maken heeft de provincie bij de gemeente Sluis een verzoek ingediend om het bestemmingsplan van de Strijdersgatpolder te veranderen.
En en passant gaf de provincie te kennen gebruik te zullen maken van een inpassingsplan om de plannen toch door te voeren mocht de Sluisse raad in meerderheid tegen het plan zijn.

 

Na uitvoerig en pittig beraad bleek vorige week een meerderheid van de raad in te stemmen met de gevraagde - of liever geëiste - bestemmingsplanwijziging.
Van harte ging dat overigens niet. De tegenstanders (Nieuw Gemeentebelang, Lijst Babijn, de VVD’er Philip Thomaes, maar ook de CDA'ers Leen Kamphuis en Sjaak Quaak)
wilden met hun stem "tegen" een signaal afgeven richting provincie: stop met het aanleggen van nieuwe natuur. In feite niet meer dan de motie van november 2016 nog eens in herinnering brengen.

Goede verstandhouding

De CDA’ ers die voor het voorstel stemden, Patricia van de Vijver-Van Deursen en Sjaak de Hullu, gaven aan dat het project al dateerde van voor de algemene motie,
zeiden dat de benodigde gronden vrijwillig aan Staatsbosbeheer waren verkocht. Bovendien wensten deze raadsleden geen conflictsituatie met de provincie.
"Door “voor” te stemmen willen we een goede verstandhouding behouden. We zullen de provincie nog voor diverse projecten nodig hebben in de toekomst,
willen we alle bouwwensen die we als gemeente hebben nog realiseren. Ik denk maar aan de Haven van Breskens en eventuele starterswoningen in de verschillende kernen”,
zei Patricia van de Vijver, de nummer 2 op de CDA-kandidatenlijst.

Overigens blijft het CDA achter de motie van november 2016 staan voor zover het gaat om nieuwe natuur.
In dit geval ging het volgens de voorstemmers om oude, nieuwe natuur.
De tegenstemmers in de CDA-fractie wilden nadrukkelijk een signaal richting provincie afgeven dat de handelswijze van het provinciebestuur in deze eigenlijk “onacceptabel” was.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.