Vragen CDA-Statenfractie over principebesluit invoeren kilometerheffing van de Vlaamse regering

De Vlaamse regering heeft het principebesluit genomen om ook voor personenauto’s (in 2024 of 2025) een kilometerheffing in te voeren.
Voor Zeeland, en met name Zeeuws-Vlaanderen, heeft dat grote gevolgen.
De situatie leidt ertoe dat Zeeuws-Vlaanderen niet te verlaten is zonder te betalen: er wordt óf tol betaald in de eigen provincie óf kilometerheffing bij onze zuiderburen.
De CDA-Statenfractie stelt naar aanleiding van deze ontwikkelingen de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

1. Is het college het met ons eens dat de voorgenomen kilometerheffing voor personenauto’s in Vlaanderen, grote gevolgen heeft voor Zeeland en met name Zeeuws-Vlaanderen?
Zo ja, kan het college de verwachte consequenties hiervan nader duiden?

2. In hoeverre is het college bereid de situatie te bespreken met het kabinet zodat er naar een oplossing gezocht kan worden voor in het bijzonder Zeeuws-Vlaanderen?

3. Deelt het college onze mening dat deze ontwikkelingen ertoe leiden dat de winst van de Westerscheldetunnel sneller ingezet moet worden ten behoeve van tariefverlaging?

In het huidige regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' staat dat voor deze kabinets­periode er geen systeem van rekeningrijden komt.
Wel wordt er een kilometerheffing voor vrachtverkeer ingevoerd, zoals inmiddels ook in de hoofdlijnen van het klimaatakkoord is opgenomen.
Daarin is een kilometerheffing voor personenauto's niet aan de orde.
Wellicht leidt de actie vanuit Vlaanderen er echter toe dat ook in Nederland de invoering van kilometerheffing gaat worden (her)overwogen.
Immers in al de ons omringende landen is deze reeds ingevoerd of gaat deze ingevoerd worden. Daarom nog een aanvullende vraag:

4. In hoeverre deelt het college met ons de mening dat invoering van kilometerheffing in Nederland moet betekenen dat de Westerscheldetunnel tolvrij wordt?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.