15 juli 2019

Motie zonnepanelen gemeentelijke parkeerterreinen

Center Parcs Le Bois Aux Daims (FR)

Tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2019 heeft CDA Sluis een motie ingediend bij de kadernota 2020-2023 over duurzame parkeerterreinen. In de motie vraag het CDA aan het college om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het plaatsen van zonnepanelen boven gemeentelijke parkeerterreinen en dit mee te nemen in het brede proces voor het duurzaamheidsbeleid, bij de herziening van het het visiedocumente Krachtig Verbonden.

De innovatie op gebeid van zonnepanelen staat niet stil en tegenwoordig zijn er al verschillende zogenaamde Solar Parkings gerealiseerd. Als gemeente staan we voor een grote opgave om te voldoen aan de engerietransitie en dit zou een van de oplossingen kunnen zijn.

De vraag naar oplaadpalen voor elektrische auto's op parkeerterreinen wordt steeds groter en deze zouden dan voorzien kunnen worden van duurzamen stroom die oa opgewekt is door deze zonnenpanelen. Daarnaast staan de auto's een hele dag in de schaduw. Ook zouden er oplaadpunten voorzien kunnen worden voor fietsers.

Om de draagvlak bij de burger te vergroten zou er ook een postcoderoos aan gekoppeld kunnen worden, zodat omliggende huishouders er ook van kunnen meeprofiteren.

De gemeente moet dit niet alleen doen, ze zou dit eventueel in samenwerking met een ondernemer kunnen doen, zoals met de oplaadpalen of via het uitzetten van een prijsvraag zoals bij de zonneparken op de industrieterreinen.

Deze motie, die hieronder staat, is tijdens de raadsvergadering van 4 juli unaniem aangenomen.

 

 

Motie Duurzaam parkeren:

De raad van de gemeente Sluis,

Constaterende dat:

  • De gemeente voor een grote opgave staat om te voldoen aan de energietransitie.
  • Bij de herziening van het visiedocument Krachtig Verbonden een integrale aanpak gepland staat en dat het duurzaamheidsbeleid hierbij betrokken wordt.

Overwegende dat:

  • De innovatie op gebied van zonnepanelen niet stil staat en er mogelijkheden zijn om boven parkings zonnepanelen te plaatsen, zogeheten Solar Parking.
  • De gemeente een aantal parkings in eigendom heeft, maar ook aantal, aan de kust, pacht van het Waterschap.
  • Er steeds meer vraag zal zijn naar oplaadpalen voor elektrische auto’s op parkeerterreinen en dat deze deels voorzien kunnen worden van duurzame stroom als deze oa met zonnepanelen opgewekt worden.
  • Door het plaatsen van zonnepanelen boven een parking de auto’s in de schaduw staan.
  • De gemeente dit in samenwerking met een ondernemer kan doen, net als bij de zonneparken op de industrieterreinen en de laadpalen in de gemeente.

Draagt het college op:

  • Te onderzoeken of er een mogelijkheid is voor het plaatsen van zonnepanelen boven de gemeentelijke parkings, eventueel in samenwerking met een ondernemer, wat de financiële gevolgen hiervan zijn en of er draagvlak is bij de burgers.
  • In overleg te gaan met het Waterschap of er mogelijkheden zijn om op de parkings aan de kust ook zonnepanelen te laten plaatsen.
  • Dit mee te nemen in het brede proces voor het duurzaamheidsbeleid, bij de herziening van het visiedocument Krachtig Verbonden.

 En gaat over tot de orde van de dag.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.